Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunto 26.4.2018

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 26.4.2018 13.36
Tiedote 220/2018

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 26.4.2018 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 luvun muuttamisesta. Laki rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa (108/2018) tuli voimaan 1.4.2018. Esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (122/2014) säännökset esitutkinnasta, salaisista pakkokeinoista ja salaisista tiedonhankintakeinoista koskevat myös Rajavartiolaitosta. Asetusta on kuitenkin muutettava, sillä Rajavartiolaitoksen salaisen tiedonhankinnan toimivaltuuksista säädetään jatkossa Rajavartiolaitoksen rikostorjuntalaissa. Lisäksi on säädettävä Rajavartiolaitoksen perusmuotoisen tietolähdetoiminnan järjestelyistä sekä menettelystä, jolla määrätään tehtäväänsä salaiseen tiedonhankintaan erityisesti koulutettu pidättämiseen oikeutettu rajavartiomies. Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta (860/2015) tuli voimaan 1.1.2016. Lailla säädettiin suojelupoliisi sisäministeriön alaiseksi valtakunnalliseksi yksiköksi. Asetuksen 3 luvun 21 pykälää muutetaan siten, että Poliisihallitus määräämisen sijaan kutsuu suojelupoliisin edustajan ryhmään, joka seuraa salaista tiedonhankintaa. Asetus tulemaan voimaan 7.5.2018. (SM Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston osastopäällikkö Ari-Pekka Koivisto 0295 421 601)

Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta. Pöytäkirja sisältää määräykset, jotka poikkeavat kalastussäännöstä. Pöytäkirjassa on määräykset taimenen vapautuspakosta muualla kuin Kilpisjärvellä, kiinteiden pyydysten kalapesän päivittäisestä koennasta, siian kulkuverkkokalastusta koskevan kauden myöhentämisestä alkamaan elokuun alusta, siian verkkokalastuksen sallimisesta Könkämäenossa aikavälillä 15.9.-30.9., enintään yhden kulkuverkon käyttöä koskevasta säännöstä, lohen ja siian lippokalastuskaudesta ja siikalipon rakenteesta, mateen kalastuksen sallimisesta jokialueella aikavälillä 15.9.-15.12 sekä moottorin käytön hyväksymisestä uistelussa Kilpisjärvellä ja Kilpisjärven verkkokalastuksessa noudatettavista poikkeavista säännöistä. Näitä määräyksiä sovellettiin myös vuonna 2017. Pöytäkirjassa todetaan, että sen mukaiset määräykset viedään kansalliseen lainsäädäntöön siten, että niitä voidaan soveltaa 1.6.2018 alkaen. Pöytäkirja ja asetus tulevat voimaan 10.5.2018. (MMM neuvotteleva virkamies Orian Bondestam 0295 162 494)

Valtioneuvoston asetus ilman liikennelupaa sallittavasta kaupallisesta tavaraliikenteestä tiellä. Asetuksella säädetään poikkeuksista liikennelupavaatimuksista tieliikenteen tavaran kuljetuksissa. Poikkeukset noudattavat vähäisin laajennuksin nykyisiä, kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain (693/2006) 7 §:ssä säädettyjä poikkeuksia. Mainittu laki kumoutuu liikenteen palveluista annetun lain voimaan tullessa 1.7.2018. Asetus tulee voimaan 1.7.2018. (LVM hallitusneuvos Jorma Hörkö 0295 342 503)

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta. Asetuksessa vahvistetaan enimmäishinta, jota sovelletaan Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen suorakorvausmenettelystä tehneen tilausvälityskeskuksen välittämiin taksimatkoihin. Asetusta sovelletaan myös taksimatkoihin, joita koskevan palvelujen tuottajan kanssa Kansaneläkelaitos on tehnyt sopimuksen sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen ajamisesta alueella, jolla ei ole Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimusta tehnyttä tilausvälityskeskusta. Asetus tulee voimaan 1.7.2018 ja se on voimassa 31.12.2018 saakka. (STM hallitussihteeri Anu Kangasjärvi 0295 163 224)

