Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 25.4.2024

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 24.4.2024 15.23
Tiedote 194/2024

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Lainsäädäntöneuvos Päivi Pietarinen, p. 0295 160 354
- Valtiosihteereiden virkavala

Erityisasiantuntija Merja Saaritsa-Lantta, p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Ulkoasiainneuvos Kirsti Pohjankukka, p. 0295 350 038
- Virkavapauden myöntäminen ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvokselle

Lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto, p. 0295 351 159
- Ehdokkaan nimeäminen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomarin tehtävään

Lainsäädäntöneuvos Krista Oinonen, p. 0295 351 172
- Valtuuskunnan asettaminen vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen sopimuspuolten kokouksen 17. istuntoon New Yorkissa 11.-13.6.2024

Kaupallinen neuvos Linda Piirto, p. 0295 350 420
- Valtuuskunnan asettaminen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ministerikokoukseen 2.–3.5.2024

Lainsäädäntöneuvos Annika Naskila, p. 0295 351 157
- Valtioneuvoston asetus Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimuspuolten välillä niiden joukkojen asemasta tehdystä sopimuksesta
- Valtioneuvoston asetus Pohjois-Atlantin sopimuksen mukaisesti perustettujen kansainvälisten sotilasesikuntien asemasta tehdystä pöytäkirjasta

Oikeusministeriö

Lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu, p. 0295 150 071
- Tietosuojalain 12 §:n mukaisen asiantuntijalautakunnan asettaminen

Neuvotteleva virkamies Saija Järvinen, p. 0295 150 352
- Valtioneuvoston periaatepäätös nuoriso- ja jengirikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen toimenpideohjelmasta vuosille 2024-2027

Hallitussihteeri Jarkko Mannerhovi, p. 0295 150 232
- Hallituksen kirjelmä eduskunnalle laiksi tuomioistuimien turvatarkastuksista annetun lain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 63/2023 vp) peruuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Osastopäällikkö, budjettipäällikkö Mika Niemelä, p. 0295 530 525
- Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2024 lisätalousarvioksi (EK 10/2024 vp-HE 17/2024 vp)
- Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2025-2028
- Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025-2028

Finanssineuvos Susanna Ikonen, p. 0295 530 049
- Suomen kansallinen uudistusohjelma 2024

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallitusneuvos Laura Hansen, p. 0295 330 098
- Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Hallitussihteeri Elisa Kotiniemi, p. 0295 330 143
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Lainsäädäntöneuvos Hannu Miettinen, p. 0295 162 478
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kasvinsuojeluaineista annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lainsäädäntöneuvos Markus Lounela, p. 0295 162 052
- Valtioneuvoston asetus päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina maaseutualueilla annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 0295 162 152
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen liitteessä olevan kalastussäännön korvaamisesta uudella kalastussäännöllä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 9/2024 vp; EV 27/2024 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Liikenne- ja viestintäministeriö

Neuvotteleva virkamies Laura Sarlin, p. 0295 342 063
- Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen ja alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvään IBC-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
- Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I, II, IV ja VI liitteisiin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta

Ylitarkastaja Roosa Patrakka, p. 0295 342 192
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Erityisasiantuntija Stiina Löytömäki, p. 0295 047 107
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle teollis- ja tekijänoikeuksia, geenivaroja ja geenivaroihin liittyvää perinteistä tietämystä koskevan kansainvälisen oikeudellisen välineen neuvottelemisesta

Erityisasiantuntija Katja Peltola, p. 0295 342 031
- Valtuuskunnan asettaminen Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 112. työkonferenssiin 3.–14.6.2024

Sosiaali- ja terveysministeriö

Johtaja Jari Keinänen, p. 0295 163 311
- Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Hallitussihteeri Daniela Fredman, p. 0295 163 077
- Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2025 päättyväksi toimikaudeksi

Erityisasiantuntija Karoliina Vieler-Porter, p. 0295 163 588
- Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virkaan nimittäminen
- Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen