Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 16.2.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 15.2.2023 15.24
Tiedote 74/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Taina Kulmala, neuvotteleva virkamies p. 0295 160 184
- Yleishyödyllisten yhteisöjen rahoituksen ja toiminnan kehittämisen parlamentaarisen neuvottelukunnan asettaminen

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Ulkoministeriön apulaisosastopäällikön tehtävän määrääminen
- Virkavapauden myöntäminen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvokselle

Anna Salovaara, lähetystöneuvos p. 0295 350 018
- Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 67. istuntoon New Yorkissa 6.-17.3.2023

Oikeusministeriö

Elina Nyholm, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 807
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden lakien valitustietä koskevan sääntelyn ja eräiden teknisten seikkojen päivittämiseksi (HE 93/2022 vp; EV 252/2022 vp)

Virpi Koivu, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 071
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 253/2022 vp; EV 249/2022 vp)

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- 1) Vaasan hovioikeuden presidentin viran (D 22) täyttäminen 2) Lapin käräjäoikeuden laamannin viran (D 19) täyttäminen 3) Pohjanmaan käräjäoikeuden laamannin viran (D 19) täyttäminen
- 1) Itä-Suomen hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Helsingin käräjäoikeuden kuuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Vaasan hallinto-oikeuden neljän hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Vaasan hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (vesi- ja ympäristönsuojeluasioihin perehtynyt, T 13) täyttäminen
- Asiantuntijajäsenten määrääminen markkinaoikeuteen toimikaudeksi 1.4.2023-31.3.2028
- Asiantuntijajäsenten määrääminen vakuutusoikeuteen

Tiia Viitasalo, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 088
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Elina Siljamäki, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 248
- Valtioneuvoston asetus vuonna 2023 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Katja Repo, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 085
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle lähestymiskiellon tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 143/2022 vp; EV 203/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Sisäministeriö

Tom Hanén, henkilöstöosaston osastopäällikkö, lippueamiraali p. 0295 421 301
- Rajavartiolaitoksen kenraalin viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen

Mikko Simola, yksikön päällikkö, komentaja p. 0295 421 151
- Valtioneuvoston periaatepäätös ympäristövahinkojen torjunnan kansallisesta strategiasta 2035

Suvianna Pato-Oja, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 379
- Valtioneuvoston asetus poliisitoimessa henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain, henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annetun lain, henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 5 ja 24 §:n ja ulkomaalaislain 131 §:n muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosta

Puolustusministeriö

Antti Korkala, henkilöstöjohtaja p. 0295 140 435
- Kenraalin virkaan nimittämisiä ja tehtävään määräämisiä

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos

Valtiovarainministeriö

Juha Majanen, valtiosihteeri kansliapäällikkönä p. 0295 530 247
- Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2021 tasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen
- Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2021 verotasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen

Mervi Kuittinen, hallitusneuvos p. 0295 530 445
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi kuntalain 90 §:n ja hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n muuttamisesta (HE 256/2022 vp; EV 256/2022 vp)

Risto Koponen, finanssineuvos p. 0295 530 355
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen keskusvastapuolten elvytystä ja kriisinratkaisua koskevaksi lainsäädännöksi (HE 212/2022 vp; EV 257/2022 vp)

Jaakko Weuro, lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö p. 0295 530 322
- Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän eduskunnan pankkivaltuuston kertomuksen 2021 johdosta (EK 63/2022 vp - K 22/2022 vp)

Iida Hauhia, hallitussihteeri p. 0295 530 606
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kotitalouksien velkaantumista rajoittavaksi lainsäädännöksi (HE 101/2022 vp; EV 251/2022 vp)

Antti Kurikka, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 535
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tuloverolain 10 §:n muuttamisesta sekä veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen 9 artiklaan tehdyn varauman peruuttamisesta ja ilmoitusten antamisesta (HE 279/2022 vp; EV 268/2022 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Minna Karvonen, johtaja p. 0295 330 142
- Valtioneuvoston periaatepäätös kulttuuriperintöstrategiasta 2023–2030

Maa- ja metsätalousministeriö

Erno Järvinen, metsäneuvos p. 0295 162 150
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 284/2022 vp; EV 262/2022 vp)

Jukka Mirvo, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 468
- Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnan kunnille maatalouden tukien toimeenpanotehtävien hoitamisesta vuodelta 2022 suoritettavista korvauksista

Jussi Sallila, hallitussihteeri p. 0295 162 129
- Valtioneuvoston asetus päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla vuosina 2021–2023 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ilona Rauhanen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 162 134
- Valtioneuvoston asetus elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistosta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Tiina Kaunisto, yksikön johtaja, kehittämisneuvos p. 0295 342 511
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Iida Huhtanen, hallitussihteeri, esittelijä p. 0295 342 613
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi ilmailulain ja liikenteen palveluista annetun lain 127 ja 128 §:n muuttamisesta (HE 261/2022 vp; EV 255/2022 vp)

Pinja Oksanen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 182
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista annetun lain muuttamisesta (HE 264/2022 vp, EV 242/2022 vp)

Fanni Thessler, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 267
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 58/2022 vp; EV 246/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Roosa Patrakka, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 192
- Valtioneuvoston asetus eräiden digitaalisten palvelujen saavutettavuusvaatimuksista
- Valtioneuvoston asetus sähköisen viestinnän palvelujen ja audiovisuaalisiin sisältöpalveluihin pääsyn tarjoavien palvelujen esteettömyysvaatimuksista
- Valtioneuvoston asetus eräiden tuotteiden esteettömyysvaatimuksista

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mikko Holm, hallitusneuvos p. 0295 047 377
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle EU:n markkinavalvonta-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi eräillä tuotesektoreilla (HE 195/2022 vp; EV 248/2022 vp)

Nico Steiner, hallitusneuvos p. 0295 049 001
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi henkilöstörahastolain ja tuloverolain 65 §:n muuttamisesta (HE 265/2022 vp; EV 245/2022 vp)

Petri Haapalainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 922
- Suomen edustajien nimeäminen Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteeseen kuuluvan URBACT IV -ohjelman seurantakomiteaan ohjelmakaudelle 2021−2027

Jarmo Tiukkanen, hallitussihteeri p. 0295 047 355
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 114/2022 vp; EV 278/2022 vp)

Oskari Räikkönen, johtava asiantuntija p. 0295 047 241
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Ilmastorahasto Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä (HE 116/2022 vp; EV 260/2022 vp)

Jorma Aurela, yli-Insinööri, esittelijä p. 0295 064 832
- Lupa Loviisan ydinvoimalaitosyksiköiden käyttöön

Mari Leinonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 087
- Sovittelijan määrääminen

Päivi Poikola, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 278
- Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman ja ohjelmakauden 2021–2027 Interreg-ohjelmien myöntämisvaltuuksien jako vuonna 2023

Katariina Särkänne, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 440
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta sekä maakaasumarkkinalain ja huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 232/2022 vp; EV 236/2022 vp)
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle energiaperuskirjan uudistamissopimuksen hyväksymisestä sekä ehdotuksista neuvoston päätöksiksi energiaperuskirjaa käsittelevän konferenssin 33. kokouksessa Euroopan unionin ja Euratomin puolesta otettaviksi kannoiksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Jaana Huhta, hallitusneuvos p. 0295 163 407
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 298/2022 vp, EV 247/2022 vp)

Outi Kuivasniemi, kansainvälisten asiain neuvos p. 0295 163 117
- YK:n huumausainetoimikunnan 66. istunto Wienissä 13.-17.3.2023

Daniela Fredman, hallitussihteeri p. 0295 163 077
- Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2025 päättyväksi toimikaudeksi

Laura Terho, lakimies p. 0295 163 550
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tupakkalain muuttamisesta (HE 304/2022 vp; EV 258/2022 vp)

Jenny Rintala, erityisasiantuntija p. 0295 163 421
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta (HE 306/2022 vp; EV 254/2022 vp)

Karoliina Vieler-Porter, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 163 588
- Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Ympäristöministeriö

Juhani Damski, kansliapäällikkö p. 0295 250 445
- Ympäristöministeriön ylijohtajan viran täyttäminen

Juhani Gustafsson, ympäristöneuvos p. 0295 250 338
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vesipuitedirektiivin, pohjavesidirektiivin ja ympäristönlaatunormidirektiivin muuttamisesta

Heidi Sederholm, henkilöstöpäällikkö p. 0295 250 113
- Ympäristöministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen
- Ympäristöministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Ympäristöministeriön asiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Ympäristöministeriön asiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Charlotta von Troil, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 364
- Valtuuskunnan asettaminen Itämeren suojelukomission (HELCOM) epäviralliseen vuosikokoukseen 15.–16.3.2023
- Suomen edustajien määrääminen Suomen ja Viron välisen valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn sopimuksen ympäristövaikutusten arviointikomissioon

Ari Kangas, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 340
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdyskuntajätevesien käsittelystä (uudelleenlaadittu teksti)

Sirkku Jaakkola, hallitussihteeri p. 0295 250 007
- Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

 
Sivun alkuun