Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 9.6.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 8.6.2022 15.28
Tiedote 381/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Päivi Pietarinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 354
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Ohisalo)

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään valtuutus
- Virkavapauden myöntäminen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvokselle

Kimmo Sinivuori, kaupallinen neuvos p. 0295 350 061
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välillä tehdyn sijoitussuojasopimuksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta (HE 6/2022 vp; EV 29/2022 vp)

Oikeusministeriö

Johanna Suurpää, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 150 534
- Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi.
- Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi.

Arto Jääskeläinen, vaalijohtaja p. 0295 150 128
- Eduskunnan kirjelmä Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2021 antaman kertomuksen johdosta (EK 18/2022 vp; K 5/2022 vp)
- Eduskunnan kirjelmä Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2021 kuntavaaleissa antaman kertomuksen johdosta (EK 17/2022 vp; K 4/2022 vp)

Outi Kemppainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 260
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 21/2022 vp; EV 47/2022 vp)

Mari Aalto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 502
- Valtioneuvoston asetus yrityksen saneerauksesta annetun asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun asetuksen muuttamisesta

Elina Nyholm, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 807
- Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden lakien valitustietä koskevan sääntelyn ja eräiden teknisten seikkojen päivittämiseksi

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- 1) Helsingin käräjäoikeuden neljän käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Tiia Viitasalo, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 088
- Virkavapauden myöntäminen oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen virasta

Sisäministeriö

Sanna Palo, oikeudellisen osaston osastopäällikkö, hallitusneuvos p. 0295 421 601
- Valtioneuvoston asetus rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Puolustusministeriö

Anniina Melasniemi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 440
- Virkavapauden myöntäminen puolustusministeriön hallitusneuvokselle
- Virkavapauden myöntäminen puolustusministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Valtiovarainministeriö

Karri Safo, hallitusneuvos p. 0295 530 223
- Valtiovarainministeriön finanssiasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Ville-Veikko Ahonen, finanssineuvos p. 0295 530 066
- Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan ja tietohallinnon muutoksen rahoituksesta vuosina 2021–2026 annetun asetuksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Janne Häyrynen, lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö p. 0295 530 346
- Valtiovarainministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Risto Koponen, finanssineuvos p. 0295 530 355
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja Neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 909/2014 muuttamisesta toimituskuriin, rajat ylittävään palveluntarjontaan, valvontayhteistyöhön, pankkipalveluiden tarjontaan ja kolmansien maiden arvopaperikeskuksille asetettaviin vaatimuksiin liittyen (arvopaperikeskusasetuksen uudistus).

Krista Sinisalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 248
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi arvonlisäverolain ja valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta (HE 66/2022 vp; EV 62/2022 vp)

Pertti Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 461
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tuloverolain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 37/2022 vp; EV 59/2022 vp)

Anu Rajamäki, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 398
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamiseksi HE 90/2021 vp; EV 55/2022 vp

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Elina Anttila, hallitussihteeri p. 0295 330 184
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta sekä yleisistä kirjastoista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Maria Soininen, hallitussihteeri p. 0295 150 072
- Valtioneuvoston asetus tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Aleksi Kalenius, neuvotteleva virkamies p. 0295 330 291
- Arviointineuvoston nimittäminen toimikaudeksi 10.6.2022-31.5.2026

Maa- ja metsätalousministeriö

Leo Olkkonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 300
- Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Johanna Wallius, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 244
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain sekä yliopistolain 7 ja 37 §:n muuttamisesta

Tuija Ahonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 204
- Maa- ja metsätalousministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 152
- Valtioneuvoston asetus eräistä kalastuslupiin liittyvistä säännöksistä Tenojoen vesistössä vuonna 2022

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Jussi Sallila, hallitussihteeri p. 0295 162 129
- Valtioneuvoston asetus harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämiseksi vuosina 2022-2023 myönnettävästä valtionavustuksesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eero Hokkanen, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 021
- Alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta vuonna 2001 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (jäljempänä AFS-yleissopimus) 1 ja 4 liitteisiin päätöslauselmalla MEPC.331(76) tehtyjen muutosten hyväksyminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tiina Oinonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 049 295
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta (HE 59/2022 vp; EV 57/2022 vp)

Jaakko Louvanto, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 048 274
- Valtioneuvoston päätös ydinvoimalaitosta koskevan rakentamislupahakemuksen käsittelyn raukeamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Tanja Auvinen, johtaja p. 0295 163 715
- Valtioneuvoston tasa-arvopoliittinen selonteko

Ympäristöministeriö

Outi Kumpuvaara, hallitussihteeri p. 0295 250 225
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ilmastolaiksi (HE 27/2022 vp; EV 60/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

 
Sivun alkuun