Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2017/4

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Oikeusministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tuomioistuinlain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 270/2016 vp; EV 126/2017 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 270/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Jennimari Huovinen, Hallitussihteeri p.029 5150394
Asia
Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa käräjäoikeuksien rakenneuudistuksen ja siihen liittyvän mahdollisen summaaristen riita-asioiden käsittelyä koskevan uudistuksen vaikutuksia kiinnittäen erityistä huomiota oikeusturvan alueelliseen saatavuuteen, kielellisten oikeuksien toteutumiseen, taloudellisiin vaikutuksiin ja oikeudellisten palvelujen tarjontaan sekä antaa lakivaliokunnalle edellä mainituista seikoista selvityksen vuoden 2022 loppuun mennessä.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi tuomioistuinlain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 kuitenkin siten, että tuomioistuinlain muuttamisesta annetun lain 17 luvun 2, 7 ja 15 § sekä 19 luvun 6 § ja laki tuomioistuinharjoittelusta annetun lain 3 ja 14 §:n muuttamisesta tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen