Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan istunto 22.1.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto 22.1.2014 10.10
Tiedote 21/2014

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

 

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 22.1.2014 seuraavia asioita:

Vuoden 2013 talousarvion momentin 23.01.29 (Valtioneuvoston kanslian arvonlisäveromenot) määrärahan ylittäminen 850 000 eurolla. Momentille on myönnetty 3 000 000 euroa ja sille on kirjattu 16.1.2014 mennessä 3 689 175,92 euroa. Ylitys aiheutuu valmiustilojen vuokramenojen kasvusta sekä kaikkien ministeriöiden kulunvalvonnan uudistushankkeen toteuttamisesta. (VNK osastopäällikkö Auni-Marja Vilavaara 0295 160 370)

Vuoden 2013 talousarvion momentin 31.30.43. (Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen) määrärahan ylittäminen 4 150 000 eurolla. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annettuun lakiin (1277/2007) perustuen Liikennevirasto myöntää niin sanottua kauppa-alustukia Suomen lipun alla liikennöiville matkustaja- ja lastialuksille. Määrärahan ylitystarve aiheutuu matkustaja-alusten miehistöjen määrän kasvusta. Vuonna 2013 kauppa-alusluetteloon on merkitty kahdeksan uutta alusta, joista matkustaja-aluksia viisi. Luettelosta on poistettu vuoden 2013 aikana 13 alusta. Vaikka alusmäärä on vähentynyt vuoden 2013 aikana, matkustaja-alusten osalta määrärahatarve on kuitenkin suurempi suuremman miehistön vuoksi. Vuoden 2013 talousarvion laadinnan yhteydessä arvioitiin kauppa-alusluetteloon merkittyjen alusten määrän ja edellisen vuosien toteumien perusteella, että vuoden 2013 määrärahatarve on 81 000 000 euroa, joka on 5,420 miljoonaa euroa vähemmän kuin mitä valtiontalouden kehyksiin on sisällytetty. Matkustaja-alusten osalta tukea on maksettu 46 784 228 euroa ja lastialusten osalta 34 167 256 euroa eli yhteensä 80 951 484 euroa. Maksamatta on vielä matkustaja-alusten tukia 3 965 561 euroa ja lastialusten tukia 230 264 euroa eli yhteensä 4 195 825 euroa. Tuki on myönnettävä mikäli laissa säädetyt edellytykset tuen myöntämiselle täyttyvät. (LVM neuvotteleva virkamies Tuija Päivärinta 0295 342 607)

Valtiontakuurahaston talousarvion vahvistaminen vuodelle 2014. Rahaston tuloksen ennakoidaan olevan 3,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kassaperusteisesti tarkasteltuna rahaston tuloksen ennakoidaan olevan 6,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Rahaston yhdystilillä oli 30.11.2013 varoja noin 742 miljoonaa euroa. Varojen määrän ennakoidaan olevan 31.12.2014 noin 757 miljoonaa euroa. (TEM neuvotteleva virkamies Tiina Ingman 0295 063 656)

hallitus
Palaa sivun alkuun