Valtioneuvoston yleisistunto 11.2.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 11.2.2016 13.23
Tiedote 53/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 11.2.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 4/2016 vp) eduskunnalle laeiksi rikoslain 10 luvun sekä pakkokeinolain 6 ja 7 luvun muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutoksia rikoslain menettämisseuraamuksia koskevaan lukuun. Muutoksilla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan unionissa. Ehdotetut muutokset laajentaisivat mahdollisuutta tuomita rikoksesta peräisin oleva omaisuus valtiolle menetetyksi. Pakkokeinolakiin tehtäisiin täsmennyksiä liittyen datan menetetyksi tuomitsemiseen sekä vakuustakavarikkoa ja takavarikkoa koskevaan sääntelyyn. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 4.10.2016. (OM lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio 0295 150 500)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 5/2016 vp) eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Espanjan kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan hyväksyttäväksi Espanjan kanssa Helsingissä 15.12.2015 tehty verosopimus ja pöytäkirja, joilla kumotaan Espanjan kanssa vuonna 1967 tehty verosopimus muutoksineen. Sopimuksen tarkoituksena on maiden välisen kansainvälisen kaksinkertaisen tuloverotuksen poistaminen. Suomesta Espanjaan maksettavia yksityisen sektorin eläkkeitä voidaan uuden sopimuksen perusteella verottaa nykyistä laajemmin sopimuksen soveltamisen alkamisesta laskettavan kolmen vuoden ajan kuluttua. Suomen verottamisoikeus laajenee myös Suomessa sijaitsevien osakehuoneistojen tuottaman vuokratulon ja luovutusvoiton osalta. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 6/2016 vp) eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan verotusmenettelystä annettua lakia muutettavaksi siten, että suomalaiset finanssilaitokset velvoitettaisiin selvittämään nykyistä laajemmin asiakkaittensa verotuksellinen asuinvaltio kansainvälisesti hyväksytyllä huolellisuusmenettelyllä ja toimittamaan näiden verotusta koskevia tulo- ja varallisuustietoja Verohallinnolle. Ehdotetulla muutoksella varmistettaisiin, että Suomi voi osallistua finanssitilitietojen automaattiseen tietojenvaihtoon OECD:n valmisteleman yhteisen raportointistandardin mukaisesti. Finanssitilitietojen automaattisen tietojenvaihdon avulla Suomi saisi Suomessa asuvien henkilöiden verotukseen vaikuttavia tietoja näiden ulkomailla olevista varoista ja niiden tuotoista. (VM neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi 0295 530 105)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 11.2.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään eräitä erityisesti hallituksen vuosikertomuksen sisältöä koskevia muutoksia. Asetuksessa säädetään vuosikertomuksen sisällöstä kokonaisuutena. Ministeriöiden toimialan toimintakatsausta ja tuloksellisuuden kuvausta koskevaa sääntelyä yksinkertaistetaan. Tuloksellisuuden kuvausten pääpaino on yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa ja vaikuttavuuden kehityksessä. Vuosikertomukseen sisällytetään myös eräitä uusia asiakokonaisuuksia kuten katsaus talousarviotalouden, valtion liikelaitosten ja talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen muodostaman kokonaisuuden tuottoihin ja kuluihin sekä varallisuusasemaan ja taseen ulkopuolisiin vastuisiin (ns. valtiontalouden kokonaistuloslaskelma ja kokonaistase sen ulkopuolisine vastuineen). Säännösmuutosten tarkoituksena on tukea eduskuntaa aiempaa paremmin palvelevan vuosikertomuksen laatimista. Talousarvioasetuksen säännöstä, jonka mukaan viraston tai laitoksen on ennen menoon sitoutumista varmistauduttava määrärahan ja valtuuden riittävyydestä, täsmennetään. Valtiovarainministeriön yhteydessä toimivan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan tehtäviä supistetaan neuvottelukunnan nykyisiä tehtäviä tosiasiallisesti vastaaviksi. Lisäksi asetukseen tehdään eräitä teknisiä tarkistuksia. Asetus tulee voimaan 12.2.2016. (VM budjettineuvos Niko Ijäs 0295 530 170)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta. Asetuksen 1 §:ään lisätään elinkeinoelämän toimivan kehittymisen näkökulma. Asetuksen 8 ja 13 §:n muutoksilla tarkennetaan maakunnan liiton ja ministeriöiden välistä yhteistyötä maakuntakaavaa laadittaessa sekä lausuntojen pyytämistä koskevia säännöksiä. Asetuksen 11 §:n muutoksella tarkennetaan viranomaisneuvottelua koskevaa sääntelyä täsmentämällä viranomaisneuvottelun ajankohtaa sekä neuvotteluun osallistuvia viranomaisia. Lisäksi asetuksen 93 ja 95 §:ään tehdään teknisiä täsmennyksiä ja 94 §:ään lisätään maakuntakaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä tiedottamista koskeva momentti. Asetus tulee voimaan 1.3.2016. (YM erityisasiantuntija Aino Pietarinen 0295 250 229)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 11.2.2016 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä valtioneuvoston kanslian erityisasiantuntija Anna Leppäkoski valtioneuvoston esittelijäksi. (VNK hallitusneuvos Kari Peltonen 0295 160 288)

Päätös vahvistaa ministereiden vuosilomaan rinnastettavat vapaat seuraavasti: ministeri Rehula 12.-15.2.2016, ministeri Tiilikainen 22.-24.2.2016 ja ministeri Berner 29.2.-2.3. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

Päätös asettaa valtakunnallinen etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) toimikaudeksi 11.2.2016-10.2.2020. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: kansliapäällikkö Asko Välimaa oikeusministeriö; varapuheenjohtajat: kansliapäällikkö Päivi Nerg sisäministeriö, työllisyysasioiden päällikkö Said Aden Espoon kaupunki ja kansanedustaja Päivi Räsänen Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä; jäsenet: johtaja Johanna Suurpää (erikoissuunnittelija Minna Piispa) oikeusministeriö, maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman (ylitarkastaja Juha-Pekka Suomi) työ- ja elinkeinoministeriö, kansliapäällikkö Päivi Nerg (hallitusneuvos Eero Koskenniemi) sisäministeriö, erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez (ylitarkastaja Tarja Koskimäki) opetus- ja kulttuuriministeriö, neuvotteleva virkamies Heidi Manns-Haatanen (lakimies Susanna Rahkonen) sosiaali- ja terveysministeriö, vastuuvirkamies Niina Nykänen (lainsäädäntöneuvos Krista Oinonen) ulkoasiainministeriö, asiantuntija Mikko Räsänen (asiantuntija Jenni Ruokonen) Elinkeinoelämän keskusliitto, maahanmuuttoasioiden asiantuntija Eve Kyntäjä SAK ry (ekonomisti Heikki Taulu AKAVA ry), erityisasiantuntija Anu Wikman-Immonen (EU-asiain päällikkö Erja Horttanainen) Suomen Kuntaliitto, kansanedustaja Antti Kurvinen (kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö Viktoria Kulmala) Keskustan eduskuntaryhmä, kansanedustaja Juhana Vartiainen (kokoomusnuorten puheenjohtaja Daniel Sazonov) Kokoomuksen eduskuntaryhmä, kansanedustaja Päivi Räsänen (poliittinen sihteeri Sonja Falk) Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, kansanedustaja Juho Eerola (varakansanedustaja, sosionomi Marjaana Mikkonen) Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, kansanedustaja Joona Räsänen (kansanedustaja Nasima Razmyar) Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, kansanedustaja Eva Biaudet (lainsäädäntösihteeri Otto Andersson) Svenska riksdagsgruppen, kansanedustaja Li Andersson (yhteiskuntatieteiden maisteri Mohammed Kaiser) Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, kansanedustaja Olli-Poika Parviainen (kasvatustieteen tohtori Kaarina Ranne) Vihreä eduskuntaryhmä, toiminnanjohtaja Christian Georg Thibault (hallituksen jäsen Jennifer Omoh Sonja Eboreime) Liikkukaa - Sports for all ry, Voimavarakeskus Monikan johtaja Natalie Gerbert (toiminnanjohtaja Jenni Tuominen) Monika-Naiset liitto ry, hallituksen puheenjohtaja Welat Nehri (toiminnanjohtaja Riitta Salin) Moniheli ry, asiantuntija, järjestön perustaja Hamed Shafae (opiskelija, järjestön jäsen Aziza Hossaini) Suomen Afgaanijärjestö ry, yhteisöaktiivi Majid Hakki (yhteisöaktiivi Seida Sohrabi) Suomen kurdiyhdistysten liitto - Kurdiliitto ry, järjestöjohtaja Marita Salo (maahanmuutto-ohjelmien kehittämispäällikkö Johanna Matikainen) Suomen Punainen Risti, varapuheenjohtaja Abdulrahman Rage (tiedottaja Erja Säkkinen) Suomen somalialaisten liitto ry, toiminnanjohtaja Stanislav Marinets (tiedotus- ja viestintäkoordinaattori Tatiana Pertseva) Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto (SVYL/FARO) ry, koulutus- ja kotoutussuunnittelija Järvi Lipasti (toiminnanjohtaja Jaana Vasama) Tuglas-seura ry, toiminnanjohtaja, kauppatieteiden kandidaatti Anja Toivola-Stambouli (puheenjohtaja, asianajaja, varatuomari Atik Ali) Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry, hallituksen jäsen Omer Yahye (kehittämispäällikkö Ulla-Mari Karhu) Etelä-Suomen Etno, palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas (monikulttuurisen järjestötoiminnan kehittäjä Ville Elonheimo) Itä-Suomen Etno, maahanmuuttajatyön asiantuntija Raman Hussain (monikulttuurisuuskeskus Glorian johtaja Arja Seppälä) Pirkanmaan ja Keski-Suomen Etno, hallituksen puheenjohtaja Hülya Kytö (Barzan Nassery) Länsi-Suomen Etno, kouluttaja ja varapuheenjohtaja Ivanka Capova (vastaanottokeskuksen johtaja Pia Pajunurmi) Pohjanmaan Etno, asioimistulkki Shahnaz Mikkonen (hammaslääketieteen kandidaatti Ramin Akhi) Pohjois-Suomen Etno ja projektikoordinaattori Nafisa Yeasmin (Anzhelika Huhtala) Lapin Etno. (OM neuvotteleva virkamies Camilla Busck-Nielsen 0295 150 278)