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta. Asetuksen liite 1, jossa säädetään poikkeuksista kiellosta käyttää eräitä vaarallisia aineita ajoneuvojen materiaaleissa ja osissa, korvataan muutetun romuajoneuvodirektiivin mukaisella vastaavalla uudella liitteellä. Romuajoneuvoista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/53/EY (jäljempänä romuajoneuvodirektiivi) säädetään romuajoneuvojen keräykselle ja käsittelylle asetettavista vaatimuksista sekä eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa. Direktiiviä on viimeksi muutettu komission direktiivillä (EU) 2017/2096, jolloin direktiivin liite II korvattiin uudella liitteellä. Romuajoneuvodirektiivi on pantu täytäntöön jätelailla (646/2011) ja romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetulla valtioneuvoston asetuksella (123/2015). Komission direktiivillä tehdään teknisluonteisia muutoksia liitteeseen II: kahta poikkeusta tarkennetaan jakamalla ne kahteen osaan ja yhden poikkeuksen uudelleentarkastelun aikarajaa siirretään. Asetus tulee voimaan 6.6.2018, joka on komission direktiivin mukainen täytäntöönpanon aikaraja. (YM neuvotteleva virkamies Else Peuranen 0295 250 225)

Valtioneuvoston asetus eräistä valtion omistamille alueille perustetuista soidensuojelualueista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus Patanajärvenkankaan luonnonsuojelualueesta. Asetuksilla muutetaan Hangasnevan-Säästöpiirinnevan soidensuojelualueen rauhoitusmääräyksiä ja annetaan asetus Patanajärvenkankaan luonnonsuojelualueesta siten, että mahdollistetaan hanke uuden voimajohdon rakentamiseksi kyseisillä suojelualueilla. Voimajohto rakennetaan suunnitellun tuulivoimapuiston tarpeisiin. Asetukset tulevat voimaan 21.5.2018. (YM hallitussihteeri Johanna Korpi 0295 250 278)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 26.4.2018 seuraavat päätökset:

Päätös antaa eduskunnalle Hallituksen vuosikertomus vuodelta 2017. Vuosikertomus on kokonaisuus, joka sisältää selvityksen hallituksen keskeisten politiikkakokonaisuuksien etenemisestä ja julkisen talouden hoidosta sekä kuvauksen ministeriöiden toiminnan tuloksellisuudesta. Kokonaisuuteen kuuluu myös valtion tilinpäätös ja selvitys valtion yhtiöomistuksesta. Kertomuksessa tehdään myös selkoa niistä toimenpiteistä, joihin hallitus on ryhtynyt eduskunnan lausumisen ja kannanottojen johdosta. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)
Tiedote

Päätös vahvistaa ministeri Mykkäsen vuosilomaan rinnastettavat vapaat 23.4. ja 30.4. (VNK hallinnollinen notaari Merja Saaritsa-Lantta 0295 160 270)

Päätös asettaa valtuuskunta vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen sopimuspuolten kokouksen 11. istuntoon 12.-14.6.2018 New Yorkissa ja oikeuttaa ulkoministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on suurlähettiläs, pysyvä edustaja Kai Sauer Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, varapuheenjohtaja suurlähettiläs, pysyvän edustajan sijainen Jouni Laaksonen Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa ja jäsenet ovat yksikönpäällikkö Nina Nordström ulkoministeriöstä, ministerineuvos Jyrki Terva Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, lainsäädäntöneuvos Janina Hasenson ulkoministeriöstä, neuvotteleva virkamies Riitta Burrell sosiaali- ja terveysministeriöstä, neuvonantaja Katariina Sario ulkoministeriöstä, lainsäädäntösihteeri Katja Fokin ulkoministeriöstä, ulkoasiainsihteeri Helena Vuokko Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, neuvonantaja Hanna Rönty Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, neuvonantaja Sole Abrahamsen Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, suunnittelija Tea Hoffrén sosiaali- ja terveysministeriöstä ja lakimies Henrik Gustafsson Invalidiliitto ry:stä. (UM lainsäädäntöneuvos Krista Oinonen 0295 351 172)

Päätös myöntää vakuutusoikeuden laamanni Rauli Rauankoskelle ero tuomarinvalintalautakunnan hallinto-oikeuksien ja erityistuomioistuinten tuomareita edustavan jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen seuraajakseen markkinaoikeustuomari, OTK, OTL, HUK, VT Sami Tapio Myöhänen 26.4.2018 lukien lautakunnan 14.5.2020 päättyväksi toimikaudeksi. (OM hallitussihteeri Mika Risla 0295 150 190)

