Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 2.2.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 1.2.2023 15.20
Tiedote 47/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön

Jussi Tanner, konsulipäällikkö p. 0295 350 663
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä ei koske, annetun asetuksen (EU) 2018/1806 muuttamisesta (Kuwait, Qatar)

Lauri Hirvonen, lähetystöneuvos p. 0295 350 063
- Valtuuskunnan asettaminen Suomen ja Yhdysvaltain välillä käytäviin neuvotteluihin puolustusyhteistyösopimuksesta

Kimmo Sinivuori, kaupallinen neuvos p. 0295 350 061
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä tehdyn sijoitussuojasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä Vietnamin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdystä sopimuksesta annetun lain kumoamisesta (HE 199/2022 vp; EV 145/2022 vp)

Oikeusministeriö

Pekka Timonen, kansliapäällikkö p. 09 160 67502
- Eduskunnan kirjelmä (EK 61/2022 vp) valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomuksesta vuodelta 2021 (K 19/2022 vp)

Jyrki Jauhiainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 074
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yhdistyslain muuttamisesta (HE 200/2022 vp; EV 239/2022 vp)

Janne Kanerva, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 176
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetun direktiivin 2011/36/EU muuttamisesta

Juho Martikainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 520
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta (HE 165/2020 vp, HE 272/2022 vp; EV 226/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Jukka Antero Siro, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 021
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 ja 8 b §:n muuttamisesta (HE 201/2022 vp; EV 240/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Katja Repo, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 085
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi esitutkintalain 3 luvun 11 §:n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 8 a §:n ja 5 luvun 13 §:n muuttamisesta (HE 144/2022 vp; EV 192/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Valtiovarainministeriö

Juha Sarkio, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 530 031
- Ahvenanmaan valtionviraston maaherran viran täyttäminen

Eeva Mäenpää, hallitusneuvos p. 0295 530 266
- Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain 35 ja 35 a §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 309/2022 vp) täydentämisestä

Ilkka Harju, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 215
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tilastokeskuksesta annetun lain ja tilastolain muuttamisesta (HE 72/2022 vp; EV 238/2022 vp)

Timo Hattinen, budjettineuvos p. 0295 530 157
- Eduskunnan kirjelmä EK 7/2022 vp - K 20/2021 vp Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2021

Minna Sneck, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 299
- Talouspolitiikan arviointineuvoston asettaminen toimikaudeksi 1.4.2023–31.3.2027

Selena Savo, henkilöstöpäällikkö, esittelijä p. 0295 530 253
- Valtiovarainministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Jari Rutanen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 330 011
- Luvat rekisteröidyille yhteisöille tai säätiöille perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen

Maa- ja metsätalousministeriö

Timo-Ville Nieminen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 379
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden huoneistotietojärjestelmää koskevien lakien muuttamisesta (HE 168/2022 vp; EV 167/2022 vp)

Tuija Ahonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 204
- Maa- ja metsätalousministeriön kahden virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Birgitta Vainio-Mattila, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 346
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilenpoistoja koskevan unionin sertifiointikehyksen perustamisesta

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2023
- Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin rahoittamien pinta-alaperusteisten sekä eräiden muiden tukien toimeenpanosta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eeva Ovaska, hallitussihteeri, esittelijä p. 0295 342 113
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi eräiden Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä sekä laeiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain 74 §:n muuttamiseksi (HE 290/2022 vp; EV 243/2023 vp)

Katja Peltola, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 031
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle eräiden liikenteenalan lakien muuttamisesta (HE 263/2022 vp; EV 234/2022 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Jarmo Tiukkanen, hallitussihteeri p. 0295 047 355
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle työlomajärjestelyä koskevan Japanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 206/2022 vp; EV 175/2022 vp)

Timo-Jaakko Uotila, hallitussihteeri p. 0295 047 128
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain muuttamisesta (HE 119/2022 vp; EV 237/2022 vp)

Anna Aaltonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 097
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta (HE 295/2022 vp; EV 244/2022 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Ympäristöministeriö

Tarja-Riitta Blauberg, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 059
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä, asetuksen (EU) N:o 2019/1020 muuttamisesta ja direktiivin 94/62/EY kumoamisesta (pakkausjäteasetus)