Tiedote

Päätös asettaa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin hallitus toimikaudeksi 14.3.2016-13.3.2018. Kokoonpano: puheenjohtaja: pääjohtaja Pekka Ruuhonen Verohallinto; varapuheenjohtaja: osastopäällikkö, ylijohtaja Markus Sovala valtiovarainministeriö; jäsenet: valmentaja ja kouluttaja Hilkka Alatalo-Korpi HAK Leadership and Coaching, hallintojohtaja Reine Inkeroinen Keskusrikospoliisi, tietohallintojohtaja Arto Jalkanen Jyväskylän kaupunki ja henkilöstön edustaja, jonka Valtorin henkilökunta nimeää keskuudestaan. (VM hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka 0295 530 141)
Tiedote

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 11.2.2016 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 4/2016 vp) eduskunnalle Euroopan parlamentin päätöslauselmasta EU:n vaalisäädöksen muuttamiseksi. Vaalisäädöksen uudistamisella Euroopan parlamentti pyrkii muun muassa lisäämään europarlamenttivaalien (EP-vaalit) demokraattista ja ylikansallista ulottuvuutta, unionin päätöksenteon legitimiteettiä sekä yhdenvertaisuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia vaaleissa, tehostamaan vaalien toimittamista sekä tuomaan parlamenttia lähemmäksi äänestäjiä ja sitä kautta lisäämään EP-vaalien äänestysaktiivisuutta. (OM ylitarkastaja Heini Huotarinen 0295 150 127)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 5/2016 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 806/2014 muuttamisesta eurooppalaisen talletus-suojajärjestelmän perustamiseksi (eurooppalainen talletussuojajärjestelmä). Ehdotuksessa esitetään yhteisen talletussuojajärjestelmän perustamista. Yhteistä talletussuojajärjestelmää hallinnoisi pankkiunionin kriisinratkaisuviranomainen, EU:n kriisinratkaisuneuvosto. Kriisinratkaisuneuvoston yhteyteen perustettaisiin yhteinen talletussuojarahasto, jota kartutettaisiin luottolaitoksilta kerättävillä kannatusmaksuilla. Talletussuojajärjestelmä perustettaisiin kolmessa vaiheessa, joita olisivat jälleenvakuutusvaihe (2017-2019), rinnakkaisvakuutusvaihe (2020-2023) ja täysvakuutusvaihe (2024-). Jälleenvakuutusvaiheessa osallistuvat talletussuojajärjestelmät voisivat vaatia yhteisestä talletussuojarahastosta korvaustilanteessa tai osallistuessaan kriisinratkaisuun enintään 20 prosenttia likviditeettivajeestaan. Rinnakkaisvakuutusvaiheessa osallistuvat talletussuojajärjestelmät voisivat vaatia yhteisestä talletussuojarahastosta korvaustilanteessa tai osallistuessaan kriisinratkaisuun aluksi 20 prosenttia vajeesta ja osuus nousisi 20 prosenttiyksikköä vuodessa. Täysvakuutusvaiheessa yhteisestä talletussuojarahastosta katettaisiin osallistuvien talletussuojajärjestelmien likviditeettitarve sekä korvaustilanteesta tai kriisinratkaisun rahoittamisesta aiheutuneet tappiot täysimääräisinä. (VM neuvotteleva virkamies Jaakko Weuro 0295 530 302)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 6/2016 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EASA-asetus). Ehdotuksen keskeisimpänä tavoitteena on ylläpitää ilmailun korkea turvallisuustaso uudistamalla unionin lentoturvallisuutta koskeva lainsäädäntökehys vastaamaan liikennemäärien kasvuun sekä muihin toimintaympäristön muutoksiin. Asetuksen soveltamisalaan lisättäisiin kaikenpainoiset miehittämättömät ilma-alukset, maahuolintapalvelujen turvallisuus sekä ilma-alusten ja ilmailujärjestelmien suunnittelun turvanäkökohdat, tietoturvallisuus mukaan luettuna. (LVM neuvotteleva virkamies Jenni Rantio 0295 342 003)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 11.2.2016 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen maisteri Sami Hartikainen ulkoasiainministeriön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.3.2016-30.11.2018, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Oikeustieteen kandidaatti Antti Pelttari Suojelupoliisin päällikön virkaan 1.3.2016-28.2.2021. (SM erityisasiantuntija Tuija Saari 0295 488 566)
Tiedote