Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto
7.4.2016 13.45
Tiedote 142/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 7.4.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 41/2016 vp) eduskunnalle henkilökorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Henkilökorttilaissa säädettäisiin muun muassa henkilökortin hakemisesta, myöntämisestä ja peruuttamisesta. Lakiin lisättäisiin säännökset henkilökorttihakemuksen sähköisestä vireillepanosta, kevennetystä sähköisestä hakemusmenettelystä ja valmiiden korttien suoratoimituksesta. Henkilökorttia voisi jatkossa hakea poliisilaitoksen lisäksi myös Suomen ulkomaan edustustosta. Henkilökorttilaissa säädettäisiin nykyistä tarkemmin hakijan tunnistamisesta ja henkilöllisyyden todentamisesta henkilökorttia haettaessa. Lisäksi ulkomaalaisen henkilökorttia koskevia säännöksiä tarkennettaisiin. Lakiin sisältyisi säännökset myös tietyissä rikosepäilyyn, suorittamattomaan rangaistukseen ja asevelvollisuuteen liittyvissä tilanteissa myönnettävästä matkustusasiakirjaksi kelpaamattomasta Suomen kansalaisen henkilökortista. Henkilökorttilaissa ei enää säädettäisi sairausvakuutustietojen merkitsemisestä henkilökortille. Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettuun lakiin tehtäisiin uuden henkilökorttimenettelyn edellyttämät muutokset. Lisäksi pakkokeinolakiin, konkurssilakiin ja kansalaisuuslakiin tehtäisiin uudesta laista aiheutuvat muutokset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2016. Henkilökorttilain säännöksiä kevennetystä hakemusmenettelystä ja Suomen edustustojen toimivallasta sovellettaisiin kuitenkin vasta myöhemmistä ajankohdista lukien. (SM neuvotteleva virkamies Elina Rydman 0295 488 586)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 42/2016 vp) eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta. Vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi ja turvasuojaajaksi hyväksymistä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi siten, että hyväksymisviranomaisena voisi hakijan kotikunnan poliisilaitoksen sijasta olla mikä tahansa poliisilaitos. Hyväksymisen voisi myös peruuttaa mikä tahansa poliisilaitos. Myös vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi ja turvasuojaajaksi hyväksymisen hakemista koskevia menettelysäännöksiä ehdotetaan muutettaviksi. Hakemus jätettäisiin poliisilaitokselle mutta se voitaisiin panna vireille myös sähköisesti. Poliisilaitos voisi kuitenkin erityisestä syystä velvoittaa hakijan saapumaan poliisilaitokselle henkilökohtaisesti. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi myös eräitä lähinnä teknisinä pidettäviä muutoksia sekä vähäisiä asiasisältöä koskevia täsmennyksiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (SM lainsäädäntöneuvos Timo Kerttula 0295 488 589)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 43/2016 vp) eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislain perheenyhdistämisen edellytyksiä koskevia säännöksiä. Lakia muutettaisiin siten, että kansainvälistä ja tilapäistä suojelua saavien perheenjäseniltä edellytettäisiin tietyin poikkeuksin turvattua toimeentuloa perheenmuodostamisajankohdasta riippumatta, jotta perheenyhdistämishakemus voitaisiin hyväksyä. (SM ylitarkastaja Tuuli Tuunanen 0295 488 658)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 44/2016 vp) eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on lisätä kykyä vastata nopeasti muuttuviin turvallisuustilanteisiin. Asevelvollisuuslain mukaan määräys kertausharjoitukseen on annettava vähintään kolme kuukautta ennen harjoituksen alkamista. Esityksessä ehdotetaan, että määräajasta voitaisiin poiketa niiden harjoitusten osalta, jotka järjestetään sotilaallisen valmiuden joustavan kohottamisen vuoksi ja jos Suomen turvallisuusympäristössä ilmenevä tarve tätä edellyttäisi. Päätöksen määräajasta poikkeamisesta tekisi tasavallan presidentti puolustusvoimain komentajan esittelystä. Määräys nopeasti järjestettävään kertausharjoitukseen annettaisiin yksittäiselle asevelvolliselle enintään 30 päiväksi kerrallaan. Edellä mainitun lisäksi ehdotetaan, että asevelvollisuuslaissa säädetyt kertausharjoitusvuorokausien enimmäismäärät kaksinkertaistettaisiin nykyisestä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2016. (PLM hallitussihteeri Perttu Wasenius 0295 140 603)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 45/2016 vp) eduskunnalle Uzbekistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan hyväksyttäväksi Uzbekistanin kanssa Helsingissä 8.3.2016 tehty pöytäkirja, jolla muutetaan maan kanssa vuonna 1998 tehdyn verosopimuksen tiedonvaihtomääräyksiä ja lisätään sopimukseen virka-apua verojen perinnässä koskeva määräys. Pöytäkirja laajentaa sopimusvaltioiden oikeutta saada toisiltaan verotustietoja ja mahdollistaa verojen perimisen toisesta sopimusvaltiosta asettaen sopimusvaltioille samalla vastaavat avunantovelvoitteet. Pöytäkirja perustuu Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle malliverosopimukselle. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)

Hallituksen esitys (HE 46/2016 vp) eduskunnalle joukkorahoituslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Joukkorahoituslaki koskisi keskeisiltä osiltaan joukkorahoituksen välittäjiä. Riittäväntasoisen sijoittajansuojan varmistamiseksi laissa on lisäksi asetettu joukkorahoituksen saajalle velvoitteita ja vastaavasti sijoittaja-asiakkaalle tiettyjä oikeuksia. Joukkorahoituksella tarkoitetaan suurelle yleisölle esitettäviä avoimia pyyntöjä kerätä varoja tiettyyn hankkeeseen. Joukkorahoitus on tapa kerätä rahoitusta henkilöiden ja organisaatioiden hankkeille sekä yritysten toimintaan. Rahoitus kerätään yleensä laajalta joukolta pieninä summina halutun rahoitusmäärän saavuttamiseksi, ja tyypillisesti internetissä toimivien palvelualustojen kautta. Esityksen tavoitteena on selkiyttää lainsäädäntöä, parantaa sijoittajansuojaa, lisätä yritysten rahoitusvaihtoehtoja sekä monipuolistaa rahoitusmarkkinoita. Lain soveltamisalaan kuuluvat ainoastaan elinkeinotoiminnan rahoituksessa hyödynnetyt laina- ja sijoitusmuotoinen joukkorahoitus. Muut joukkorahoituksen toimintamuodot on rajattu lain soveltamisalan ulkopuolelle. Esityksen mukaan vain erityiseen rekisteriin merkitty toimija saisi tarjota tai välittää joukkorahoitusta. Rekisteri- ja valvontaviranomaisena toimisi Finanssivalvonta. Rekisteröinnin edellytykset määriteltäisiin laissa ja vaatimuksena olisi muun muassa, että ilmoituksen tekijä on luotettava ja että tällä on riittävä rahoitusmarkkinoiden tuntemus. Lisäksi laissa olisi säännökset muun ohessa rekisteriin merkittävistä tiedoista, asiakkaan suojasta, viranomaisvalvonnasta ja seuraamuksista. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2016. (VM neuvotteleva virkamies Aki Kallio 0295 530 477)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 47/2016 vp) eduskunnalle laiksi kirkkolain 6 luvun muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirkkolakia siten, että nimikirjan pitäminen tulisi työnantajalle vapaaehtoiseksi. Viranhaltijan oikeus saada vapaata työstään kunnallisen luottamustoimen hoitamista varten ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan uuden kuntalain säännöksiä. Kirkkolakiin lisättäisiin myös uusi säännös työllistymisvapaasta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2016. (OKM vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola 0295 330 108)

Hallituksen esitys (HE 48/2016 vp) eduskunnalle laiksi metsästyslain 33 ja 34 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsästyslakia afrikkalaisen sikaruton estämiseksi siten, että kiinteää keinovaloa voitaisiin käyttää villisian ja supikoiran metsästyksessä villisian ruokintapaikalla. Lisäksi laissa olevia asetuksenantovaltuuksia täydennettäisiin siten, että valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin tarkemmin aitauksen ominaisuuksista ja käyttämisestä pyyntivälineenä. (MMM vanhempi hallitussihteeri Marja-Leena Härkönen 0295 162 328)

Hallituksen esitys (HE 49/2016 vp) eduskunnalle laeiksi maantielain ja ratalain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Esityksellä mahdollistettaisiin nykyistä laajemmin talousarviorahoituksen ulkopuolisen rahoituksen käyttö tie- ja ratahankkeiden toteuttamiseksi. Lisäksi mahdollistettaisiin tien- tai radanpitäjän osallistuminen muun kuin maantie- tai rataverkon rahoitukseen erityisistä syistä. Sähkö- ja telekaapeleiden sijoittamisessa tiealueelle siirryttäisiin ilmoitusmenettelyyn eräissä tilanteissa. Tienvarsimainosten ja -ilmoitusten asettamisessa siirryttäisiin ilmoitusmenettelyyn, ja mainosten ja ilmoitusten asettamisedellytyksiä kevennettäisiin. Maanomistajan oikeutta vaatia kiinteistönsä lunastamista laajennettaisiin ja lisättäisiin tie- ja ratasuunnitelmaan perustuvaa väylänpitäjän lunastusoikeutta. Oikeutta ohjata poikkeustilanteissa tilapäisesti yksityisille teille yleistä liikennettä ehdotetaan laajennettavaksi ja maantiealueiden osittaisesta lakkauttamisesta otettaisiin lakiin säännökset. Rautateiden tasoristeyslupasäännöksiä tarkistettaisiin ja ratojen suoja- ja näkemäalueet tulisivat suoraan lakiin perustuviksi koko valtion rataverkolla. Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksille siirrettäisiin eräitä radanpitoon liittyviä tehtäviä. Lakien rangaistussäännökset esitetään kumottaviksi. Hallinnollisia pakkokeinoja koskeva toimivalta siirrettäisiin aluehallintovirastolta tien- ja radanpitoviranomaisille. Valituslupajärjestelmä esitetään laajennettavaksi koskemaan kaikkia maantielain ja ratalain mukaisia asioita. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaista kadunpitomenettelyä ehdotetaan laajennettavaksi muutettaessa maantie kaduksi. (LVM ylitarkastaja Eeva Ovaska 0295 342 354)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 50/2016 vp) eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomi on hyväksynyt yleissopimuksen ja se on tullut voimaan 1.9.2013. Yleissopimuksessa on sovittu maksutelevisiotoiminnassa käytettävien ehdollisen pääsyn järjestelmien oikeudellisesta suojasta. Euroopan unionin tuomioistuin on ratkaisussaan 2.10.2013 katsonut, että yleissopimus kuuluu Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Koska Suomella ei ollut toimivaltaa hyväksyä kyseistä yleissopimusta, valtioneuvosto päätti irtisanoa yleissopimuksen 22.10.2015 ja irtisanominen tuli voimaan 1.3.2016. Kumottava voimaansaattamislaki ei aiheuta sisällöllisiä muutoksia ehdollista pääsyä koskevaan lainsäädäntöön, koska yleissopimukseen liittymisellä ei ollut lainsäädäntövaikutuksia ja Suomen voimassa oleva sääntely on yhteensopiva EU:n ehdollisen pääsyn direktiivin kanssa. (LVM ylitarkastaja Suvi Nevalainen 0295 342 017)

