Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Regeringen enades om den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2019

Statsrådets kommunikationsavdelning
29.10.2019 8.57 | Publicerad på svenska 29.10.2019 kl. 12.54
Pressmeddelande 566/2019

Regeringen överlämnar sin fjärde tilläggsbudgetproposition för 2019 till riksdagen den 31 oktober.

I tilläggsbudgetpropositionen föreslås ett tillägg på 95 miljoner euro i anslagen. Inkomstposten föreslås bli höjd med 114 miljoner euro.

Propositionen minskar statens behov av nettoupplåning med 19 miljoner euro, vilket innebär att statens nettoupplåning beräknas uppgå till 2,4 miljarder euro 2019.

Stöd till eftervården av attacken i Kuopio

För stödåtgärder i anslutning till eftervården av våldsdådet i Kuopio den 1 oktober 2019 föreslås ett tilläggsanslag på sammanlagt 1 miljon euro. Av tilläggsanslaget ska 0,4 miljoner euro riktas till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och 0,6 miljoner euro till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Syftet med det föreslagna tilläggsanslaget är att säkerställa att personer och gemenskaper som traumatiserats av tragedin vid yrkesläroanstalten får ändamålsenlig vård och det psykosociala stöd de behöver. Målet är att återställa den psykiska balansen och bevara arbets- och funktionsförmågan på individ-, familje- och gemenskapsnivå. Dessutom föreslås det att kostnader som orsakats läroanstalten ska ersättas. Den föreslagna tilläggsfinansieringen bidrar till att undervisningen fortsätter smidigt och situationen kan normaliseras. Med tilläggsfinansieringen bland annat rekryteras yrkespersoner med ansvar för psykologiskt stöd, säkerställs tillräckliga tjänster inom studerandevården och företagshälsovården samt anställs mer undervisningspersonal och fler handledare.

Andra viktiga ändringar

För främjande av företagens anställningsrådgivning föreslås ett tilläggsanslag på 0,29 miljoner euro.

För Migrationsverkets omkostnader föreslås ett tillägg på 5,8 miljoner euro och för Livsmedelsverkets omkostnader ett tillägg på 3,3 miljoner euro i syfte att trygga ämbetsverkens verksamhet 2019.

För polisväsendets omkostnader föreslås ett tillägg på 4 miljoner euro till följd av att polisens säkerhetsutgifter för EU-ordförandeskapsperioden har visat sig vara större än beräknat. För slutförande av projektet för polisens och de övriga säkerhetsmyndigheternas fältledningssystem (KEJO) föreslås ett tillägg på 2 miljoner euro. För säkerställande av nödcentralssystemets funktion föreslås ett tilläggsanslag på 2,7 miljoner euro.

För anskaffning av försvarsmateriel föreslås en höjning av maximibeloppet för beställningsfullmakten med 93,5 miljoner euro och en anslagsökning på 2,3 miljoner euro. Detta föreslås i syfte att möjliggöra verkställandet av statsrådets beslut av den 19 september 2019 om Flottilj 2020-upphandlingen.

För Skatteförvaltningen, Tullen och Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori föreslås anslagsökningar av engångsnatur till ett belopp av sammanlagt cirka 12,5 miljoner euro på grund av ändringar i lagstiftningen och nödvändiga IKT-investeringar. För utvidgning av det nationella inkomstregistret föreslås sammanlagt 19 miljoner euro, varav 4 miljoner euro är anslag som ombudgeterats för utveckling av inkomstregistret.

De fullmakter som återtagits av start- och investeringsbidragen inom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (2014–2020) och av företags- och projektstöden inom programmet ombudgeteras för att främja att programmet genomförs fullt ut.

Till kostnaderna för projektet för digitalisering av arbets- och näringstjänster föreslås 7 miljoner euro i överföring från momentet för offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Det föreslås att de bevillningsfullmakter för strukturfonderna på cirka 60 miljoner euro som upplösts och som beräknas bli upplösta i slutet av programperioden ombudgeteras för att säkerställa att programperioden 2014–2020 genomförs fullt ut. Till följd av att utbetalningarna varit mindre än väntat föreslås det att förslagsanslaget under momentet för EU:s strukturfonder minskas med 30 miljoner euro.

Uppskattningarna av behovet av anslag inom bland annat arbets- och näringsministeriets och social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområden ses över. Bland annat statsandelarna för utkomstskyddet för arbetslösa minskas med 80 miljoner euro i proportion till den minskade arbetslösheten.

Statens kapitalinkomster ökar genom ett arrangemang där Nordiska Järnvägar Ab intäktsför 102 miljoner euro till staten. Det föreslås att motsvarande anslag budgeteras för planeringskostnaderna för de snabba banförbindelserna till Åbo och Tammerfors.

Ytterligare information: 

Markus Lahtinen, finansministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 0295 530 417
Joonas Rahkola, statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 0295 160 998
Jussi Pyykkönen, inrikesministerns specialmedarbetare, tfn 050 477 8354
Henri Purje, undervisningsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 330 017
Camilla Mäkinen, justitieministerns specialmedarbetare, tfn 0295 150 119

Pressmeddelandet uppdaterat 29.10.2019 kl. 14.50: För främjande av företagens anställningsrådgivning föreslås ett tilläggsanslag på 0,29 miljoner euro. Tilläggsanslaget föreslås inte för närings-, trafik- och miljöcentralerna, som det tidigare stod i pressmeddelandet.

Sivun alkuun