Valtioneuvoston yleisistunto 9.2.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 9.2.2017 13.39
Tiedote 61/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 9.2.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 4/2017 vp) eduskunnalle laiksi Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta. Laissa annettaisiin Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta täydentävät säännökset. Esityksessä ehdotetaan, että EU-asetuksessa tarkoitettuna kansallisena yksikkönä toimii keskusrikospoliisi ja kansallisena valvontaviranomaisena tietosuojavaltuutettu. Esitys sisältää lisäksi säännökset toimivaltaisten viranomaisten ja Europolin välisistä yhteyksistä. Lailla kumottaisiin Europolia koskevan päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta annettu laki. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2017. (SM lainsäädäntöneuvos Hannele Taavila 0295 488 568)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 9.2.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaan lukien siihen sisältyvän kansainvälistä merikartoitusjärjestöä koskevan yleissopimuksen konsolidoidun toisinnon voimaansaattamisesta ja niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Pöytäkirja on voimassa 8.11.2016 lukien. Laki (900/2007), sellaisena kuin se on laissa 366/2012, ja asetus tulevat voimaan 9.2.2017. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Valtioneuvoston asetus avioliittoasetuksen 9 §:n muuttamisesta. Asetuksella muutetaan siviilivihkimisen toimittamisessa noudatettava vihkikaava sukupuolineutraaliin muotoon. Muutos liittyy avioliittolain muuttamisesta annettuun lakiin (156/2015). Asetus tulee voimaan 1.3.2017. (OM lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen 0295 150 260)

Valtioneuvoston asetus puoluelain 9 a §:ssä tarkoitetussa tilityksessä annettavista tiedoista. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä tilityksen laatimisesta ja tietojen esittämisestä. Asetus tulee voimaan 15.2.2017. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelle 2016 myönnetystä avustuksesta laadittavassa tilityksessä. (OM ylitarkastaja Heini Huotarinen 0295 150 127)

Valtioneuvoston asetus hylkyjen poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään säännös Suomen antamasta hylkyjen poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesta ilmoituksesta. Ilmoituksen mukaan Suomi soveltaa yleissopimusta myös hylkyihin, jotka sijaitsevat sen alueella. Asetus tulee voimaan 15.2.2017. (LVM hallitusneuvos Tiina Ranne 0295 342 004)

Valtioneuvoston asetus Valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Pykälässä säädetään rahastosta lainattavien lainojen korosta. Rahasto lainaa jätehuoltovelvollisille vuosittain lainoja, joiden korko on sidottu mainitun säädöksen mukaisesti korkokantaan Euribor 12 kk lisättynä 0,5 prosenttiyksikön lisällä. Koska nykyiset markkinakorot ovat olleet pitkään alhaiset, on mahdollista että rahaston lainoista perittävä kokonaiskorko kääntyy negatiiviseksi. Tämän estämiseksi ja rahaston varojen reaaliarvon säilyttämiseksi lainojen koroille esitetään ns. korkolattiaa, jossa lainoista perittävä kokonaiskorko ei voisi koskaan olla negatiivinen. Asetus tulee voimaan 28.2.2017. (TEM hallitussihteeri Christina Snellman 0295 060 009)

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 1 ja 3 §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään uudesta tartuntatautipäivärahasta johtuvat tarvittavat muutokset, jotka koskevat tartuntatautipäivärahaa haettaessa esitettäviä selvityksiä ja tartuntatautipäivärahan maksukausia. Lisäksi selvyyden vuoksi päivärahaetuuksien maksukausia koskevaan pykälään lisätään siitä puuttuva luovutuspäiväraha, jota maksetaan ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annettuun lakiin perustuen elimenluovutusajalta. Asetus tulee voimaan 1.3.2017. (STM neuvotteleva virkamies Pekka Humalto 0295 163 193)

Valtioneuvoston asetus jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Nykyiseen asetukseen lisättävässä uudessa pykälässä säädetään tiedoista ja seikoista, joita on tarkasteltava ja käsiteltävä jätteiden kuljetuksia ja muita siirtoja koskevissa viranomaistarkastuksissa. Lisäyksellä täydennetään jätteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin täytäntöönpanoa Euroopan komission virallisen huomautuksen johdosta. Asetus tulee voimaan 1.4.2017. (YM ympäristöneuvos Klaus Pfister 0295 250 226)

Valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY (jäljempänä meristrategiadirektiivi) on pantu Suomessa osin täytäntöön valtioneuvoston asetuksella merenhoidon järjestämisestä (980/2011). Asetukseen tehdään Euroopan komission edellyttämiä teknisiä täsmennyksiä meristrategiadirektiivin täytäntöönpanon täydentämiseksi. Asetus tulee voimaan 1.3.2017. (YM hallitussihteeri Sara Viljanen 0295 250 315)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 9.2.2017 seuraavat päätökset:

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ministerien Soini, Vehviläinen, Rehula, Tiilikainen, Niinistö, Berner ja Mykkänen sidonnaisuuksista. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat seuraavasti: ministeri Tiilikainen 20.-22.2.2017, ministeri Berner 10.2.2017 ja ministeri Mykkänen 20.-24.2.2017. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

Päätös asettaa kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta toimikaudeksi 9.2.2017-8.2.2021. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: valtuuston puheenjohtaja Kristiina Kumpula Suomen sosiaali ja terveys SOSTE ry; varapuheenjohtaja: pääsihteeri Teemu Japisson Suomen Olympiakomitea ry; jäsenet: yksikön päällikkö Jyrki Nissilä kansalaisjärjestöyksikkö, ulkoasiainministeriö (apulaisosastopäällikkö Keijo Norvanto viestintäosasto, ulkoasiainministeriö), johtaja Johanna Suurpää demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö, oikeusministeriö (lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen lainvalmisteluosasto, oikeusministeriö), opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, opetus- ja kulttuuriministeriö (ylitarkastaja Marja N. Pulkkinen nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto, opetus- ja kulttuuriministeriö), kehittämisjohtaja Harri Martikainen (ylitarkastaja Kia Vertio) hallinto- ja kehittämisosasto, sisäministeriö, neuvotteleva virkamies Markus Seppelin hallinto- ja suunnitteluosasto, sosiaali- ja terveysministeriö (johtaja Kari Ilmonen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto, sosiaali- ja terveysministeriö), työmarkkinaneuvos Päivi Järviniemi (strategiajohtaja Antti Joensuu) konserniohjausyksikkö, työ- ja elinkeinoministeriö, neuvotteleva virkamies Inga Nyholm kunta- ja aluehallinto-osasto, valtiovarainministeriö (neuvotteleva virkamies Johanna Nurmi henkilöstö- ja hallintopolitiikan osasto, valtiovarainministeriö) lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn kansliapäällikön esikunta, ympäristöministeriö (neuvotteleva virkamies Pekka Harju-Autti luontoympäristöosasto, ympäristöministeriö), erityisasiantuntija Arto Koski (erityisasiantuntija Päivi Kurikka) kuntakehitys, demokratia- ja johtaminen, Suomen Kuntaliitto ry, professori Tapio Litmanen humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto (dosentti Arttu Saarinen yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto), järjestöpäällikkö Joonas Mikkilä Suomen Yrittäjät ry (kansallinen puheenjohtaja Jenni Rajahalme Suomen Nuorkauppakamarit ry), yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Nelli Kuokka Suomen Olympiakomitea ry (puheenjohtaja Anna Munsterhjelm Suomen Partiolaiset ry), pääsihteeri Olli Joensuu Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry (viestintäjohtaja Liisa Partio Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry), toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi Suomen Mielenterveysseura ry (professori, asiantuntija Vappu Taipale Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry), toiminnanjohtaja Mari Pennanen Svenska Studieförbundet r.f. (toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo Suomen Kotiseutuliitto ry), toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä Marttaliitto ry (Varsinais-Suomen kyläasiamies, hallituksen asiantuntijajäsen Tauno Linkoranta Suomen Kylätoiminta ry), pääsihteeri Taru Anttonen Naisasialiitto Unioni ry (varapuheenjohtaja Jyrki Lohi Miesjärjestöjen keskusliitto ry), toiminnanjohtaja Riitta Salin Monikulttuurisuusjärjestöjen yhteistyöjärjestö Moniheli ry (kehittämis- ja tiedotuspäällikkö Anne Näkkäläjärvi SámiSoster ry) ja toiminnanjohtaja Anitta Raitanen Kansalaisareena ry (hallituksen puheenjohtaja Sakari Möttönen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry). (OM ylitarkastaja Heini Huotarinen 0295 150 127)
Tiedote

Päätös antaa vastavakuuksia vaatimatta 68 miljoonan euron suuruinen omavelkainen valtiontakaus Terrafame Oy:n tekemän pankkitakauslimiittisopimuksen puitteissa myönnettyjen pankkitakausten vastatakaukseksi. Takaus annetaan pankkitakauksiin, jotka asetetaan Terrafame Oy:n ympäristövakuuksien vastavakuudeksi siten, että takauksen kohteena oleva takausmäärä on enintään 68 miljoonaa euroa (80 prosenttia pankkitakausten enimmäismäärästä). Valtion takaus olisi toissijainen suhteessa pankkitakauslimiittisopimuksen mukaisesti valtiontakauksen ulkopuoliseen 20 prosenttiosuuteen ja valtiontakauksesta voidaan tarvittaessa maksaa suorituksia vasta tämän jälkeen. Valtiontakaus olisi voimassa enintään 3 vuotta ja 3 kuukautta pankkitakauslimiittisopimuksen allekirjoituspäivästä eli 2.5.2020 saakka. Takauksesta peritään takausmaksua 0,25 prosenttia kertamaksuna takausvastuun kokonaismäärästä sekä 2,50 prosenttia vuotuismaksuna käytössä olevien valtion vastatakausta rasittavien pankkitakausten kokonaismäärästä. Vuotuismaksu nousee 2,65 prosenttiin 9.2.2018 alkaen ja edelleen 2,80 prosenttiin 9.2.2019 alkaen. Valtiontakauspäätöksessä määrätään lisäksi valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin tehtävistä, jotka liittyvät takauksen hallintaan ja Danske Bankin ja Terrafame Oy:n raportointivelvollisuudesta valtiovarainministeriölle ja Valtiokonttorille. (VM finanssineuvos Pauli Kariniemi 0295 530 210)

Päätös määrätä maksatusjohtaja Pauliina Smolander Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014-2020 seurantakomitean uudeksi jäseneksi seurantakomitean ohjelman sulkemiseen saakka ja määrätä palvelujohtaja Miikka Halonen Smolanderin varajäseneksi. (MMM neuvotteleva virkamies Harri Kukka 0295 162 377)

Päätös antaa eduskunnalle selonteko ruokapolitiikasta. Selonteko on osa kansallista ruokapolitiikkaa, ja se linjaa politiikan tavoitteet ja keskeiset toiminnan painopisteet pitkälle tulevaisuuteen. (MMM neuvotteleva virkamies Anna-Leena Miettinen 0295 162 409)
Tiedote

Päätös valtuuttaa työ- ja elinkeinoministeriö merkitsemään valtion puolesta Terrafame Group Oy:n osakkeita ja korottamaan yhtiön omaa pääomaa 22 500 000 eurolla. Lisäpääomitusta hyödynnetään osana yksityisten, valtiosta riippumattomien rahoittaja- ja sijoittajatahojen kanssa käytävää jatkorahoituskokonaisuutta. Lisäpääomitusta koskeva valtuus mahdollistaa sen, että Terrafame Group Oy voi myyjäosapuolena sitoutua kesken olevan omistus- ja rahoituskokonaisuuden valmistelun yhteydessä sovittaviin tarvittaviin yksityiskohtaisiin järjestelyihin. Lisäpääomitus voidaan tehdä vuosien 2017-2019 aikana. (TEM talousjohtaja Mika Niemelä 0295 062 135)
Tiedote

Päätös määrätä kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi elinkeinoministeri Mika Lintilä työ- ja elinkeinoministeriöstä ja varapuheenjohtajaksi maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ympäristöministeriöstä. (TEM neuvotteleva virkamies Johanna Osenius 0295 064 937)

Päätös määrätä alueiden uudistumisen neuvottelukunnan puheenjohtajaksi elinkeinoministeri Mika Lintilä työ- ja elinkeinoministeriöstä ja yhteistyöryhmän varapuheenjohtajaksi ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman varajäsenenään aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä työ- ja elinkeinoministeriöstä. (TEM neuvotteleva virkamies Tarja Reivonen 0295 064 942)

Päätös myöntää Elli Aaltoselle ero rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan puheenjohtajan tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen kenraaliluutnantti (evp) Sakari Honkamaa 9.2.2017 lukien neuvottelukunnan 30.9.2018 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 0295 163 384)

Päätös asettaa valtuuskunta Itämeren suojelukomission (HELCOM) 38. vuosikokoukseen Helsingissä 28.2.-1.3.2017. Valtuuskunnan puheenjohtaja on kansliapäällikkö Hannele Pokka ympäristöministeriöstä, varapuheenjohtaja ympäristöneuvos Maria Laamanen ympäristöministeriöstä ja jäsenet ovat Itämeri-suurlähettiläs Erja Tikka ulkoasiainministeriöstä, ympäristöneuvos Saara Bäck ympäristöministeriöstä, ympäristöneuvos Tarja Haaranen ympäristöministeriöstä, neuvotteleva virkamies Penina Blankett ympäristöministeriöstä, kalatalousylitarkastaja Heikki Lehtinen maa- ja metsätalousministeriöstä, ylitarkastaja Laura Sarlin liikenne- ja viestintäministeriöstä, vesibiologi Mikael Wennström Ahvenanmaan maakunnan hallituksesta, johtaja Paula Kankaanpää Suomen ympäristökeskuksesta, ryhmäpäällikkö Anna-Stiina Heiskanen Suomen ympäristökeskuksesta, johtava asiantuntija Anita Mäkinen liikenteen turvallisuusvirasto Trafista ja johtava asiantuntija Jorma Kämäräinen liikenteen turvallisuusvirasto Trafista. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295 250 364)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 9.2.2017 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 13/2017 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (varhaisen vaiheen saneeraus ja toinen mahdollisuus). Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on harmonisoida jäsenvaltioiden varhaisen vaiheen yrityssaneerauslainsäädäntöä sekä lainsäädäntöä, joka koskee yritystoiminnassa epäonnistuneen yrittäjän vapauttamista velkavastuusta. Direktiivissä asetetaan jäsenvaltioille myös muun muassa tuomioistuimia ja selvittäjiä koskevia velvoitteita, joiden tarkoituksena on tehostaa maksukyvyttömyysmenettelyjä. (OM apulaisosastopäällikkö Lena Andersson 0295 150 244)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 14/2017 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä (keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisuasetus). Asetusehdotuksen säännöksillä ja menettelyillä on tavoitteena estää epäterveiden tai lähellä kaatumista olevien keskusvastapuolten muodostuminen uhkaksi rahoitusvakaudelle ja turvata näiden kriittisten toimintojen jatkuvuus sekä suojata veronmaksajia vastuilta taloudellisissa ongelmatilanteissa. Keskusvastapuolet ovat markkinaosapuolia, jotka asettuvat velvoitteita määritettäessä niiden vastapuolten väliin, joiden välisillä sopimuksilla mukaan lukien johdannaisilla käydään kauppaa rahoitusmarkkinoilla. Ehdotuksella luotaisiin keskusvastapuolille EU-tasoinen paljolti luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehystä koskevaa direktiiviä 2014/59/EU vastaava sääntely ottaen samalla huomioon keskusvastapuolitoimintaa koskevat erityispiirteet. Keskusvastapuolia ei niiden toiminnan kriittisen luonteen ja aseman sekä niiden vastapuolina toimivien osapuolten keskinäisten yhteyksien takia voida asettaa tavanomaiseen maksukyvyttömyysmenettelyyn. (VM finanssineuvos Jyrki Knuutinen 0295 530 103)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 15/2017 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (käteisrahan valvonta). Ehdotettu asetus seuraisi pääpiirteittäin nykyistä asetusta, eli henkilöillä olisi jatkossakin velvollisuus tehdä ilmoitus, jos unioniin saapuessaan tai sieltä lähtiessään kuljettavat mukanaan vähintään 10 000 euroa käteistä. Käteisrahan käsitettä kuitenkin laajennettaisiin kattamaan muun muassa eräitä kultaesineitä ja ladattavia kortteja. Ilmoitusvelvollisuus koskisi siten yhä useampaa tilannetta. (VM neuvotteleva virkamies Jere Lumme 0295 530 041)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 16/2017 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/36/EU muuttamisesta ja asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (pankkien häiriönsietokyvyn parantaminen I). Ehdotusten tavoitteena on parantaa pankkien häiriönsietokykyä, tehostaa niiden kriisinratkaisua ja samalla vähentää pankkijärjestelmän riskejä. Ehdotukset liittyvät osaltaan EU:n pankkiunionin toteuttamiseen. (VM neuvotteleva virkamies Virva Walo 0295 530 533)
Uutinen

Valtioneuvoston kirjelmä (U 17/2017 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta, direktiiveiksi direktiivin 2014/59/EU ja eräiden muiden direktiivien muuttamisesta sekä asetukseksi asetuksen (EU) N:o 806/2014 muuttamisesta (pankkien häiriönsietokyvyn parantaminen II). Ehdotusten tavoitteena on vähentää EU:n pankkisektorin riskejä ja vahvistaa sen kykyä kestää mahdollisia häiriöitä, tehostaa pankkien kriisinratkaisusääntelyn soveltamista ja vahvistaa edellytyksiä sijoittajavastuun toteuttamiseen. Ehdotukset liittyvät osaltaan EU:n pankkiunionin toteuttamiseen. (VM neuvotteleva virkamies Jaakko Weuro 0295 530 302)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 18/2017 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yksinkertaistamiseksi varainhoitoasetuksen uudistamisen yhteydessä (omnibus-asetusehdotus). Ehdotuksen tavoitteena on menettelyjen yksinkertaistaminen ja tuloksellisuuden lisääminen. Kirjelmä koskee ehdotettuja muutoksia Euroopan rakenne- ja investointirahastoista annettuun yleisasetukseen sekä Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta annettuihin asetuksiin. (TEM neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen 0295 064 922)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 9.2.2017 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen maisteri Virve Karoliina Haapajärvi työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvoksen virkaan 1.3.2017 lukien. (TEM hallitusneuvos Kari Mäkinen 0295 063 523)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä (HE 204/2016 vp). Suomen kansalliseen koulutus- ja tutkintojärjestelmään kuuluvat tutkinnot, oppimäärät ja muut laajat osaamiskokonaisuudet jaotellaan niiden edellyttämän osaamisen perusteella viitekehyksen kahdeksalle vaativuustasolle. Tutkintojen, oppimäärien ja muiden laajojen osaamiskokonaisuuksien sijoittumisesta viitekehyksen eri vaativuustasoille säädetään valtioneuvoston asetuksella. Laki tulee voimaan 1.3.2017. (OKM hallitusneuvos Laura Hansén 0295 330 098)

