Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 11.4.2024

valtioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 10.4.2024 15.21
Tiedote
Kuva sähköisestä päätöksentekojärjestelmästä istuntosalissa.

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Istuntoasiainneuvos Elina Normo, p. 0295 160 039
- Eduskunnan kirjelmä ja siihen liittyvä lausuma

Erityisasiantuntija Merja Saaritsa-Lantta, p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Ulkoasiainneuvos Kirsti Pohjankukka, p. 0295 350 038
- Virkavapauden myöntäminen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvokselle
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Lähetystöneuvos Marja Rosvall, p. 0295 350 347
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Lähetystöneuvos Joonas Heiskanen
- Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen allekirjoittamisvaltuuksien myöntäminen

Lähetystöneuvos Markus Teir, p. 0295 350 441
- Suomen osallistuminen EUNAVFOR ASPIDES –operaatioon
- Suomen osallistuminen Prosperity Guardian -operaatioon

Oikeusministeriö

Kansliapäällikkö Pekka Timonen, p. 0295 150 010
- Eduskunnan kirjelmä (EK 6/2024 vp) eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksesta vuodelta 2022 (K 11/2023 vp)

Hallitusneuvos Satu-Maaria Natunen, p. 0295 150 456
- Oikeuskanslerinviraston kansliapäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Erityisasiantuntija Taru Ritari, p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön budjettineuvoksen viran täyttäminen

Erityisasiantuntija Mari Kaipomäki, p. 0295 150 062
- 1) Valtioneuvoston asetus oikeusgeneettisestä vanhemmuustutkimuksesta maksettavista korvauksista 2) Valtioneuvoston asetus lapsen syntymää koskevasta ilmoituksesta ja henkilöllisyyden toteamiseksi hyväksyttävistä asiakirjoista vanhemmuusasioissa

Valtiovarainministeriö

Neuvotteleva virkamies Vili Kauramäki, p. 0295 530 297
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta (HE 3/2024 vp; EV 15/2024 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ylijohtaja Sirkku Linna, p. 0295 330 515
- Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Hallitusneuvos Hanna Kiiskinen, p. 0295 330 086
- Yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 15.4.2024–14.4.2027

Lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi, p. 0295 330 234
- Opetushallituksen johtokunnan kokoonpanon muuttaminen

Opetusneuvos Laura Taajamaa, p. 0295 330 317
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston EuroHPC-asetuksen muuttamisesta

Hallitussihteeri Ville Toro, p. 0295 330 192
- Tekijänoikeusneuvoston kokoonpanon muuttaminen 14.10.2024 päättyväksi toimikaudeksi

Maa- ja metsätalousministeriö

Lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen, p. 0295 162 153
- Valtioneuvoston asetus maatalouden rakennetuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. 0295 162 244
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta

Neuvotteleva virkamies Heini Lehtosalo, p. 0295 162 057
- Valtioneuvoston asetus eräiden maatalouden pinta-alaperusteisten tukien myöntämisen yleisistä edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo, p. 0295 162 468
- Maaseutupolitiikan neuvoston kokoonpanon täydentäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lainsäädäntöneuvos Laura Holkko, p. 0295 047 207
- Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Neuvotteleva virkamies Henri Backman, p. 0295 063 581
- Huoltovarmuuskeskuksen vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen

Johtava asiantuntija Riikka Hietanen, p. 0295 047 078
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta (HE 102/2023 vp; EV 14/2024 vp)

Erityisasiantuntija Katariina Jämsén, p. 0295 047 143
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 101/2023 vp; EV 11/2024 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallitussihteeri Katariina Pursimo, p. +358 295 163 372
- Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2027 päättyväksi toimikaudeksi

Ympäristöministeriö

Hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi, p. +358 295 250 177
- Valtioneuvoston periaatepäätös fossiilisesta lämmitysöljystä luopumisesta

Lainsäädäntöneuvos Matleena Haapala, p. +358 295 250 332
- Valtioneuvoston asetus asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Erityisasiantuntija Hanne Siikavirta, p. +358 295 250 049
- a) Eduskunnan kirjelmä vuoden 2023 ilmastovuosikertomuksesta (K 17/2023 vp; EK 3/2024 vp) b) Eduskunnan kirjelmään liittyvät kannanotot