Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 17.11.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 16.11.2022 15.23
Tiedote 652/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Annika Naskila, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 157
- Hallituksen esitys eduskunnalle terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 b §:n muuttamisesta

Oikeusministeriö

Tapio Laamanen, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 150290
- Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta

Juho Martikainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 520
- Hallituksen esitys eduskunnalle vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 165/2020 vp.) täydentämisestä

Liisa Leppävirta, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 136
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Yrsa Nyman, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 293
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta

Sisäministeriö

Marko Meriniemi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 488 561
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta

Kukka Krüger, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 270
- Valtioneuvoston päätös turvapaikanhakijoiden ottamisesta Suomeen Ranskasta

Sami Nevalainen, poliisiylitarkastaja, esittelijä p. 0295 488 545
- Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta terrorismintorjunnan strategiasta 2022 - 2025

Anu Polojärvi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 237
- Hallituksen esitys eduskunnalle Maahanmuuttoviraston automaattisen päätöksenteon oikaisuvaatimusta koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiovarainministeriö

Eeva Mäenpää, hallitusneuvos p. 0295 530 266
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain 35 ja 35 a §:n muuttamisesta

Paula Kirppu, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 552
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Vesa Lappalainen, finanssineuvos p. 0295 530 389
- Päätös kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksesta

Jouni Sinivuori, finanssineuvos p. 0295 530 463
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan vakausmekanismin johtokunnan esityksestä hallintoneuvoston päätökseksi Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehdyn sopimuksen mukauttamisesta Kroatian tasavallan liittymisen takia

Harri Joiniemi, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 105
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 10 §:n muuttamisesta sekä veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen 9 artiklaan tehdyn varauman peruuttamisesta ja ilmoitusten antamisesta

Pia Kivimies, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 183
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Ella Luikku, veroasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 091
- Hallituksen esitys eduskunnalle kaivosmineraaliveroa koskevaksi lainsäädännöksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eerikki Nurmi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 330 234
- Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi arpajaislain muuttamisesta johtuviksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan säädösmuutoksiksi

Joni Hiitola, hallitusneuvos p. 0295 330 108
- Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2023

Marjaana Larpa, hallitusneuvos p. 0295 330 480
- Valtioneuvoston asetus erityisavustuksesta tilapäistä suojelua hakevien tai saavien, kansainvälistä suojelua hakevien taikka ilman oleskeluoikeutta olevien lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen vuonna 2023

Maa- ja metsätalousministeriö

Minna-Mari Kaila, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 162 013
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikemarkkinalain muuttamisesta

Erno Järvinen, metsäneuvos p. 0295 162 150
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eija Kirjavainen, kalastusneuvos p. 0295 162 404
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta

Johanna Wallius, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 244
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläintautilain muuttamisesta

Juha Keski-Koukkari, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 196
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyslain muuttamisesta

Sami Niemi, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 391
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 41 a §:n muuttamisesta

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 152
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä

Teemu Nikula, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 055
- a) Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän kansalaisaloitteen johdosta (Uhanalaisten lajien metsästäminen kiellettävä metsästyslaissa) (EK 47/2022 vp; KAA 9/2021 vp) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvät lausumat

Thomas Aspholm, hallitussihteeri p. 0295 162 203
- a) Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän kansalaisaloitteen johdosta (Vesi on meidän – kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi) (EK 26/2021 vp; KAA 2/2020 vp) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvä lausuma

Roni Selén, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 162 462
- Valtioneuvoston asetus kalastonhoitomaksun suuruuden tarkistamisesta vuosina 2023 - 2027

Liikenne- ja viestintäministeriö

Marcus Merin, yli-insinööri p. 0295 342 374
- Liikenneturvan hallituksen vuoden 2022 lopussa erovuorossa olevien jäsenten asettaminen vuosiksi 2023 ja 2024

Eeva Ovaska, hallitussihteeri, esittelijä p. 0295 342 113
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä sekä laeiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain 74 §:n muuttamiseksi

Emma Särkkä, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 231
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvolain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Inka Näkkäläjärvi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 052
- Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Kambodžan kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Katja Peltola, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 031
- Hallituksen esitys eduskunnalle luotsauslaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Virve Haapajärvi, hallitusneuvos p. 0295 047 027
- Valtioneuvoston asetus yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n ja liitteen muuttamisesta

Jarmo Tiukkanen, hallitussihteeri p. 0295 047 355
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta

Tarja Virkkunen, johtava asiantuntija p. 0295 048 252
- a) Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän kansalaisaloitteen johdosta (Lakialoite F2 ja F3 luokkiin kuuluvien pyroteknisten tuotteiden käytön rajoittamiseksi) (EK 45/2022 vp; KAA 11/2019 vp) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvä lausuma

Johanna Juvonen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 220
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Viaatti GridCo Oy:lle

Anna Aaltonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 097
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta

Mirjami Tanner, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 167
- Hallituksen esitys eduskunnalle yhteisvastuutoimenpiteistä kaasun toimitusvarmuuden turvaamiseksi Viron kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Veli-Mikko Niemi, kansliapäällikkö p. 0295 163 425
- Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikön viran täyttäminen

Jaana Huhta, johtaja p. 0295 163 407
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Riitta-Maija Jouttimäki, hallitusneuvos p. 0295 163 383
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Pirjo Kainulainen, hallitusneuvos p. 0295 163 092
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi laeiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista sekä varhaiskasvatuslain 53 §:n muuttamisesta

Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
- Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Eva Aalto, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 125
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Eva Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 201
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 3 luvun väliaikaisesta muuttamisesta ja sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2023

Arja Ruponen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 169
- Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista vuonna 2023

Jarno Virtanen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 495
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Laura Terho, lakimies p. 0295 163 550
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

Henna Vidén, hallitussihteeri p. 0295 163 431
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja terveydenhuoltolain 60 §:n muuttamisesta sekä erikoissairaanhoitolain 28 ja 29 §:n kumoamisesta

Jenny Rintala, erityisasiantuntija p. 0295 163 421
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta

Noora Silmonen, lakimies, esittelijä p. 0295 163 266
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poikkeusolojen vakuutustakuusta annetun lain muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Sami Rinne, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 361
- Valtioneuvoston asetus raskaan ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta

Jenni Korhonen-Pereira Coutinho, hallitussihteeri p. 0295 250 397
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta

 
Sivun alkuun