FI SV EN

Tutkimus: veropoliittisilla päätöksillä vain maltillinen vaikutus työntekoon

Valtioneuvoston viestintäosasto 26.1.2016 14.05
Tiedote 25/2016

Tuloveropolitiikalla on vain maltillinen vaikutus ihmisten työntekoon liittyviin päätöksiin kuten tehdyn työn määrään todetaan 26. tammikuuta julkistetussa raportissa. Koti- ja ulkomaisen tutkimuskirjallisuuden perusteella tuloverojen vaikutus työntekoon ja ansaittuihin tuloihin on pieni erityisesti tavanomaisessa palkkatyössä oleville. Viimeisten vuosikymmenten aikana toteutetut tuloveron kevennykset eivät siis tutkimustulosten mukaan ole saaneet aikaan kuin pientä kasvua työllisyydessä tai veropohjan koossa verrattuna siihen tilanteeseen, jossa kevennyksiä ei olisi tehty.

Tuloverotuksella on kuitenkin havaittu olevan melko suuria vaikutuksia tiettyjen erityisryhmien käyttäytymiseen. Tutkimuskirjallisuuden mukaan esimerkiksi yrittäjät pyrkivät järjestelemään tai ajoittamaan raportoidut tulonsa niin, että maksetut verot ovat mahdollisimman pienet. Tutkimustulosten mukaan tuloverotuksen muutokset eivät kuitenkaan vaikuta merkittävästi yrittäjien taloudellisen aktiviteetin määrään (kokonaistulot tms.), mutta niillä voi olla huomattavaa vaikutusta veropohjan kokoon ja verotuloihin. 

Perinteisesti ajatellaan, että päätös työelämään osallistumisesta reagoisi herkästi vero- ja sosiaaliturvalainsäädännön muutoksiin. Tutkimuskirjallisuuden perusteella ei kuitenkaan ole näyttöä siitä, että työllisyysaste kasvaisi merkittävästi kun työnteon taloudellisia kannustimia maltillisesti parannetaan. Työhön osallistumisen kannustimien pieni parantaminen esimerkiksi lähes kaikille tulonsaajille kohdistuvaa työtulovähennystä korottamalla on siis melko tehoton ja kallis keino parantaa työllisyyttä.

Vaikka työhön osallistumisen jousto ei keskimäärin ole suuri, se vaihtelee merkittävästi erilaisten ryhmien välillä. Työnteon kannustimia tulisikin parantaa ensisijaisesti niissä erityisryhmissä, jotka reagoivat herkästi taloudellisiin kannustimiin. Esimerkiksi pienten lasten äitien työhön osallistumisen on havaittu reagoivan herkästi lastenhoidon tukien määrään.

Raportti toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Tutkimushankkeen tavoitteena oli arvioida veropoliittisten päätösten vaikutusta työn tarjontaan koti- ja ulkomaisen tutkimustiedon perusteella. Hanke on osa talouspolitiikan arvioinnin tueksi hankittua selvitys- ja arviointitoimintaa. Raportin ovat kirjoittaneet Tuomas Matikka, Jarkko Harju ja Tuomas Kosonen. Kirjoittajat ovat VATT:n erikoistutkijoita, ja keskittyneet tutkimuksessaan erityisesti verokannustimien käyttäytymisvaikutusten arviointiin.

Tutkimusraportti  

Lisätietoja: erikoistutkija Tuomas Matikka, tuomas.matikka@vatt.fi, p. 0295 519 416