Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 5.5.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 4.5.2022 15.18
Tiedote 285/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
- Hallituksen vuosikertomus

Ulkoministeriö

Krista Oinonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 172
- Valtuuskunnan asettaminen vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen sopimuspuolten kokouksen 15. istuntoon 14.-16.6.2022 New Yorkissa

Outi Hyvärinen, lähetystöneuvos p. 0295 350 035
- Suomen edustaja Kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) hallintoneuvostoon

Pekka Hirvonen, lähetystöneuvos p. 0295 351 407
- Valtuuskunnan asettaminen turvallista, järjestäytynyttä ja sääntöjenmukaista siirtolaisuutta koskevan globaalin kompaktin ensimmäiseen kansainväliseen siirtolaisuuden tarkastelukonferenssiin 17.–20.5.2022 New Yorkissa.

Oikeusministeriö

Susanna Siitonen, lainsäädäntöjohtaja, yksikönpäällikkö p. 0295 150 083
- Eduskunnan kirjelmä säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutumisesta (EK 14/2022 vp; O 48/2019 vp)

Sisäministeriö

Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
- Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen voimassaolon jatkamisesta

Puolustusministeriö

Frans Peltonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 021
- Puolustustarvikkeiden kauttakuljetusluvan myöntäminen Etelä-Koreasta Suomen kautta Viroon
- Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Sako Oy:lle Sveitsiin

Valtiovarainministeriö

Eeva Mäenpää, hallitusneuvos p. 0295 530 266
- Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen liittyvän rahoituslainsäädännön muuttamiseksi

Timo Hattinen, budjettineuvos p. 0295 530 157
- Eduskunnan kirjelmä EK 16/2022 vp - K 22/2021 vp Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2021

Tiina Heinonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 512
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Maija Mela, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 249
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 152
- Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta

Tatu Torniainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 162
- Valtioneuvoston asetus juurikäävän torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Katja Viertävä, hallitusneuvos p. 0295 342 612
- Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevaan säännöstöön (IMDG-säännöstö) tehdyistä muutoksista

Pyry Takala, liikenneneuvos p. 0295 342 384
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta

Mari Suominen, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 306
- 1) Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Petri Haapalainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 922
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi REACT-EU-määrärahoista myönnettävien ennakkomaksujen korottamisesta ja yksikkökustannuksen vahvistamisesta
- Suomen edustajien nimeäminen Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteeseen kuuluvan Interreg Europe -ohjelman seurantakomiteaan ohjelmakaudelle 2021−2027

Sami Teräväinen, hallitussihteeri p. 0295 060 088
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta (KOM(2022) 71 lopullinen)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
- Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntijan, lakimiehen ja asiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijöiksi

Satu Leino, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 428
- Maailman terveysjärjestö WHO:n hallintoneuvoston 151. kokous 30.5.2022 – Suomen valtuuskunnan nimeäminen
- Maailman terveysjärjestö WHO:n 75. yleiskokous 22.5.-28.5.2022
- WHO:n Euroopan aluekomitean ylimääräinen kokous Venäjän hyökkäyksen vaikutuksista Ukrainan terveystilanteeseen sekä terveysyhteistyöhön Euroopassa ja maailmanlaajuisesti, 10.5.2022

Ympäristöministeriö

Jorma Pietiläinen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 250 228
- Valtion asuntorahaston / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen johtokunnan kokoonpanon muuttaminen 31.10.2022 päättyväksi toimikaudeksi

 
Sivun alkuun