Hallituksen esitys TEM/2018/138

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 10.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta

HE 294/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Elli Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295048247
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi siviilipalveluslakia. Muutoksilla mahdollistettaisiin siviilipalvelusvelvollisten paluu Puolustusvoimien reserviin myös sen vuoden jälkeen, jona velvollinen on täyttänyt 28 vuotta, jollei hän vielä ole aloittanut täydennyspalveluksen suorittamista. Ehdotuksessa muutettaisiin myös siviilipalvelushakemuksen käsittelyä erityisoloissa koskevia säännöksiä. Lakiin tehtäisiin lisäksi maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta sekä Euroopan unionin yleisestä tietosuoja-asetuksesta ja henkilötietolain kumoamisesta johtuvat muutokset. Siviilipalveluslain muutoksenhakusäännöksiä muutettaisiin hallinnon yleislakien mukaisiksi lisäämällä säännökset oikaisuvaatimusmenettelystä eräisiin siviilipalveluskeskuksen antamiin hallintopäätöksiin sekä muuttamalla lakia valitusviranomaisen ja valituskirjelmän toimittamisen osalta. Majoituskustannuksia koskevia säännöksiä muutettaisiin korottamalla valtion palveluspaikoille kustantamien majoituskorvausten määrää sekä muuttamalla nykyisin laissa olevaa kuntaryhmittelyä vastaamaan yleisestä asumistuesta annetussa laissa säädettyä kuntaryhmittelyä. Lakiin tehtäisiin lisäksi eräitä teknisiä korjauksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019. Maakuntia koskevat säännökset tulisivat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotuksella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia viranomaisille tai siviilipalvelusvelvollisten asemaan. Majoituskorvausten korottamisen arvioidaan mahtuvan valtion talousarvion momentin 32.02.20 osoitetun arviomäärärahan puitteisiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen