Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 7.4.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 6.4.2022 15.21
Tiedote 224/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Taina Kulmala, neuvotteleva virkamies p. 0295 160 184
- Uusi jäsen talousneuvostoon Talousneuvoston kokoonpanon täydentäminen
- Parlamentaarisen TKI-työryhmän 2022 asettaminen

Päivi Pietarinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 354
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Pasi-Heikki Vaaranmaa, lähetystöneuvos p. 0295 351 700
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin ja sen jäsenmaiden suojelemiseksi kolmansien maiden käyttämältä taloudelliselta pakottamiselta

Sisäministeriö

Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
- Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen voimassaolon jatkamisesta

Nina Routti-Hietala, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 242
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 514/2014 turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 516/2014 turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/1147 turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Sari Ojanen, neuvottelujohtaja p. 0295 530 109
- Valtion virkaehtosopimusten hyväksyminen ja alistaminen

Karri Safo, hallitusneuvos p. 0295 530 223
- Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Ville Koponen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 504
- Valtioneuvoston asetus kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä vuosina 2023-2026

Peppiina Huhtala, hallitussihteeri p. 0295 530 129
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä annetun lain, valtion liikelaitoksista annetun lain ja valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta

Pertti Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 461
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Riitta Kaivosoja, ylijohtaja p. 0295 330 129
- Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön perustamiskirjan ja sääntöjen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Eerikki Nurmi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 330 234
- Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvoston kokoonpanon muuttaminen 11.10.2026 päättyväksi toimikaudeksi

Riina Vuorento, opetusneuvos p. 0295 330 363
- Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen eurooppalaiseen geenimuunneltujen hiirimallien tuottamisen, analysoinnin, säilyttämisen ja jakelun tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (INFRAFRONTIER ERIC) liittymiseksi

Jari Rutanen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 330 011
- Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Orian Bondestam, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 494
- Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 152
- Myönnetään valtuudet tehdä kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun, poikkeavien määräyksien voimaantulolle asetetun määräajan pidentämisestä 29 päivään huhtikuuta 2022 noottienvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 17 ja 19 §:n muuttamisesta

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 ja 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Risto Saari, liikenneneuvos p. 0295 342 311
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi raideliikennelain muuttamisesta

Anna Wennäkoski, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 046
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi datan oikeudenmukaista saatavuutta ja käyttöä koskevista yhdenmukaisista säännöistä (datasäädös)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mikko Huuskonen, teollisuusneuvos p. 0295 063 732
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain 5 d §:n muuttamisesta

Henri Backman, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 581
- Huoltovarmuuskeskuksen vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen

Petri Haapalainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 922
- Suomen edustajien nimeäminen Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) Aurora, Baltic Sea Region ja Central Baltic -ohjelmien seurantakomiteoihin sekä Aurora-ohjelman ohjauskomiteoihin ohjelmakaudelle 2021-2027
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi koheesiopolitiikan toimiksi Euroopan pakolaisille (CARE)

Sirpa Hautala, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 684
- Myöntämisvaltuuden jako elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille käytettäväksi momentin 32.30.42 mukaisiin avustuksiin

Mirjami Tanner, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 167
- Yhteisvastuutoimenpiteistä kaasun toimitusvarmuuden turvaamiseksi Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Sosiaali- ja terveysministeriö

Mira Saloheimo, hallitussihteeri p. 0295 163 038
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevien määräysten soveltamisesta

Emilia Sormunen, hankepäällikkö p. 0295 163 418
- Hallituksen esitys eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Ympäristöministeriö

Charlotta von Troil, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 364
- Suomalais-norjalaisen rajavesistökomission Suomen valtion edustajien määrääminen 8.4.2022 lukien 31.12.2025 päättyväksi kaudeksi

 
Sivun alkuun