Hallituksen esitys VM/2017/153

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta

HE 154/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Minna Upola, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530337
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia. Neuvoston direktiivillä direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse veroviranomaisten pääsystä rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin (EU) 2016/2258 veroviranomaisten tiedonsaantioikeutta laajennetaan kattamaan eräät Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2015/849/EU rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta tarkemmin määritellyt rahanpesutiedot. Rahanpesutiedoilla tarkoitetaan tässä ilmoitusvelvollisten hallussa olevia, asiakkaan tunnistamistietoja ja tosiasiallisia edunsaajia koskevia tietoja. Verotusmenettelystä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakiin lisättäisiin uusi säännös, jonka mukaan rahanpesulaissa tarkoitettujen ilmoitusvelvollisten on Verohallinnon kehotuksesta tunnistetiedon, pankkitilin numeron, tilitapahtuman tai muun vastaavan yksilöinnin perusteella annettava ja esitettävä tarkastettavaksi tiedot mekanismeista, menettelyistä, asiakirjoista sekä muista tiedoista, joiden perusteella raportoivat suomalaiset finanssilaitokset ovat suorittaneet verotusmenettelystä annetun lain 17 a §:n 1 momentissa, 17 b §:n 1 momentissa, 17 c §:n 1 momentissa sekä 17 d §:ssä tarkoitetut velvoitteet ja huolellisuusmenettelyt raportoitavien tilien tunnistamisessa. Esityksessä ehdotetaan myös muutettavaksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia siten, että Verohallinnolla olisi oikeus luovuttaa tietoja Finanssivalvonnalle sekä Patentti- ja rekisterihallitukselle. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi verotusmenettelystä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Säännöksen tarkoituksena on parantaa ja täsmentää veroviranomaisten tiedonsaantioikeuksia. Verotuottojen määrän lisääntymistä esityksen johdosta ei ole mahdollista tarkemmin arvioida. Esityksellä ei arvioida olevan merkittäviä hallinnollisia vaikutuksia rahanpesulaissa tarkoitetuille ilmoitusvelvollisille. Muutoksella ei arvioida olevan merkittäviä Verohallinnon hallinnollista työtä lisääviä vaikutuksia, sillä Verohallinto pyytäisi ja käsittelisi tässä esityksessä tarkoitettuja tietoja nykyisten resurssiensa puitteissa osana harjoittamaansa verovalvontaa. Esityksen ei arvioida edellyttävän merkittäviä muutoksia Verohallinnon tietojärjestelmiin eikä siten niistä aiheutuviin kustannuksiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen