Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Maatalousyrittäjä on tilansa tärkein voimavara

20.10.2010 11.05
Uutinen N5-56510

Maatalousyrittäjä on itse yrityksensä tärkein voimavara, josta on pidettävä huolta. Maatalous- ja maaseutuyrittäjien työkykyyn vaikuttavista asioista kerätään tietoa Masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseen tähtäävän Masto-hankkeen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) yhteisellä verkkokyselyllä. Kyselyyn voi vastata 20.10.-3.12.2010. Verkkokyselyllä selvitetään työkykyä tukevia ja heikentäviä tekijöitä maatalousyrittäjien arkityössä. Tulosten avulla osataan kohdentaa maatalousyrittäjien jaksamista ja työhyvinvointia edistävät toimenpiteet entistä paremmin.

Maatalousyrittäjät luottavat omaan jaksamiseensa. Suomen Gallup Elintarviketiedon alkuvuodesta tekemän kyselytutkimuksen mukaan lähes 90 prosenttia viljelijöistä uskoo jaksavansa hoitaa tilan työt hyvin tai melko hyvin myös lähivuosina. Monella tilalla uskoa jaksamiseen lisäävät suunnitelmat uusien, työtä helpottavien ratkaisujen ottamisesta käyttöön. Uusien koneiden hankinta, töiden ulkoistaminen tai työvoiman palkkaaminen ovat esimerkkejä tällaisista ratkaisuista.

Työterveyshuolto on maatalousyrittäjän yhteistyökumppani kaikissa työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Työterveyshuolto on kuitenkin yrittäjälle itselleen vapaaehtoista. Tällä hetkellä alle 40 prosenttia maatalousyrittäjistä on järjestänyt itselleen työterveyshuollon palvelut. Päätoimisista viljelijöistä työterveyshuollon piiriin kuuluu noin 50-60 prosenttia.

Työterveyshuolto antaa asiantuntija-apua terveyden ja työkyvyn tukemiseen sekä työpaikan olosuhteiden kehittämiseen. Työhyvinvointiin kuuluvat työn ja työympäristön terveellisyys ja turvallisuus, omasta ja työntekijöiden työkyvystä huolehtiminen sekä ammattitaidon ylläpitäminen. Työterveyshuollon tilakäynnillä kartoitetaan työn ja työympäristön riskit ja altisteet, arvioidaan niiden merkitystä terveydelle sekä mietitään, miten riskitekijöitä voidaan poistaa. Kokonaisvaltainen työterveyshuolto, joka sisältää tilakäyntien ja terveystarkastusten lisäksi sairaanhoitopalvelut, tukee myös yrittäjän itsensä työkykyä monipuolisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Työterveyslaitos ovat mukana KoneAgria 2010 -näyttelyn Työhyvinvointitorilla Jyväskylässä 20.-23.10. Tänä vuonna Työhyvinvointitorilla korostetaan huolto- ja kunnossapitotöiden turvallisuutta.  Maatalouden huolto- ja korjaustöissä tapaturmia sattuu työtuntia kohti kolme kertaa enemmän kuin muissa karjanhoitotöissä ja viisi kertaa enemmän kuin muissa maanviljelytöissä.

Lisätietoja

kehityspäällikkö Markus Pyykkönen, STM, p. 040 7195774
kehittämispäällikkö Jukka Mäittälä, Työterveyslaitos, p. 040 753 2017
projektikoordinaattori Kirsi Hakala, STM, p. 09 160 73234 (verkkokysely)