Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.11.2018 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ja hallituksen esitykseen mainitun esityksen täydentämisestä (HE 61/2018 vp ja HE 104/2018 vp; EV 102/2018 vp)

HE 61/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Silja Ruokola, Lainsäädäntöjohtaja p.029 5342367
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ja hallituksen esitykseen mainitun esityksen täydentämisestä ja määrää lain liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksen täytäntöönpanoa sekä virastojen tehtävien uudelleenorganisointia koskevan lainsäädännön voimaanpanosta tulemaan voimaan 27 päivänä marraskuuta 2018
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. laki Liikenne- ja viestintävirastosta
 2. lag om Transport- och kommunikationsverket
 3. laki Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta
 4. lag om ändring av lagen om Trafikverket
 5. laki liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksen täytäntöönpanoa sekä virastojen tehtävien uudelleenorganisointia koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
 6. lag om införande av lagstiftningen om genomförande av ämbetsverksreformen och omorganisering av ämbetsverkens uppgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
 7. laki ajokorttilain muuttamisesta
 8. lag om ändring av körkortslagen
 9. laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta
 10. lag om ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet
 11. laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 14 §:n muuttamisesta
 12. lag om ändring av 14 § i lagen om flyttning av fordon
 13. laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
 14. lag om ändring av lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon
 15. laki ajoneuvolain muuttamisesta
 16. lag om ändring av fordonslagen
 17. laki ajoneuvoverolain muuttamisesta
 18. lag om ändring av fordonsskattelagen
 19. laki alkolukkolain muuttamisesta
 20. lag om ändring av lagen om alkolås
 21. laki aluevalvontalain muuttamisesta
 22. lag om ändring av territorialövervakningslagen
 23. laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta
 24. lag om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg
 25. laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta
 26. lag om ändring av lagen om fartygstrafikservice
 27. laki alusrekisterilain 1 §:n muuttamisesta
 28. lag om ändring av 1 § i fartygsregisterlagen
 29. laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetun lain muuttamisesta
 30. lag om ändring av lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans
 31. laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta
 32. lag om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten
 33. laki autoverolain muuttamisesta
 34. lag om ändring av bilskattelagen
 35. laki biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 33 §:n muuttamisesta
 36. lag om ändring av 33 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen
 37. laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
 38. lag om ändring av 20 § i lagen om transport av djur
 39. laki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 40. lag om ändring av 1 § i lagen om skatteförhöjning och tullhöjning som påförs genom ett särskilt beslut
 41. laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain muuttamisesta
 42. lag om ändring av lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet
 43. laki eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista annetun lain muuttamisesta
 44. lag om ändring av lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsavgöranden
 45. laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun lain muuttamisesta
 46. lag om ändring av lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg
 47. laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
 48. lag om ändring av 2 § i lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter
 49. laki Finanssivalvonnasta annetun lain 52 a §:n muuttamisesta
 50. lag om ändring av 52 a § i lagen om Finansinspektionen
 51. laki hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
 52. lag om ändring av 6 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet
 53. laki henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta
 54. lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift
 55. laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 13 ja 28 §:n muuttamisesta
 56. lag om ändring av 13 och 28 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet
 57. laki huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain muuttamisesta
 58. lag om ändring av lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar
 59. laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan osan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-säännöstön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
 60. lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och i den tvingande delen av den till konventionen hörande internationella koden för fasta bulklaster (IMSBC-koden) och om tillämpningen av IMSBC-koden
 61. laki ilmailulain muuttamisesta
 62. lag om ändring av luftfartslagen
 63. laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain 23 §:n muuttamisesta
 64. lag om ändring av 23 § i lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät
 65. laki jätelain 59 ja 108 a §:n muuttamisesta
 66. lag om ändring av 59 och 108 a § i avfallslagen
 67. laki katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta
 68. lag om ändring av lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten
 69. laki konttilain 6 §:n muuttamisesta
 70. lag om ändring av 6 § i containerlagen
 71. laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
 72. lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet
 73. laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta
 74. lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden
 75. laki laiva-apteekista annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta
 76. lag om ändring av 13 och 14 § i lagen om fartygsapotek
 77. laki laivavarustelain muuttamisesta
 78. lag om ändring av lagen om marin utrustning
