Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2018/138

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.11.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden verotusmenettelyä koskevien säännösten muuttamisesta (HE140/2018 vp; EV 82/2018 vp)

HE 140/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Panu Pykönen, Hallitusneuvos p.+35 8295530225
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain verotusmenettelystä annetun lain, lain oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 56 §:n, lain ennakkoperintälain 6 a §:n ja lain verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 kuitenkin siten, että verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta annetun lain 15 d §:n 2 ja 3 momentin sekä 22 a §:n 6 momentin muutokset tulevat voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen