Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 21.1.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto
21.1.2016 13.30
Tiedote 19/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 21.1.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 152/2015 vp) eduskunnalle laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain sekä sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjälle annetun lain 4 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annettua lakia. Urheilijan vanhuuseläkkeen alaikäraja seuraisi jatkossa henkilön työeläkelakien mukaista vanhuuseläkkeen alaikärajaa. Ennen vuotta 1965 syntyneillä urheilijoilla vanhuuseläkkeen alaikäraja säilyisi kuitenkin nykyisessä 65 ikävuodessa. Vakuuttamisyläikäraja muutettaisiin 43 vuodesta 65 vuoteen. Vakuutusturvan toteutumisen turvaamiseksi vakuutusta tarjoavalle vakuutusyhtiölle säädettäisiin velvollisuus määräaikaan mennessä ilmoittaa sosiaali- ja terveysministeriölle, jos se ei aikoisi enää jatkossa tarjota laissa tarkoitettua vakuutusta. Lakiin lisättäisiin säännös urheilijalain mukaisten korvausten ensisijaisuudesta sekä korvausten suhteesta muihin lakisääteisiin etuuksiin. Lisäksi lakia täsmennettäisiin muun muassa vakuuttamisvelvollisuutta ja tapaturmaeläkkeen maksamista koskien sekä tehtäisiin joukko teknisiä muutoksia. Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjälle annettua lakia. Esityksen mukaan maatalousyrittäjällä ei olisi oikeutta mainitun lain mukaiseen päivärahaan, jos hänellä olisi oikeus samalta ajalta ja saman työkyvyttömyyden perusteella saada maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista ansionmenetyskorvausta työtapaturman tai ammattitaudin perusteella. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2016. Vanhuuseläkkeen alaikärajaa koskeva muutos tulisi voimaan kuitenkin vasta 1.1.2017. (STM hallitussihteeri Tiina Muinonen 0295 163 185)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 21.1.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Pöytäkirja, laki (1295/2015) ja asetus tulevat voimaan 12.2.2016. (UM lainsäädäntöneuvos Arto Kosonen 0295 351 171)

Valtioneuvoston asetus yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnasta. Asetuksella säädetään neuvottelukunnasta, sen tehtävistä ja toiminnasta. Asetus tulee voimaan 1.2.2016. (OM ylitarkastaja Heini Huotarinen 0295 150 127)

Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 10 §:n muuttamisesta. Asetuksen 10 §:n 3 ja 4 momentteja täsmennetään ja muutetaan eräiden ministeriöiden ja virastojen työnantajavirkojen määritelmien osalta. Asetus tulee voimaan 1.2.2016. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta pohjoisesta tuesta. Asetuksella päätetään vuodelta 2016 maksettavan pohjoisen tuen jakoperusteista ja tukitasoista. Tukea maksetaan kasvintuotannon tukena, kotieläintalouden tuotantosidonnaisena tukena, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettuna tukena ja kasvihuonetuotannon tukena ja varastointitukena. Tukeen arvioidaan tarvittavan 285,7 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 27.1.2016. (MMM neuvotteleva virkamies Martti Patjas 0295 162 474)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta. Asetuksella päätetään vuodelta 2016 maksettavan Etelä-Suomen kansallisen tuen jakoperusteista ja tukitasoista. Tukea maksetaan sika- ja siipikarjataloudelle tuotannosta irrotettuna tukena. Puutarhataloudelle tukea maksetaan kasvihuonetuotannon tukena ja puutarhatuotteiden varastointitukena. Tukeen arvioidaan tarvittavan 27,04 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 27.1.2016. (MMM neuvotteleva virkamies Martti Patjas 0295 162 474)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta. Asetuksella määrätään vuodelta 2016 maksettavan sokerijuurikkaan kansallisen tuen jakoperusteista ja tukitasoista. Sokerijuurikkaan kansallista tukea maksetaan enintään 350 euroa hehtaarilta. Tukeen arvioidaan tarvittavan 4,38 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 27.1.2016. (MMM neuvotteleva virkamies Martti Patjas 0295 162 474)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Yksi nykyisistä perusteista, jolla tukioikeuksia voidaan myöntää kansallisesta varannosta, kumotaan, koska kyseinen peruste tulee sovellettavaksi suoraan Euroopan unionin lainsäädännön perusteella. Jos perusteettomasti myönnettyjä tukioikeuksia siirretään valvonnan seurauksena kansalliseen varantoon, virheellisesti vahvistetun pinta-alan selvittämisessä käytetään tukioikeuksien vuoden 2006 pinta-alan sijasta vuoden 2015 pinta-alaa. Lisäksi asetukseen tehdään teknisluonteisia täsmennyksiä. Asetus tulee voimaan 26.1.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 8 §:n muuttamisesta. Asetuksen 8 §:ää tarkennetaan siipikarjan eläinmäärän laskemisen osalta. Jos viljelijä on valinnut broilereiden ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden parantamista koskevan toimenpiteen, viljelijän on ilmoitettava teurastamoon viedyn siipikarjan teuraserät. Edellä mainitussa toimenpiteessä eläinmäärää laskettaessa otetaan huomioon vain sitoumuskauden loppuun mennessä tulleiden saapumiserien eläimet, jotka on teurastettu sitoumusvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä ja jotka viljelijä on ilmoittanut viimeistään Maaseutuviraston määräämänä ajankohtana. Jos osa tai kaikki sitoumusvuoden aikana tulleen saapumiserän eläimistä teurastetaan myöhemmin kuin sitoumusvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä, saapumiserän eläimet otetaan huomioon seuraavan sitoumusvuoden eläinmäärää laskettaessa. Eläinmäärän ilmoittamisen määräajasta säädetään Maaseutuviraston määräyksellä maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 15 §:n 2 momentin perusteella. Lisäksi asetuksen 2 §:n 1 momentin 9 kohtaan tehdään teknisluonteinen muutos. Asetus tulee voimaan 26.1.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 21.1.2016 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa EU-asioiden komitea toimikaudeksi 24.1.2016-23.1.2019. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen (EU-asioiden alivaltiosihteeri Jori Arvonen) valtioneuvoston kanslia; jäsenet: valtiosihteeri Peter Stenlund (osastopäällikkö Liisa Talonpoika) ulkoasiainministeriö, yksikön johtaja Jaana Jääskeläinen (neuvotteleva virkamies Eeva Aittoniemi) oikeusministeriö, kansliapäällikkö Päivi Nerg (neuvotteleva virkamies Kalle Kekomäki) sisäministeriö, kansliapäällikkö Jukka Juusti (erityisasiantuntija Rasmus Hindrén) puolustusministeriö, valtiosihteeri Martti Hetemäki (finanssineuvos Martti Salmi) valtiovarainministeriö, kansliapäällikkö Anita Lehikoinen (hallitusneuvos Satu Paasilehto) opetus- ja kulttuuriministeriö, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio (neuvotteleva virkamies Ahti Hirvonen) maa- ja metsätalousministeriö, kansliapäällikkö Harri Pursiainen (neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Manninen) liikenne- ja viestintäministeriö, kansliapäällikkö Jari Gustafsson (neuvotteleva virkamies Tiina Heiskanen) työ- ja elinkeinoministeriö, kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee (kansainvälisten asiain johtaja Pasi Korhonen) sosiaali- ja terveysministeriö, kansliapäällikkö Hannele Pokka (kansainvälisten asiain neuvos Liisi Klobut) ympäristöministeriö, kansliapäällikkö Kimmo Hakonen (neuvotteleva virkamies Johanna Koivisto) oikeuskanslerinvirasto, kansliapäällikkö Teemu Tanner (oikeudellinen neuvonantaja Minna Hulkkonen) tasavallan presidentin kanslia, hallinto- ja kehityspäällikkö Dan E Eriksson (eurooppaoikeuden päällikkö Michaela Slotte) Ahvenanmaan maakuntahallitus ja johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen (vanhempi ekonomisti Camilla Harismaa) Suomen Pankki. (VNK neuvotteleva virkamies Satu Keskinen 0295 160 302)

Päätös määrätä vakuutusoikeuden ylilääkärin tehtävään lääketieteen ja kirurgian tohtori, sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri, sisätautien ylilääkäri Hannu Kristian Väänänen toimikaudeksi 15.2.2016-14.2.2019. (OM kehittämispäällikkö Tuula Kivari 0295 150 546)

Päätös myöntää Tatu Koivistolle ero Opetushallituksen johtokunnan jäsenen tehtävästä ja määrätä jäseneksi puheenjohtaja Elli Luukkainen 21.1.2016 lukien johtokunnan 31.12.2016 päättyväksi toimikaudeksi. (OKM johtaja Kirsi Kangaspunta 0295 330 136)

Päätös asettaa Suomen ilmastopaneeli toimikaudelle 21.1.2016-31.12.2019. Kokoonpano: puheenjohtaja professori (ympäristö- ja luonnonvaratalous) Markku Ollikainen Helsingin yliopisto; jäsenet: tutkimusprofessori Miimu Airaksinen VTT Oy (ekotehokas rakennettu ympäristö), professori Antti Asikainen Luonnonvarakeskus (metsäteknologia), emeritaprofessori Marja Järvelä Jyväskylän yliopisto (yhteiskuntapolitiikka), professori Markku Kanninen Helsingin yliopisto (metsätieteet), tutkimusprofessori Maria Kopsakangas-Savolainen Oulun yliopisto (energiatalous), professori Kati Kulovesi Itä-Suomen yliopisto (kansainvälinen ympäristöoikeus), johtava tutkija Timo Lanki Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (ympäristöterveys), johtava ekonomisti Marita Laukkanen VATT (ympäristötalous), tohtoritutkija Heikki Liimatainen Tampereen teknillinen yliopisto (liikennetutkimus), professori Lasse Linnanen Lappeenrannan teknillinen yliopisto (energiajärjestelmät ja ympäristötalous), lehtori Ilkka Ratinen Jyväskylän yliopisto (ympäristökasvatus), professori Kristina Regina Luonnonvarakeskus (maaperä ja luonnonvarat), johtaja Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus (kestävä kulutus ja tuotanto) ja tutkimusjohtaja Yrjö Viisanen Ilmatieteen laitos (ilmakehätieteet). Suomen ilmastopaneelin pääsihteerinä toimii neuvotteleva virkamies Pirkko Heikinheimo ympäristöministeriöstä. Relevantit ministeriöt (LVM, MMM, TEM, VM ja VNK) nimeävät asiantuntijat ilmastopaneelin yhdyshenkilöksi. Paneeli voi nimetä sihteeristöön tieteellisiä asiantuntijoita. Sihteeristön yksilöidyistä tehtävistä sovitaan työn käynnistyessä. (YM ympäristöneuvos Merja Turunen 0295 250 301)
Tiedote

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 21.1.2016 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 22/2015 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (terrorismin torjuminen). Terrorismin torjumista ja terrorismin torjumisesta tehdyn puitepäätöksen korvaamista koskevan direktiiviehdotuksen tarkoituksena on siirtää direktiiviin vuoden 2002 puitepäätöksessä oleva sääntely. Samalla Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainsäädäntöä yhdenmukaistettaisiin niin, että huomioon tulevat otetuiksi Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2178(2014) ja terrorismin ehkäisemistä koskevaan Euroopan neuvoston yleissopimukseen tehdyn lisäpöytäkirjan mukaiset kriminalisointivelvoitteet, joiden mukaan on kriminalisoitava matkustaminen ulkomaille terrorismitarkoituksessa ja sen rahoittaminen sekä terrorismiin liittyvän koulutuksen vastaanottaminen. (OM lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva 0295 150 176)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 23/2015 vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (yleisen arvonlisäverokannan vähimmäistaso). Euroopan komissio antoi 14.12.2015 ehdotuksen yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/12/EY (arvonlisäverodirektiivi) muuttamisesta yleisen verokannan vähimmäistason noudattamista koskevan velvoitteen soveltamisajan osalta, COM(2015) 646 final. Arvonlisäverodirektiivin 97 artiklan 1 kohdan mukaan yleisen verokannan on oltava 1.1.2011-31.12.2015 15 prosenttia. Ehdotuksen mukaan 15 prosentin yleistä verokantaa olisi sovellettava myös 1.1.2016- 31.12.2017. (VM neuvotteleva virkamies Marja Hokkanen 0295 530 692)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 24/2015 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä (esiteasetus). Komission ehdotus korvaisi voimassa olevan esitedirektiivin. Ehdotus on osa komission pääomamarkkinaunionin luomiseen tähtäävää toimenpideohjelmaa. Komission ehdotus pyrkii poistamaan nykyisen EU:n esitesääntelyn epäkohtia sekä erityisesti helpottamaan pk-yritysten rahoituksen saatavuutta ja alentamaan listautumiskynnystä. Esitesääntelyä ja käytäntöjä yhtenäistetään. Eri tiedonantovaatimusten päällekkäisyyksiä poistetaan, poikkeuksia kauppapaikalla jo listattujen yritysten ja pk-liikkeeseenlaskijoiden arvopaperitarjouksissa lisätään. (VM erityisasiantuntija Marianna Uotinen 0295 530 204)
Tiedote

Sivun alkuun