Päätös hyväksyä EU:n sisäisen turvallisuuden rahaston kansallisen toimeenpano-ohjelman 2014-2020 muutos. Sisäisen turvallisuuden rahasto jakautuu ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevaan rahoitusvälineeseen ja poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa koskevaan rahoitusvälineeseen. Rahastolle on laadittu ohjelmakauden 2014–2020 kattava, rahaston perustamisasetuksen edellyttämä kansallinen ohjelma. Toimeenpano-ohjelma laaditaan sisäasioiden rahastoista annetun lain (903/2014) 4 §:n mukaisesti täytäntöön panemaan rahaston kansallista ohjelmaa. Rahaston toimeenpano-ohjelmaan lisätään Euroopan komission Suomen kansalliseen ohjelmaan myöntämä lisärahoitus. Komissio on myöntänyt Suomelle poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa koskevaan rahoitusvälineeseen (ISF-P) lisärahoitusta 2 179 420 euroa ja lisäksi Suomi on saanut raja- ja viisumirahoitusvälineen (ISF-B) erityistoimihaussa 8 100 000 euroa kolmen meriveneen hankintaan. Komission myöntämä rahoitus on jo sisällytetty Suomen kansalliseen ohjelmaan. Kansallisen ohjelman muutokset on hyväksytty valtioneuvostossa 20.4.2017 (ISF-P) ja 19.10.2017 (ISF-B). (SM neuvotteleva virkamies Pauliina Eskola 0295 488 263)

Päätös määrätä valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Mikko Hirvi valtioneuvoston esittelijäksi. (VM neuvotteleva virkamies Karri Safo 0295 530 223)

Päätös määrätä valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Leena Aine valtioneuvoston esittelijäksi. (VM neuvotteleva virkamies Karri Safo 0295 530 223)

Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestö WHO:n 71. yleiskokoukseen 21.-26.5.2018 Genevessä. Valtuuskunnan johtaja on perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko sosiaali- ja terveysministeriöstä, jäsenet ovat pysyvä edustaja, suurlähettiläs Terhi Hakala Geneven pysyvästä edustustosta, ministeri Renne Klinge Geneven pysyvästä edustustosta, kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriöstä, johtaja Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä, ministerineuvos Eero Lahtinen Geneven pysyvästä edustustosta, kansainvälisten asiain neuvos Outi Kuivasniemi sosiaali- ja terveysministeriöstä, lääkintöneuvos Anni-Riitta Virolainen-Julkunen sosiaali- ja terveysministeriöstä, erityisasiantuntija Satu Leino sosiaali- ja terveysministeriöstä, ministerin erityisavustaja Hanna-Maija Kause sosiaali- ja terveysministeriöstä, pääjohtaja Juhani Eskola Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksesta, johtaja Mika Salminen Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksesta ja korkeakouluharjoittelija Joonatan Wiitasalo Geneven pysyvästä edustustosta. (STM hallitussihteeri Maija Iles 0295 163 237)

Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestö WHO:n 143. hallintoneuvoston kokoukseen 28.-29.5.2018 Genevessä. Valtuuskunnan johtaja on kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysminiseriöstä ja jäsenet ovat pysyvä edustaja, suurlähettiläs Terhi Hakala Geneven pysyvästä edustustosta, ministerineuvos Eero Lahtinen Geneven pysyvästä edustustosta, kansainvälisten asiain neuvos Outi Kuivasniemi sosiaali- ja terveysministeriöstä ja korkeakouluharjoittelija Joonatan Wiitasalo Geneven pysyvästä edustustosta. (STM hallitussihteeri Maija Iles 0295 163 237)

Päätös nimittää työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston jäseneksi Ritva Viljasen tilalle henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Lievonen ja Jaana Ylä-Monosen tilalle projektipäällikkö Taina Niiranen 1.5.2018 lukien hallintoneuvoston 31.12.2020 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Pekka Paaermaa 0295 163 180)

Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä Valtioneuvoston selonteon keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman vuoteen 2030 johdosta ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä kannanotoista aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan kannanotot; Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto: 1. varmistaa selonteossa esitettyjen lisätoimenpiteiden riittävän rahoituksen huolehtien siitä, että tarkasteltaessa päästövähennystoimien taloudellisia vaikutuksia tarkastellaan myös niiden tuomaa kasvupotentiaalia yritystoiminnalle, työllisyydelle ja viennille ja otetaan myös tämä näkökulma osaltaan selkeämmin ilmastosuunnitelman lähtökohdaksi päästöjen vähentämiskustannusten ohella, 2. toteuttaa ilmastokasvatusta kaikilla koulutusjärjestelmien tasolla oikean asenneilmapiirin varmistamiseksi ja suuntaa ilmastoviestintää laajasti kaikille kohderyhmille, 3. tarkastelee suunnitelman taustalla vaikuttavien epävarmuustekijöiden vuoksi aktiivisesti päästövähennystavoitteiden sekä ympäristö- ja biodiversiteettitavoitteiden toteutumista erityisesti liikenteen osalta ja esittää tarvittaessa lisätoimia tavoitteiden saavuttamiseksi, 4. ottaa edellä valiokunnan mietinnössä mainitut kehitystarpeet huomioon ilmastosuunnitelman tarkistamisessa selvittäen erityisesti vero- ja kannustinjärjestelmien uudistamista päästövähennystavoitteiden edistämiseksi. (YM ympäristöneuvos Magnus Cederlöf 0295 250 060)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 26.4.2018 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 18/2018 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta muita kuin unionin tullikoodeksissa säädettyjä sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä koskevan siirtymäkauden pidentämiseksi. Unionin tullikoodeksin 278 artiklaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä säädettyä vuoden 2020 loppuun saakka kestävää uusien tullitietojärjestelmien käyttöön ottamisen siirtymäkautta jatkettaisiin vuoden 2025 loppuun asti kuuden uuden tietojärjestelmän osalta, joiden käyttöönotto siirtyy vuoden 2020 jälkeiseen aikaan. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Kekkonen 0295 530 565)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 19/2018 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi joukkorahoituspalvelun tarjoajista ja ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoituspalveludirektiivin muuttamiseksi (joukkorahoituspalveluiden tarjoajat). Säädösehdotukset ovat osa komission prioriteettitoimia pääomamarkkinaunionin luomiseksi. Sen tavoitteena on laajentaa innovatiivisten yritysten, startup-yritysten ja muiden listautumattomien yritysten rahoitusmahdollisuuksia. Ehdotuksella on tarkoitus vahvistaa joukkorahoitusta koskevat yhtenäiset säännöt EU:n tasolla. (VM lainsäädäntöneuvos Paula Kirppu 0295 530 552)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 20/2018 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahastojen rajat ylittävän markkinoinnin helpottamisesta ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoitusrahastodirektiivin ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun direktiivin muuttamisesta (rahastojen rajat ylittävä markkinointi). Säädösehdotuksilla helpotettaisiin rahastojen rajat ylittävää markkinointia. Keskeisiä muutosehdotuksia olisivat ennakkomarkkinoinnin edellytysten määritteleminen, paikallisten järjestelyjen vaatimuksen kieltäminen, markkinoinnin lopettamiseen liittyvät edellytykset ja notifikaatioprosessin kehittäminen. (VM lainsäädäntöneuvos Paula Kirppu 0295 530 552)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 26.4.2018 seuraavat nimitysasiat:

Osastopäällikkö, oikeustieteen lisensiaatti Kare Halonen valtioneuvoston kanslian osastopäällikön määräaikaisesti täytettävään virkaan 1.7.2018-30.6.2023. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)
Tiedote

Valtioneuvosto myönsi Antti Taneli Vallelle virkavapautta työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvoksen virasta 1.7.2018-31.7.2021. (TEM henkilöstöpäällikkö Mari Anttikoski 0295 064 916)

Oikeustieteen maisteri, lakimies Liisa Meritähti ympäristöministeriön hallitussihteerin virkaan 1.5.2018 lukien. (YM henkilöstöpäällikkö Heidi Sederholm 0295 250 113)

Filosofian tohtori, erityisasiantuntija Hinni Papponen ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.5.2018 lukien. (YM erityisasiantuntija Tuija Ahonen 0295 250 186)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta, laki ilmailulain muuttamisesta, laki rautatielain muuttamisesta, laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta, laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta, laki sähkömarkkinalain muuttamisesta, laki maakaasumarkkinalain muuttamisesta, laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 27 ja 28 §:n muuttamisesta, laki vesihuoltolain muuttamisesta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 192/2017 vp). Tietyillä yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisten palveluiden tarjoajilla sekä eräiden digitaalisten palveluiden tarjoajilla on velvollisuus huolehtia viestintäverkkoihin ja tietojärjestelmiin kohdistuvien riskien hallinnasta sekä ilmoittaa merkittävästä tietoturvallisuuteen liittyvästä häiriöstä valvovalle viranomaiselle ja yleisölle. Laeissa säädetään näiden velvoitteiden valvonnasta, viranomaisten välisestä tietojen vaihdosta sekä yleisestä tietoturvallisuuteen liittyvästä viranomaistoiminnasta. Lait tulevat voimaan 9.5.2018. (LVM osastopäällikkö Laura Vilkkonen 0295 342 391)

Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta, laki ajokorttilain muuttamisesta, laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain muuttamisesta, laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta, laki ajoneuvolain muuttamisesta, laki ajoneuvoverolain muuttamisesta, laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 70 ja 77 §:n muuttamisesta, laki aluskiinnityslain muuttamisesta, laki alusrekisterilain muuttamisesta, laki arvonlisäverolain 73 §:n muuttamisesta, laki asevelvollisuuslain 96 §:n muuttamisesta, laki autoverolain 1 ja 34 e §:n muuttamisesta, laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta, laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 45 §:n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 ja 28 §:n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 13 ja 17 §:n muuttamisesta, laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 19 ja 20 §:n muuttamisesta, laki ilmailulain muuttamisesta, laki jätelain 59 §:n muuttamisesta, laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta, laki kalastuslain 95 §:n muuttamisesta, laki katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta, laki kaupunkiraideliikenteestä annetun lain muuttamisesta, laki kiinnityksestä ilma-aluksiin annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta, laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain 3 b ja 12 §:n muuttamisesta, laki laivanisännistöyhtiön ja laivanisännän verottamisesta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta, laki laivavarustelain 11 §:n muuttamisesta, laki laivaväen luetteloinnista annetun lain muuttamisesta, laki laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain muuttamisesta, laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta, laki liikennevakuutuslain 2 §:n muuttamisesta, laki Liikenteen turvallisuusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetun lain 10 §:n muuttamisesta, laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 23 ja 24 §:n muuttamisesta, laki merilain muuttamisesta, laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta, laki merimieseläkelain 139 §:n muuttamisesta, laki meripelastuslain 14 §:n muuttamisesta, laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, laki pelastuslain 89 ja 90 §:n muuttamisesta, laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta, laki rautatiekuljetuslain 8 a §:n muuttamisesta, laki rautatielain muuttamisesta, laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamisesta, laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain 42 ja 91 §:n muuttamisesta, laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n muuttamisesta, laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, laki tieliikennelain muuttamisesta, laki ulosottomaksuista annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki valmiuslain 71 ja 79 §:n muuttamisesta, laki verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta, laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain muuttamisesta, laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 69 §:n muuttamisesta, laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta, laki ylikuormamaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja laki öljyvahinkojen torjuntalain 31 §:n muuttamisesta (HE 145/2017 vp). Liikenteen palveluista annettuun lakiin kootaan tieliikenteen lisäksi lento-, meri- ja raideliikenteen markkinoille pääsyä koskevat säännöt. Lakiin sisällytetään myös kuljetustoimintaa harjoittavien henkilöiden pätevyysvaatimukset ja heitä koskevat koulutusvaatimukset kaikkien liikennemuotojen osalta. Nykytilaa, jossa liikenteen markkinasääntely on jakautunut useaan eri säädökseen, muutetaan. Kokoamalla sääntely yhteen lakiin voidaan liikenteen palvelumarkkinoita helpommin tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Lain tavoitteiden toteuttamista varten tarvitaan tietojen avaamista ja avointen rajapintojen kautta tapahtuvaa asiointia. Lait tulevat voimaan 1.7.2018. Liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta annettavan lain II osan 7 luvun 6 ja 8 § sekä III osan 2 luvun 2 a ja 4 § tulevat voimaan 1.1.2019. Eduskunnan lausumat: 1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto pyrkii kehittämään järjestelmän, joka helpottaa toimimista raskaan liikenteen tehtävissä Puolustusvoimien nopeutetun ammattipätevyys-koulutuksen pohjalta. 2. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee hankkeen kolmannen vaiheen hallituksen esityksessä laista juoksevaan pykälänumerointiin perustuvan, kieliasultaan selkeän ja järkevästi jäsennellyn kokonaisuuden. (LVM yksikön johtaja Laura Eiro 0295 342 668)
Tiedote

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi lentoliikenteestä Kuuban kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvistaisi lain lentoliikenteestä Kuuban kanssa tehdystä sopimuksesta (HE 187/2017 vp). Suomen ja Kuuban kahdenvälisellä lentoliikennesopimuksella mahdollistetaan lentoliikennesuhteiden ja -markkinoiden kehittäminen maiden välillä. Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan muun muassa siitä, miten ja millä edellytyksillä osapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Sopimus on Suomen lentoliikennepolitiikan tavoitteiden mukaisesti liberaali sopimus. Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella. (LVM yksikön johtaja Laura Eiro 0295 342 668)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi lentoliikenteestä Bahrainin kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvistaisi lain lentoliikenteestä Bahrainin kanssa tehdystä sopimuksesta (HE 186/2017 vp). Suomen ja Bahrainin kahdenvälisellä lentoliikennesopimuksella mahdollistetaan lentoliikennesuhteiden ja -markkinoiden kehittäminen maiden välillä. Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan muun muassa siitä, miten ja millä edellytyksillä osapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Sopimus on Suomen lentoliikennepolitiikan tavoitteiden mukaisesti liberaali sopimus. Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella. (LVM yksikön johtaja Laura Eiro 0295 342 668)

 
Sivun alkuun