Hallituksen esitys (HE 51/2016 vp) eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta. Sopimuksella avataan lentoliikennemarkkinat Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Moldovan välillä ja liityntälennot edelleen kolmansiin maihin. Sopimuksen nojalla kummankin osapuolen lentoliikenteen harjoittajat voivat tarjota palvelujaan kaupallisten periaatteiden mukaisesti sekä kilpailla tasapuolisilla edellytyksillä yhdenmukaistettua sääntelyä noudattaen. Liikenneoikeudet vapautetaan vaiheittain. Lentoyhtiöiden väliset sopimukset yhteistunnusten käytöstä ja leasingista sallitaan. Kahdenvälisiä liikenneoikeusjärjestelyjä, joita sopimus ei kata, voidaan edelleen hyödyntää. Sopimuksessa vahvistetaan uusia järjestelyjä Euroopan unionin ja Moldovan väliselle yhteistyölle koskien lentoliikenteen turvallisuutta, ilmailun turvaamista, ilmaliikenteenhallintaa ja ympäristökysymyksiä. Lisäksi varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset. Sopimuksella perustetaan sekakomitea, joka tarkastelee sopimuksen täytäntöönpanoon ja tarvittaessa sopimuksen tulkintaan ja soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Laki sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti kun sopimus tulee Suomen osalta voimaan. (LVM ylitarkastaja Suvi Nevalainen 0295 342 017)

Hallituksen esitys (HE 52/2016 vp) eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen Euro-Välimeri-ilmailusopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta. Sopimuksella avataan lentoliikennemarkkinat Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Jordanian välillä ja liityntälennot edelleen kolmansiin maihin. Sopimuksen nojalla kummankin osapuolen lentoliikenteen harjoittajat voivat tarjota palvelujaan kaupallisten periaatteiden mukaisesti sekä kilpailla tasapuolisilla edellytyksillä yhdenmukaistettua sääntelyä noudattaen. Liikenneoikeudet vapautetaan vaiheittain. Lentoyhtiöiden väliset sopimukset yhteistunnusten käytöstä ja leasingista sallitaan. Kahdenvälisiä liikenneoikeusjärjestelyjä, joita sopimus ei kata, voidaan edelleen hyödyntää. Sopimuksessa vahvistetaan uusia järjestelyjä Euroopan unionin ja Jordanian väliselle yhteistyölle koskien lentoliikenteen turvallisuutta, ilmailun turvaamista, ilmaliikenteenhallintaa ja ympäristökysymyksiä. Lisäksi varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset. Sopimuksella perustetaan sekakomitea, joka tarkastelee sopimuksen täytäntöönpanoon ja tarvittaessa sopimuksen tulkintaan ja soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Laki sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti kun sopimus tulee Suomen osalta voimaan. (LVM ylitarkastaja Suvi Nevalainen 0295 342 017)

Hallituksen esitys (HE 53/2016 vp) eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion hallituksen välisen Euro-Välimeri-ilmailusopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta. Sopimuksella avataan lentoliikennemarkkinat Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Israelin välillä ja liityntälennot edelleen kolmansiin maihin. Sopimuksen nojalla kummankin osapuolen lentoliikenteen harjoittajat voivat tarjota palvelujaan kaupallisten periaatteiden mukaisesti sekä kilpailla tasapuolisilla edellytyksillä yhdenmukaistettua sääntelyä noudattaen. Liikenneoikeudet vapautetaan vaiheittain. Lentoyhtiöiden väliset sopimukset yhteistunnusten käytöstä ja leasingista sallitaan. Kahdenvälisiä liikenneoikeusjärjestelyjä, joita sopimus ei kata, voidaan edelleen hyödyntää. Sopimuksessa vahvistetaan uusia järjestelyjä Euroopan unionin ja Israelin väliselle yhteistyölle koskien lentoliikenteen turvallisuutta, ilmailun turvaamista, ilmaliikenteenhallintaa ja ympäristökysymyksiä. Lisäksi varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset. Sopimuksella perustetaan sekakomitea, joka tarkastelee sopimuksen täytäntöönpanoon ja tarvittaessa sopimuksen tulkintaan ja soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Laki sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti kun sopimus tulee Suomen osalta voimaan. (LVM ylitarkastaja Suvi Nevalainen 0295 342 017)

Hallituksen esitys (HE 54/2016 vp) eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 1, 4 ja 13 §:n muuttamisesta sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta. Alueiden kehittämisen tavoitteita tarkennetaan vastaamaan valtioneuvoston antamaa päätöstä alueiden kehittämisen painopisteistä. Alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunnan tehtävä lakkaisi ja alueiden kehittämisen kokonaisuutta ja siinä tarvittavaa yhteensovittamista käsittelisi uusi alueiden uudistumisen neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävät olisivat aiempaa strategisempia ja kokoonpanoa tarkennetaan neuvottelukunnan aseman vahvistamiseksi. Alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annettuun lakiin on tarkoitus lisätä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille oikeus rahoittaa rakennerahasto-ohjelman yrityspalvelujen kehittämistä koskevia hankkeita. (TEM hallitusneuvos Tuula Manelius 0295 064 909)

Hallituksen esitys (HE 55/2016 vp) eduskunnalle laeiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 3 §:n ja tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 7 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että huoltovarmuuden turvaamisesta annettuun lakiin lisättäisiin raakaöljyn ja öljytuotteiden varmuusvarastojen saatavuutta ja käytettävyyttä koskevat säännökset. Tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annettuun lakiin tehtäisiin tarkennus, jonka mukaan maahantuoja olisi velvollinen varastoimaan raakaöljyä ja öljytuotteita siten, että ne ovat käytettävissä. Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä varastojen käytettävyydestä. (TEM hallitusneuvos Eeva Vahtera 0295 049 009)

Hallituksen esitys (HE 56/2016 vp) eduskunnalle laeiksi eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annetun lain, valmisteverotuslain, sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia eräiden valtiontukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta. Valtiontukea myöntävän tahon olisi Euroopan unionin valtiontukisäännösten mukaisesti ilmoitettava julkaistaviksi yksilöidyt vakiomuotoiset tiedot yli 500 000 euron yksittäisen tuen myöntämisestä. Maatalouden alkutuotannossa vastaava velvoite koskee yli 60 000 euron tukea ja kalastus- ja vesiviljelyn alalla yli 30 000 euron tukea. Tiedot ilmoitettaisiin Euroopan komission jäsenvaltioita varten ylläpitämään tietojärjestelmään, josta ne julkaistaan Suomea koskevalla verkkosivustolla. Valmisteverotuslakiin lisättäisiin säännökset tukea saavan yrityksen velvollisuudesta ilmoittaa tukiviranomaiselle tietyt yritystä koskevat tiedot valtiontukisääntelyssä edellytetyn valtion julkaisuvelvoitteen toteuttamiseksi. Ilmoitusvelvollisuus koskisi käytännössä kaikkia energiaverotukia saavia yrityksiä. Kun yritykselle maksettaisiin tukea veronpalautuksena, yritys ilmoittaisi vaadittavat tiedot veronpalautushakemuksessa. Muiden kuin veronpalautuksena maksettavien tukien osalta, yrityksen olisi rekisteröidyttävä tuensaajaksi ja ilmoitettava tiedot tukiviranomaiselle. Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia. Valtiota koskevan julkaisuvelvoitteen toteuttamiseksi myös sähköverkonhaltijaa ja sähköntuottajaa koskisi eräiltä osin tietojenantovelvollisuus sähköveroluokan II mukaisista sähkön luovutuksista. Esityksessä ei ehdoteta sisällöllisiä muutoksia energiaverotukiin. Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettuun lakiin ehdotetaan lisäksi tehtäväksi valtiontuen julkaisuvelvoitteen johdosta tarvittavat muutokset koskien elokuvatuottajien tuotantotuen verovapautta ja eräiden maataloudessa käytettyjen energiatuotteiden valmisteveron palautuksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2016. Kalastukseen ja vesiviljelyyn ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla myönnettävien valtiontukien julkaisuvelvoitteet koskisivat 1.1.2017 ja sen jälkeen tehtäviä tukipäätöksiä. (TEM hallitusneuvos Eeva Vahtera 0295 049 009)

