Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 12.4.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 12.4.2017 13.24
Tiedote 164/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 12.4.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 36/2017 vp) eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta. Opintotukeen liittyvät lakisääteiset tehtävät ehdotetaan siirrettäväksi korkeakouluilta Kansaneläkelaitokselle ja opintotukilautakunnat ehdotetaan lakkautettaviksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (OKM neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen 0295 330 110)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 12.4.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään tarkemmin kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain nojalla myönnettävien tukien ehdoista, määrästä ja niiden määräytymisperusteista. Asetukseen lisätään 4 a §, jossa säädetään siitä, että rahoitettavaksi hyväksytty taimikon varhaishoito ja nuoren metsän hoito tulee toteuttaa 12 kuukauden kuluessa rahoituspäätöksen antamisesta. Asetuksen 9 §:ssä säädetään nuoren metsän hoidon yhteydessä kaadettavan puun vähimmäiskantoläpimitasta, jota lasketaan kolmesta senttimetristä kahteen senttimetriin. Asetus tulee voimaan 20.4.2017. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 0295 162 447)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 12.4.2017 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa ministeri Mattilan vuosilomaan rinnastettava vapaa 13.4.2017. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

Päätös myöntää opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle valtuus valtion puolesta allekirjoittaa Tampere3 -korkeakouluhankkeessa perustettavan säätiön perustamiskirja ja säännöt. Valtioneuvosto antaa myöhemmin hallituksen esityksen eduskunnalle, jossa esitetään säätiölle yliopistolain mukaista säätiöyliopiston asemaa vuoden 2019 alusta lukien. Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston toiminta on yliopistolain muutoksella tarkoitus siirtää uuden säätiöyliopiston toiminnaksi. (OKM lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi 0295 330 234)

Päätös vahvistaa Metsähallituksen ja Metsähallituskonsernin tilinpäätös ajalta 15.4.-31.12.2016. Metsähallitus tulouttaa voittovaroista 86 000 000 euroa neljässä erässä vuonna 2017. Lisäksi päätetään, että julkisten hallintotehtävien tappio, - 910 495,47 euroa, kirjataan vähentämään liikelaitoksen julkisten hallintotehtävien muun oman pääoman määrää ja ettei Metsähallituksen toiminta ja talous aiheuta muita toimenpiteitä. (MMM neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen 0295 162 238)

Päätös vahvistaa Huoltovarmuuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2016. Huoltovarmuuden tavoitteista annettu valtioneuvoston päätös (857/2013) sisältää öljyvarastojen osalta laskentatavan muutoksen sekä viljojen osalta tavoitteen alentamisen. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti varmuusvarastoja on tähän mennessä pienennetty siten, että huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (1390/1992) 12§:n nojalla valtion talousarvioon on tuloutettu yhteensä 65 miljoonaa euroa tilikaudella 2016. (TEM neuvotteleva virkamies Olli Hyvärinen 0295 047 006)

Päätös myöntää Prokon Wind Energy Finland Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Uudenkaarlepyyn kaupungissa ja Vöyrin kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Storbötet-Oravainen). (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 12.4.2017 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Ilkka-Pekka Similä ulkoasiainministeriön taloudellisten ulkosuhteiden osaston osastopäällikön tehtävään 1.9.2017-31.8.2021. (UM lähetystöneuvos Jyri Järviaho 0295 351 449)

Sivun alkuun