Hallituksen esitys STM/2018/124

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.11.2018 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain muuttamisesta

HE 237/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Annika Parsons, Neuvotteleva virkamies p.029 5163596
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lastensuojelulakia. Esityksessä tarkennettaisiin yleisesti hyväksytyn tavanomaisen kasvatuksen ja perusoikeuksiin kajoavien rajoitusten välistä eroa sekä rajoitusten käytölle asetettavia yleisiä edellytyksiä, kuten välttämättömyys- ja suhteellisuusvaatimusta sekä ihmisarvon kunnioittamista. Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle tulisi tehdä hoito- ja kasvatussuunnitelma aina, kun lapseen on kohdistettu rajoitustoimenpiteitä. Lapsen palvelujen tarve ja kokonaistilanne olisi tarkastettava aina, kun lapseen on kohdistettu useita, peräkkäisiä tai pitkäaikaisia rajoituksia. Lastensuojelun sijaishuollon palvelujen tuottajan tulisi vahvistaa lasten hyvää kohtelua yleisellä suunnitelmalla ja perehdyttää henkilöstöä rajoitustoimenpiteiden turvallisista ja ihmisarvoa kunnioittavista toteuttamistavoista. Muuta valvontaa koskevaa säännöstä tarkennettaisiin niin, että aluehallintovirastojen olisi kuultava lapsia tarkastuskäynneillä. Lakiin lisättäisiin uusi säännös laitoksesta luvatta poistuneen tai sinne palaamatta jääneen lapsen palauttamisesta laitokseen. Lakiin lisättäisiin mahdollisuus ottaa haltuun laitoshoidossa olevalta lapselta tupakkatuotteet ja nikotiininesteet sekä sijaishuollon tarkoitusta vaarantavat aineet ja esineet. Eristyksen enimmäisaikaa lyhennettäisiin. Esityksen mukaan sijaishuoltopaikan olisi rajoitusten käytön jälkeen käytävä asia läpi lapsen kanssa ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tulisi arvioida lapseen kohdistettuja rajoitteita sekä lapsen palvelujen sopivuutta ja riittävyyttä. Velvollisuus antaa tieto käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista lisättäisiin lakiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019 lukuun ottamatta lain 61 b §:ä, joka on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi lastensuojelulain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esitys on pääosin kustannusneutraali, koska vastaavat velvoitteet sisältyvät jo lapsen hyvän hoidon vaatimukseen sekä muihin sosiaalihuollon ja työterveyden säännöksiin. Kustannuksia aiheutuu valvontaviranomaisille esitetystä edellytyksestä kuulla lapsia tarkastuskäynneillä. Tämän arvioidaan aiheuttavan yhteensä 6 henkilötyövuoden lisäyksen aluehallintovirastoille. Kustannuksia tästä aiheutuu arviolta (6 x 80 000 euroa) 480 000 euroa. Lisäksi lain toimeenpanon ja täydennyskoulutuksen tueksi on valmisteltava valtakunnallinen toimeenpano-ohjelma. Samalla on vahvistettava lastensuojelun lainsäädännön kehittämiseen, toimeenpanoon ja ohjaukseen sekä siihen liittyvään tiedonkeruuseen ja tutkimukseen tarvittavia henkilöstövoimavaroja. Tämän arvioidaan aiheuttavan lisäresurssin tarpeen sosiaali- ja terveysministeriöön 2 htv ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle 1 htv. Näiden kustannusten arvioidaan olevan yhteensä noin (3 x 80 000 euroa) 240 000 euroa. Esityksen kokonaiskustannusvaikutus olisi vuositasolla arviolta 720 000 euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen