Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Hallituksen esitys kustannustuesta eduskuntaan: toimialan ja yrityksen liikevaihdon lasku edellytyksenä tukeen

Ministry of Economic Affairs and EmploymentMinistry of Finance
Julkaisuajankohta 5.6.2020 12.24
Tiedote

Uuden kustannustuen tavoitteena on pienentää konkurssiin ajautuvien yritysten määrää koronatilanteessa. Jotta yritys voisi saada tukea, pitäisi sekä toimialan että yrityksen liikevaihdon olla laskenut merkittävästi.

Hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle 5.6.2020. Seuraavaksi eduskunta käsittelee lakiesitystä. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Kun laki ja siihen liittyvä asetus ovat voimassa ja eduskunnan mahdolliset muutokset on huomioitu haussa, yritykset voivat hakea tukea Valtiokonttorista. Valtiokonttori tiedottaa yrityksille erikseen haun alkamisesta.

Kustannustuki olisi korvaus yrityksen kiinteistä kustannuksista ja palkkamenoista. Koronarajoitusten aikana yritysten on huolehdittava kiinteistä kustannuksistaan, kuten tilavuokrista, lvi- ja sähkömaksuista sekä henkilöstöön liittyvistä kustannuksista. Nämä kustannukset eivät jousta, vaikka myynti vähenee. Kustannustuki tukisi yritysten maksuvalmiutta tässä tilanteessa.

Vuoden 2020 neljännessä lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan tukeen 300 miljoonan euron määrärahaa.

Kustannustuki on enintään 500 000 euroa

Lakiesityksessä ehdotetaan muun muassa seuraavia asioita kustannustuen tarkemmiksi ehdoiksi:

  • Kustannustuen ehtona olisi, että yrityksen toimialan myynti on pudonnut vähintään 10 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Mikäli yritys toimii tällaisella toimialalla, olisi lisäksi ehtona, että yrityksen oma liikevaihto olisi laskenut yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden.
  • Tukeen oikeutetut toimialat määriteltäisiin erikseen valtioneuvoston asetuksessa, joka annetaan lain tultua voimaan. Liikevaihdon lasku todettaisiin Verohallinnolle annetuista alv-ilmoituksista.
  • Toimialan huhtikuun 2020 liikevaihtoa verrattaisiin maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon.
  • Yritysten huhti-toukokuun 2020 liikevaihtoa verrattaisiin maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon. Jos yritys on perustettu vuoden 2019 kesäkuun jälkeen, liikevaihtoa verrattaisiin vuoden 2020 tammi-helmikuun myynnin keskiarvoon.
  • Tukea saisi yrityksen kiinteiden kustannusten ja palkkakustannusten perusteella. Tuen euromääräinen maksimi kahden kuukauden ajalta on 500 000 e. Alle 2000 euron tukea ei maksettaisi, sillä näin matalalla tuella ei olisi merkitystä konkurssien estämiseksi. Korvaukseen oikeuttavat kiinteät kulut voivat olla enintään puolet yrityksen vertailukauden keskimääräisestä liikevaihdosta.
  • Valtiokonttori voisi ottaa yrityksen hakemuksen käsittelyyn myös tilanteessa, jossa yritys ei kuulu valtioneuvoston asetuksessa mainittuun toimialaan, jonka liikevaihto olisi laskenut vähintään 10 prosenttia. Tällöin yrityksen tulisi osoittaa erityisen painavat syyt sille, että sen liikevaihto on alentunut koronatilanteen vuoksi. 
  • Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset olisivat tuen piirissä. Kustannustukea eivät voisi saada yritykset, jotka ovat olleet EU:n valtiontukisääntelyn mukaan taloudellisissa vaikeuksissa 31.12.2019, jotka ovat laiminlyöneet verovelvoitteensa tai jotka ovat konkurssissa. 
  • Kustannustukea voisi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, mutta nämä tuet vähennettäisiin kustannustuesta. Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennettäisiin täysimääräisesti ja Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista vähennettäisiin 70 prosenttia.

Yritykset hakevat tukea sähköisesti Valtiokonttorista

Hakemus tuen saamiseksi tulisi tehdä Valtiokonttorille viimeistään 31.8.2020. Lakiesityksen mukaan Valtiokonttori tekisi tukipäätöksen yritysten hakemusten ja Verohallinnon toimittamien yritysten myyntitietojen perusteella. Valtiokonttori valvoo myös jälkikäteen sitä, että tuet on myönnetty oikein perustein, ja voi muun muassa periä virheellisten tietojen perusteella myönnetyt tuet takaisin.

Yrityksen olisi hakemuksessaan annettava tuen myöntämiseksi ja maksamiseksi tarvittavat tiedot ja selvitykset. Tiedot tarvitaan tuen myöntämisen edellyttämistä kustannuksista, jo myönnetyistä valtiontuista, mahdollisista korvauksista, jotka perustuvat yksityisiin vakuutuksiin, sekä siitä, että yrityksellä ei ole taloudellisia vaikeuksia.

Tuen hakeminen olisi mahdollista sitten, kun laki ja siihen liittyvä asetus on hyväksytty, ja Valtiokonttori on ottanut huomioon eduskunnan mahdollisesti esittämät muutokset. Valtiokonttori tiedottaa hausta yrityksille tarkemmin.

Lisätiedot:

teollisuusneuvos Mikko Huuskonen, TEM, p. 029 506 3732
osastopäällikkö, ylijohtaja Juha Sarkio, VM, p. 029 553 0031
hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja Juha Majanen, VM, p. 029 553 0247
pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori, p. 040 060 3561

 
Sivun alkuun