 79. laki laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain muuttamisesta
 80. lag om ändring av lagen om läkarundersökning av fartygspersonal
 81. laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 3 ja 19 §:n muuttamisesta
 82. lag om ändring av 3 och 19 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg
 83. laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta
 84. lag om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg
 85. laki lentoasemaverkosta ja -maksuista annetun lain muuttamisesta
 86. lag om ändring av lagen om flygplatsnät och flygplatsavgifter
 87. laki lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta
 88. lag om ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart
 89. laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta
 90. lag om ändring av lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
 91. laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta
 92. lag om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar
 93. laki liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain muuttamisesta
 94. lag om ändring av lagen om trafiksäkerhetsavgift
 95. laki Liikenneturvasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
 96. lag om ändring av 5 § i lagen om Trafikskyddet
 97. laki liikennevakuutuslain muuttamisesta
 98. lag om ändring av trafikförsäkringslagen
 99. laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
 100. lag om ändring av lagen om transportservice
 101. laki liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta annetun lain muuttamisesta
 102. lag om ändring av lagen om distribution av alternativa trafikbränslen
 103. laki luotsauslain muuttamisesta
 104. lag om ändring av lotsningslagen
 105. laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
 106. lag om ändring av lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik
 107. laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetun lain muuttamisesta
 108. lag om ändring av lagen om passagerarfartygs personlistor
 109. laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 24 §:n muuttamisesta
 110. lag om ändring av 24 § i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs
 111. laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta
 112. lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten
 113. laki merilain muuttamisesta
 114. lag om ändring av sjölagen
 115. laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 3 ja 17 §:n muuttamisesta
 116. lag om ändring av 3 och 17 § i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
 117. laki meripelastuslain muuttamisesta
 118. lag om ändring av sjöräddningslagen
 119. laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta
 120. lag om ändring av 12 a § i lagen om punktskatt på flytande bränslen
 121. laki painelaitelain 4 ja 98 §:n muuttamisesta
 122. lag om ändring av 4 och 98 § i lagen om tryckbärande anordningar
 123. laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta
 124. lag om ändring av bränsleavgiftslagen
 125. laki postilain muuttamisesta
 126. lag om ändring av postlagen
 127. laki ratalain muuttamisesta
 128. lag om ändring av banlagen
 129. laki rataverolain kumoamisesta
 130. lag om upphävande av banskattelagen
 131. laki Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
 132. lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget med Ryssland om utarrendering av den del av Saima kanal som tillhör Ryssland och av det därtill hörande området till republiken Finland samt om fartygstrafiken genom Saima kanal och om tillämpning av fördraget
 133. laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
 134. lag om ändring av 3 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården
 135. laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 27 ja 28 §:n muuttamisesta
 136. lag om ändring av 27 och 28 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
 137. laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta
 138. lag om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
 139. laki sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta
 140. lag om ändring av lagen om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem
 141. laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
 142. lag om ändring av lagen om ett informationssystem för väg- och gatunätet
 143. laki tuloverolain 74 §:n muuttamisesta
 144. lag om ändring av 74 § i inkomstskattelagen
 145. laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta
 146. lag om ändring av lagen om transport av farliga ämnen
 147. laki vaaratiedotteesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
 148. lag om ändring av 5 § i lagen om varningsmeddelanden
 149. laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta
 150. lag om ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster
 151. laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
 152. lag om ändring av 3 och 4 § i lagen om statens televisions- och radiofond
 153. laki valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta
 154. lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen
 155. laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä annetun lain muuttamisesta
 156. lag om ändring av lagen om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur
 157. laki vesihuoltolain 35 §:n muuttamisesta
 158. lag om ändring av 35 § i lagen om vattentjänster
 159. laki vesikulkuneuvojen rekisteröinnistä annetun lain muuttamisesta
 160. lag om ändring av lagen om registrering av farkoster
 161. laki vesiliikennelain muuttamisesta
 162. lag om ändring av sjötrafiklagen
 163. laki väylämaksulain muuttamisesta
 164. lag om ändring av lagen om farledsavgift
 165. laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta
 166. lag om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken
 167. laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
 168. lag om ändring av miljöskyddslagen
 169. laki öljysuojarahastosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
 170. lag om ändring av 5 § i lagen om oljeskyddsfonden
 171. laki tieliikennelain muuttamisesta
 172. lag om ändring av vägtrafiklagen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.