Hallituksen esitys (HE 57/2016 vp) eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta. Kaivoslakiin ehdotetaan muutoksia kullanhuuhdonta-alueen enimmäispinta-alaan ja kullanhuuhdontaluvan voimassaoloaikaan. Täytäntöönpanomääräystä koskeva sääntely ulotettaisiin koskemaan kullanhuuhdontaluvan myöntämistä koskevaa päätöstä. Kaivosviranomaiselle annettaisiin nykyistä laajemmat valtuudet määrätä kullanhuuhdonta-alueen pinta-alasta sekä luvan voimassaolosta, kun kyseessä on kullanhuuhdontaluvan jatkamista koskeva päätös. Lisäksi kaivosviranomaisella olisi mahdollisuus harkintansa mukaan myöntää toiminnanharjoittajalle oikeus aloittaa kullanhuuhdontatoimenpiteet kyseessä olevaa lupapäätöstä koskevasta muutoksenhausta huolimatta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2016. (TEM kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen 0295 064 216)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 58/2016 vp) eduskunnalle tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2016 vp) täydentämisestä. Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi hallituksen esitystä tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksen mukaan yksityisessä käytössä olevan kulkuneuvon sisällä ei saisi tupakoida, kun siellä oleskelee alle 15-vuotias henkilö. Kielto ei kuitenkaan koskisi kulkuneuvossa olevaa asuintilaa. (STM lakimies Laura Terho 0295 163 550)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 7.4.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta. Asetus liittyy 1.4.2016 voimaan tulleeseen lakiin maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (196/2016), jolla elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille aiemmin kuulunut poikkeamistoimivalta siirrettiin kokonaan kunnille ja alueellisen poikkeamisen soveltamisalaa laajennettiin. Asetuksesta kumotaan lakimuutoksen vuoksi tarpeettomaksi käyneet säännökset. Lisäksi asetukseen tehdään lakitekninen muutos ja lisätään pykälä kuulemisesta alueellista poikkeamista koskevasta päätösehdotuksesta. Asetus tulee voimaan 15.4.2016. (YM hallitussihteeri Mirkka Saarela 0295 250 365)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 7.4.2016 seuraavat päätökset:

Periaatepäätös Suomen puolustuksen teknologisen ja teollisen perustan turvaamisesta. Periaatepäätöksessä päivitetään linjaukset, jotka koskevat Suomen puolustuksen suorituskykyjen rakentamiseen ja ylläpitoon vaadittavaa teknologista ja teollista kapasiteettia ja osaamista. Erityistä vaikutusta linjauksilla on hallitusohjelman mukaisesti käynnistetyissä Puolustusvoimien strategissa suorituskykyhankkeissa. Valmisteilla olevassa valtioneuvoston puolustusselonteossa on myös tarkoitus huomioida periaatepäätöksen keskeinen sisältö. (PLM kaupallinen neuvos Olli Ruutu 0295 140 410)
Tiedote

Päätös myöntää toimilupa Ålands Telekommunikation Ab:lle teletoimintaan Ahvenanmaan maakunnassa taajuusalueella 452,425-456,925 ja 462,425-466,925 MHz. Myönnettävän toimiluvan tavoitteena on edistää langattoman laajakaistaverkon palvelujen saatavuutta Ahvenanmaalla. Verkkotoimilupa on voimassa 8.4.2016-21.6.2025. Toimilupaa haki määräaikaan mennessä ainoana hakijana Ålands Telekommunikation Ab. (LVM yksikön johtaja Risto Murto 0295 342 639)

Päätös korjata valtioneuvoston 10.3.2016 antamaa päätöstä postitoimilupien myöntämisestä Savon Jakelu Oy:n postitoimiluvan osalta "Savon Jakelu Oy:n toimilupa-alue sisältää Pieksämäen, Heinäveden, Joroisten ja Pyhäjärven kunnan alueet kokonaisuudessaan." Korjataan muotoon: "Savon Jakelu Oy:n toimilupa-alue sisältää Heinäveden, Iisalmen, Joroisen, Juankosken, Kaavin, Keiteleen, Kiuruveden, Kuopion, Lapinlahden, Leppävirran, Pieksämäen, Pielaveden, Pyhäjärven, Rautalammen, Rautavaaran, Siilinjärven, Sonkajärven, Suonenjoen, Tervon, Tuusniemen, Varkauden, Vesannon ja Vieremän kunnan alueet kokonaisuudessaan." (LVM neuvotteleva virkamies Tomi Lindholm 0295 342 021)

Päätös vahvistaa valtiontakuurahaston vuoden 2015 tilinpäätös. Rahaston toimintavuoden suoriteperusteinen tulos on 7 514 656,17 euroa ylijäämäinen. Valtiontakuurahaston johtokunta on hyväksynyt tilinpäätöksen 5.2.2016 ja tilintarkastajat ovat antaneet tilinpäätöksestä tilintarkastuskertomuksen 18.2.2016. (TEM hallitusneuvos Kari Parkkonen 0295 064 938)

Päätös asettaa Suomen valtuuskunta Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 105. työkonferenssiin 30.5 -11.6.2016 Genevessä ja oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnassa ovat hallituksen edustajina hallitusneuvos Liisa Heinonen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja ministeri Renne Klinge Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä, hallituksen edustajien varajäsenet ovat hallitussihteeri Sami Teräväinen työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä lainsäädäntöneuvos Eeva-Liisa Myllymäki ulkoasiainministeriöstä, työnantajien valtuutettuna on asiantuntija Mika Kärkkäinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta ja työntekijöiden valtuutettuna lakimies Anu-Tuija Lehto Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:sta, työnantajien varavaltuutettuna on asiantuntija Eeva Korolainen Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta ja työntekijöiden varavaltuutettuna kansainvälisten asioiden päällikkö Risto Kousa STTK:sta. (TEM vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner 0295 049 001)

Päätös asettaa valtuuskunta YK:n yleiskokouksen huumausaine-erityisistuntoon 19.-21.4.2016 New Yorkissa. Valtuuskunnan johtaja on pysyvä edustaja Kai Sauer Suomen YK-edustustosta ja jäsenet ovat johtaja Kari Paaso sosiaali- ja terveysministeriöstä, neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta sosiaali- ja terveysministeriöstä, ylitarkastaja Minna Nevala sisäministeriöstä, ulkoasiainsihteeri Helena Vuokko Suomen YK-edustustosta, ulkoasiainsihteeri Emilia Autio Wienin suurlähetystöstä sekä ylitarkastaja Katja Pihlainen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta. (STM kansainvälisten asiain neuvos Outi Kuivasniemi 0295 163 117)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 7.4.2016 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 15/2016 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (sisävesiliikenteen ammattipätevyyksien tunnustaminen). Ehdotus sisältää sisävesialusten henkilöstön pätevyys- ja koulutusvaatimukset. Vaatimukset liittyvät miehistö- ja päällystötason pätevyyksiin ja niiden myöntämisperusteisiin, mukaan lukien terveysvaatimukset, pätevyyksien ja työkokemuksen rekisteröintiä koskevat vaatimukset, oppilaitosten, opetussuunnitelmien sekä käytettävien simulaattoreiden hyväksymisvaatimukset ja hallinnon myöntämät dokumentit sekä niiden vastavuoroisen tunnustamisen EU-alueella. (LVM ylitarkastaja Suvi Nevalainen 0295 342 017)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 16/2016 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY muuttamisesta (lähetettyjen työntekijöiden direktiivin muutosdirektiivi). Komission tavoitteena on luoda tasavertaiset toimintaedellytykset työntekijöitä lähettävien ja kotimaisten yritysten välille sen varmistamiseksi, että kotimaisiin yrityksiin sovellettavia sääntöjä sovelletaan myös työntekijöitä lähettäviin yrityksiin. Näin varmistetaan työntekijöiden suojelu ja oikeudenmukainen kilpailu yritysten välillä. Puuttuakseen sopimattomiin käytäntöihin ja edistääkseen periaatetta, jonka mukaan samassa paikassa tehtävästä samasta työstä olisi saatava sama korvaus, komissio pyrkii muuttamaan kohdennetusti lähetetyistä työntekijöistä annettua direktiiviä 96/71/EY. Komissio katsoo, että kaikkia lähetettyihin työntekijöihin ja heidän työehtoihinsa liittyviä väärinkäytöksiä ja ongelmia ei käsitelty niin sanotussa lähetettyjen työntekijöiden direktiivin täytäntöönpanodirektiivissä, jonka täytäntöönpanon määräaika on 18.6.2016. (TEM neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen 0295 048 938)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 7.4.2016 seuraavat nimitysasiat:

Lähetystöneuvokset Satu Suikkari-Kleven ja Marja Liivala ulkoasiainneuvoksen virkoihin 1.9.2016 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Rikostarkastaja Kirsi Johanna Hervonen Valtakunnansyyttäjänviraston valtionsyyttäjän virkaan 1.5.2016 lukien. (OM neuvotteleva virkamies Mika Appelsin 0295 150 141)

Oikeustieteen maisteri Perttu Wasenius puolustusministeriön hallitussihteerin virkaan 27.4.2016 lukien. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)

Valtioneuvosto myönsi Antti Tapani Mattilalle virkavapautta työ- ja elinkeinoministeriön rakennemuutosjohtajan virasta 1.5.2016-31.12.2018. (TEM hallitusneuvos Kari Mäkinen 0295 063 523)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki avioliittolain muuttamisesta, laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muuttamisesta, laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 13 §:n muuttamisesta, laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta, laki uskonnonvapauslain 3 §:n muuttamisesta ja laki hedelmöityshoidoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 65/2015 vp). Lakien muutokset ovat seurausta avioliittolain säännöksien muuttamisesta sukupuolineutraaliin muotoon. Rekisteröidyn parisuhteen voi muuttaa ilmoituksella avioliitoksi ja uusien parisuhteiden rekisteröinnistä luovutaan. Transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetusta laista poistetaan edellytys, jonka mukaan sukupuolen vahvistamista pyytävä henkilö ei saa olla avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Lait tulevat voimaan 1.3.2017. (OM lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen 0295 150 260)
Tiedote

Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta (HE 6/2016 vp). Suomalaiset finanssilaitokset velvoitetaan selvittämään nykyistä laajemmin asiakkaittensa verotuksellinen asuinvaltio kansainvälisesti hyväksytyllä huolellisuusmenettelyllä ja toimittamaan näiden verotusta koskevia tulo- ja varallisuustietoja Verohallinnolle. Lain muutoksella varmistetaan, että Suomi voi osallistua finanssitilitietojen automaattiseen tietojenvaihtoon OECD:n valmisteleman yhteisen raportointistandardin mukaisesti. Finanssitilitietojen automaattisen tietojenvaihdon avulla Suomi saa Suomessa asuvien henkilöiden verotukseen vaikuttavia tietoja näiden ulkomailla olevista varoista ja niiden tuotoista. Laki tulee voimaan 15.4.2016. (VM neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi 0295 530 105)

Laki Metsähallituksesta, laki valtion metsätalousosakeyhtiöstä, laki kalastuslain 45 §:n muuttamisesta, laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki valtion talousarviosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki kaupparekisterilain 3 §:n muuttamisesta, laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain 31 §:n muuttamisesta, laki maantielain 84 §:n muuttamisesta, lain ratalain 74 §:n muuttamisesta, laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki julkisista hankinnoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta (HE 132/2015 vp). Metsähallituksen yleistehtävänä on hoitaa, käyttää ja suojella hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta kestävästi. Metsähallituksen liiketoiminnan toimialana on sen hallintaan uskotun tuottovaateen alaisen valtion maa- ja vesiomaisuuden taloudellinen hyödyntäminen. Metsähallitus hoitaa sille uskotut julkiset hallintotehtävät liikelaitoksesta eriytetyssä julkisia hallintotehtäviä hoitavassa yksikössä. Julkisten hallintotehtävien hoidosta aiheutuvat menot rahoitetaan valtion talousarvioon otettavalla määrärahalla ja julkisten hallintotehtävien hoidosta kertyvillä tuloilla. Metsähallituksen metsätalousliiketoiminta siirretään perustettavalle osakeyhtiölle. Laki Metsähallituksesta ja laki valtion metsätalousosakeyhtiöstä julkaistaan säädöskokoelmassa myös pohjoissaamenkielisenä käännöksenä. Lait tulevat voimaan 15.4.2016. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarpeellisiin toimiin perustettavan yhtiön kotipaikan sijoittamiseksi Rovaniemelle. 2) Eduskunta edellyttää, että maa- ja metsätalousvaliokunnalle toimitetaan vuoden 2017 loppuun mennessä selvitys nyt säädettävän lainsäädännön vaikutuksista. (MMM hallitusneuvos Vilppu Talvitie 0295 162 417)
Tiedote

Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta, laki metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja laki riistavahinkolain 21 §:n muuttamisesta (HE 133/2015 vp). Kestävän metsätalouden määräaikaista rahoituslakia muutetaan siten, että juurikäävän torjunnasta luovutaan, terveyslannoituksen tukea rajataan ja nuoren metsän hoidon tuen myöntämisen edellytyksiä täsmennetään. Lakiin sisällytetään säännös tukien käsittelyn ja myöntämisen keskeyttämisestä, kun myöntämisvaltuutta ei ole enää käytettävissä hakemusten vireillepanovuonna. Tukipäätökset hyväksytään vuosittain käytettävissä olevan myöntämisvaltuuden puitteissa. Taimikon varhaishoito, nuoren metsän hoito ja suometsän hoitoon sisältyvä piennartien tekeminen voidaan aloittaa jatkossakin ennen niitä koskevan tukihakemuksen hyväksymistä. Tukijärjestelmää osin yksinkertaistetaan ja selkeytetään. Metsätuhojen torjunnasta annettua lakia muutetaan siten, että juurikäävän torjunnasta tulee velvoittavaa. Riistavahinkolaista poistetaan viittaus kestävän metsätalouden rahoituslainsäädäntöön. Lait tulevat voimaan 18.4.2016. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 0295 162 447)
Tiedote

Laki julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain muuttamisesta, laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n muuttamisesta ja laki valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 144/2015 vp). Suomen Vientiluotto Oy:n vienti- ja alusluottojen enimmäisvaltuutta korotetaan 13 miljardiin euroon ja korontasausvaltuutta 13 miljardiin euroon. Lisäksi muutetaan enimmäispääomamäärän laskemistapaa. Valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettua lakia muutetaan siten, että yhtiöllä saa olla valtion takaamien lainojen pääomaa takaisin maksamatta ja lainaohjelmia euromääräiseltä vasta-arvoltaan enintään 15 miljardia euroa. Lisäksi muutetaan valtion vientitakuista annettua lakia siten, että Finnvera Oyj:n myöntämien vientitakuiden ja suojautumisjärjestelyiden yhteenlaskettu vastuu nostetaan 19 miljardiin euroon. Lait tulevat voimaan 15.4.2016. (TEM hallitusneuvos Kari Parkkonen 0295 064 938)

Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta ja laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjälle annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 152/2015 vp). Urheilijan vanhuuseläkkeen alaikäraja seuraa henkilön työeläkelakien mukaista vanhuuseläkkeen alaikärajaa. Ennen vuotta 1965 syntyneillä urheilijoilla vanhuuseläkkeen alaikäraja säilyy kuitenkin 65 ikävuodessa. Vakuuttamisyläikäraja muutetaan 43 vuodesta 65 vuoteen. Vakuutusturvan toteutumisen turvaamiseksi vakuutusta tarjoavalle vakuutusyhtiölle säädetään velvollisuus määräaikaan mennessä ilmoittaa sosiaali- ja terveysministeriölle, jos se ei aio enää jatkossa tarjota laissa tarkoitettua vakuutusta. Lakiin lisätään säännös urheilijalain mukaisten korvausten ensisijaisuudesta sekä korvausten suhteesta muihin lakisääteisiin etuuksiin. Lisäksi lakia täsmennetään muun muassa vakuuttamisvelvollisuutta ja tapaturmaeläkkeen maksamista koskien sekä tehdään joukko teknisiä muutoksia. Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjälle annettua lakia muutetaan siten, että maatalousyrittäjällä ei ole oikeutta mainitun lain mukaiseen päivärahaan, jos hänellä on oikeus samalta ajalta ja saman työkyvyttömyyden perusteella saada maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista ansionmenetyskorvausta työtapaturman tai ammattitaudin perusteella. Lait tulevat voimaan 1.5.2016. Vanhuuseläkkeen alaikärajaa koskeva muutos tulee voimaan kuitenkin vasta 1.1.2017. (STM hallitusneuvos Mika Mänttäri 0295 163 125)
Tiedote

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Espanjan kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan ja vahvistaisi lain tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Espanjan kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 5/2016 vp). Suomesta Espanjaan maksettavia yksityisen sektorin eläkkeitä voidaan sopimuksen perusteella verottaa nykyistä laajemmin sopimuksen soveltamisen alkamisesta laskettavan kolmen vuoden ajan kuluttua. Suomen verottamisoikeus laajenee myös Suomessa sijaitsevien osakehuoneistojen tuottaman vuokratulon ja luovutusvoiton osalta. Lain voimaan tulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisesta ja ilmoituksen antamisesta sekä päättäisi WIPOn esitys- ja äänitesopimukseen liittymisen yhteydessä annetun ilmoituksen muuttamisesta (HE 119/2015 vp). Rooman sopimuksen mukaisesti tehty varauma peruutetaan ja annetaan ilmoitus: "Viitaten yleissopimuksen 5 artiklan 3 kappaleeseen yleissopimuksen 5 artiklan yhteydessä ei sovelleta julkaisukriteeriä." WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen mukaisesti annettu ilmoitus muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Suomen tasavalta käyttää hyväkseen Rooman sopimuksen 5 artiklan 3 kappaleen mukaista mahdollisuutta ja viittaa Rooman sopimuksen yhteydessä antamaansa ilmoitukseen, jossa se totesi, että sanotun sopimuksen 5 artiklan yhteydessä ei sovelleta julkaisukriteeriä". (OKM johtaja Jorma Waldén 0295 330 338)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Hannu Himasen tai hänen estyneenä ollessaan ministeri Päivi Laineen valtuuttaminen tekemään noottienvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä 11.3.1994 Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista tehdyn sopimuksen muuttamisesta. (UM apulaisosastopäällikkö Vesa Vasara 0295 351 723)
Tiedote

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Kai Sauerin valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen puolesta ilmastonmuutosta koskevaan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimukseen liittyvä Pariisin sopimus. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa 22.4.2016 Yhdistyneiden Kansakuntien päämajassa New Yorkissa. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295 250 364)

MUUTA

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2014 verohyvitystä koskevan päätöksen ja määräsi valtiovarainministeriön ryhtymään päätöksestä johtuviin toimenpiteisiin. (VM valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki 0295 530 292)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Bangkokin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Kirsti Westphalenin edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2016, Pretorian suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Petri Salon edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2016 sekä Pietarin pääkonsulaatin päällikön, ulkoasiainneuvos Pirjo Tulokkaan edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2016. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Ulkoasiainneuvos Satu Suikkari-Kleven Bangkokissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien, ulkoasiainministeriön Afrikan ja Lähi-idän osaston apulaisosastopäällikkö, ulkoasiainneuvos Kari Alanko Pretoriassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien sekä ulkoasiainneuvos Marja Liivala Pietarissa olevan pääkonsulaatin päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan majuri Janne Jortama 1.7.2016 - 30.6.2019 väliseksi ajaksi. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)

 
Sivun alkuun