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 242/2016 vp). Lailla täydennetään yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista annetun direktiivin saattamista osaksi Suomen lainsäädäntöä. Laki sisältää merenhoidon ympäristötavoitteen ja meriympäristön hyvän tilan määritelmät. Lain sanamuotoja täydennetään ja täsmennetään meriympäristön tilan alustavan arvioinnin ja hyvän tilan määrittämisen, merenhoidon suunnittelun ympäristötavoitteiden sekä merenhoitoa koskevan kansainvälisen yhteistyön osalta. Muutosten taustalla on Euroopan komission 7.9.2015 Suomelle osoittama meristrategiadirektiivin täytäntöönpanoon liittyvä tiedustelu. Laki tulee voimaan 1.3.2017. (YM hallitussihteeri Sara Viljanen 0295 250 315)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen Ecuadorin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn liittymispöytäkirjan hyväksyminen. Kauppasopimus, johon Ecuador nyt liittyy, kattaa kaikki kaupan merkittävät alat, mukaan lukien tavara- ja palvelukaupan, investoinnit, julkiset hankinnat, henkisen omaisuuden suojan, kaupan suojatoimet ja kilpailupolitiikan. Edelleen sopimuksen keskeisiin periaatteisiin sisältyy ihmisoikeuksien kunnioittaminen, kestävän talouden edistäminen sekä työ- ja ympäristönormien kunnioittaminen ja edistäminen osapuolten kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti. (UM ulkoasiainneuvos Ari Mäki 0295 350 595)

Ulkoasiainministeri Timo Soinin tai hänen estyneenä ollessaan Tullin pääjohtaja Antti Hartikaisen valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan ja Uruguayn itäisen tasavallan välisestä keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa. (VM neuvotteleva virkamies Jere Lumme 0295 530 041)
Uutinen

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Brysselissä Euroopan unionissa olevan pysyvän edustuston päällikön, ulkoasiainneuvos Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuven edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2017. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ulkoasiainneuvos Marja Rislakki Brysselissä Euroopan unionissa olevan pysyvän edustuston päällikön tehtävään 1.9.2017 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Lissabonin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Tarja Laitiaisen sivuakkreditointi Kap Verdeen ja Canberran suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Lars Backströmin sivuakkreditointi Samoaan. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Puolustusvoimien strategiapäällikkö, kenraaliluutnantti Timo Pekka Kivinen pääesikunnan päällikön virkaan 1.6.2017-31.12.2019, puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja, kenraalimajuri Timo Tapani Rotonen kenraalin virkaan 1.7.2017-31.7.2019, maavoimien esikunnan esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Petri Jussi Mikael Hulkko kenraalin virkaan 1.1.2018-30.9.2021 ja maavoimien komentajaksi 1.8.2017 lukien, ilmavoimien operaatiopäällikkö, eversti Pasi Pellervo Jokinen kenraalin virkaan 1.8.2017-31.5.2022 ja pääesikunnan valmiuspäälliköksi 1.8.2017 lukien, Karjalan lennoston komentaja, eversti Jari Mikael Mikkonen kenraalin virkaan 1.8.2017-30.6.2022 ja ilmavoimien esikunnan esikuntapäälliköksi 1.8.2017 lukien, ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Kim Erkki Akseli Jäämeri puolustusvoimien strategiapäälliköksi 1.6.2017 lukien, pääesikunnan valmiuspäällikkö, prikaatikenraali Markku Johannes Myllykangas maavoimien esikunnan esikuntapäälliköksi 1.8.2017 lukien, pääesikunnan suunnittelupäällikkö, prikaatikenraali Sampo Ilmari Eskelinen ilmavoimien komentajaksi 1.6.2017 lukien ja Kainuun prikaatin komentaja, prikaatikenraali Vesa Juhani Virtanen pääesikunnan suunnittelupäälliköksi 1.6.2017 lukien. (PLM hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana Jari Karjavirta 0295 140 430)
Tiedote