Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 8.2.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 8.2.2018 13.38
Tiedote 58/2018

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 8.2.2018 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 1/2018 vp) eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta. Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että seurakuntavaaleissa ehdokkaaksi asettuva henkilö tai hänen läheisensä ei voisi toimia vaalilautakunnan jäsenenä. Samalla kirkkoherran jäsenyyden pakollisuudesta vaalilautakunnassa luovuttaisiin. Lisäksi äänioikeutettujen luetteloa koskeviin säännöksiin ehdotetaan tarkennuksia. Esitys on kirkolliskokouksen ehdotuksen mukainen. Tavoitteena on, että uusia säännöksiä sovellettaisiin vuoden 2018 seurakuntavaaleissa. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)

Hallituksen esitys (HE 2/2018 vp) eduskunnalle laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta. Ehdotuksen mukaan Suomen Akatemia määriteltäisiin hallinnollisesti tieteen ja tutkimuksen asiantuntijaorganisaatioksi, mikä vastaisi nykyistä muotoilua paremmin muuttuneen toimintaympäristön tarpeisiin. Akatemian tehtävämuotoilua ehdotetaan koottavaksi nykyistä selkeämmäksi kolmen kohdan kokonaisuudeksi. Tieteellisten toimikuntien jäsenten toimikausia esitetään rajattavaksi lähtökohtaisesti yhteen, jotta luottamustoimen houkuttelevuus ja toiminnan uudistumiskyky voidaan varmistaa jatkossakin. Lisäksi toimikuntien nimitysprosessia ehdotetaan muutettavaksi avoimemmaksi ja läpinäkyvämmäksi. Hallintovirastoa ja valtuutussäännöksiä koskeviin pykäliin ehdotetaan vähäisiä, teknisluonteisia tarkennuksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2018. (OKM opetusneuvos Eeva Kaunismaa 0295 330 226)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 3/2018 vp) eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annettua lakia (999/2012). Sen hedelmä- ja vihannesalaa, sokerialaa, ruhonluokitusta ja eräitä hintaselvityksiä koskevat säännökset ja erityisesti niissä tehdyt viittaukset muutettaisiin vastaamaan uudistettua Euroopan unionin lainsäädäntöä. Muutokset olisivat luonteeltaan pääosin teknisiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 11.7.2018, josta lukien sovelletaan ruhonluokitusta koskevaa uudistettua Euroopan unionin lainsäädäntöä. (MMM lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen 0295 162 325)

Hallituksen esitys (HE 4/2018 vp) eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 24 §:n ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta. Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annettua lakia muutettaisiin nuoren viljelijän tuen osalta. Nuoren viljelijän tukea voitaisiin myöntää jatkossakin enintään viideltä tukivuodelta, mutta tuen myöntämisen viiden vuoden enimmäisajanjaksosta ei enää vähennettäisi niiden vuosien määrää, jotka ovat tilanpidon aloittamisen tai tilanpidon aloittamista seuraavan tukivuoden ja ensimmäisen nuoren viljelijän tukea koskevan hakemuksen jättämisen välillä. Ehdotettu muutos koskisi myös vuoden 2013 jälkeen tilanpidon aloittaneita nuoria viljelijöitä. Ennen vuotta 2014 tilanpidon aloittaneisiin nuoriin viljelijöihin sovellettaisiin aiemmin voimassa ollutta Euroopan unionin lainsäädäntöä tuen myöntämisen enimmäisajanjaksosta. Ehdotettu muutos perustuu Euroopan unionin lainsäädännön muutokseen. Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi asiallisesti vastaavalla tavalla kuin Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annettua lakia. (MMM lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka 0295 162 235)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 8.2.2018 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään: a) Viennin ja investointien edistämisen viranomaispalvelujen ulkomailla vahvistaminen ulkomaanedustustojen tehtäväksi myös nimenomaan edustustoja koskevassa ulkoasiainhallintoasetuksessa. b) Edustuston päällikön asemasta viennin ja investointien edistämistoiminnan johtajana asemamaassa säätäminen. c) Eräisiin viranomaisiin palvelussuhteessa olevia henkilöitä edustustossa koskevan pykälän muuttaminen siten, että pykälään lisätään maininta Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin henkilöstöstä ja poistetaan pykälästä maininnat Teknologian kehittämiskeskuksen ulkomaanyksikön ja Matkailun edistämiskeskuksen ulkomailla sijaitsevan yksikön henkilöstöstä. Asetus tulee voimaan 1.3.2018. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe 0295 350 679)

Valtioneuvoston asetus seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että maa- ja metsätalousministeriön edustaja toimii neuvottelukunnassa jäsenen asemasta pysyvänä asiantuntijana. Asetus tulee voimaan 15.2.2018. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo 0295 162 468)

Valtioneuvoston asetus suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n ja liitteen 1 kohdan 4 taulukon muuttamisesta. Asetuksella täydennetään päästöraja-arvojen noudattamista koskevaa säännöstä eräiden häiriötilanteiden osalta sekä asetuksen liitettä laajentamalla ympäristölupaviranomaisen mahdollisuutta määrittää eräiden kaasuturbiinien päästöraja-arvon ottamalla huomioon laitoksen erityispiirteet. Asetus on osa teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU (teollisuuspäästödirektiivi) kansallista toimeenpanoa. Asetus tulee voimaan 15.2.2018. (YM neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen 0295 250 117)

Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n ja liitteen 1 kohdan 5 muuttamisesta. Asetuksella täydennetään tiettyjen vaarallisten aineiden rajoittamista koskevaa säännöstä sekä asetuksen liitettä rajaamalla kohdan soveltamista eräisiin painatustoimintoihin. Asetus on osa teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU (teollisuuspäästödirektiivi) kansallista toimeenpanoa. Asetus tulee voimaan 15.2.2018. (YM neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen 0295 250 117)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 8.2.2018 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilälle ero talousneuvoston jäsenen tehtävästä ja määrätä toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi talousneuvoston jäseneksi 1.3.2018 lukien. (VNK lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi 0295 1600 30)

Päätös valtionavustusten myöntämisestä puolueille puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakuntahallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa ajalle 1.1.–31.12.2018 seuraavasti: Suomen Keskusta r.p. (49 edustajaa) 7 260 575 euroa, Perussuomalaiset r.p. (38 edustajaa) 5 630 650 euroa, Kansallinen Kokoomus r.p. (37 edustajaa) 5 482 475 euroa, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. (34 edustajaa) 5 037 950 euroa, Vihreä Liitto r.p. (15 edustajaa) 2 222 625 euroa, Vasemmistoliitto r.p. (12 edustajaa) 1 778 100 euroa, Svenska Folkpartiet i Finland r.p. (9 edustajaa) 1 333 575 euroa, Suomen Kristillisdemokraatit r.p. (5 edustajaa) 740 875 euroa eli yhteensä (199 edustajaa) 29 486 825 euroa sekä Ahvenanmaan maakuntahallitus 148 175 euroa. (VNK hallitussihteeri Marja-Leena Härkönen 0295 161 420)
Tiedote

Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat seuraavasti: ministeri Orpo 22.-23.2., ministeri Vehviläinen 26.-29.3., ministeri Tiilikainen 19.-23.2., ministeri Niinistö 23.2., 23.-29.3., 16.-17.4. ja 23.4., ministeri Berner 15.-19.3. ja 29.3.-2.4. sekä ministeri Mykkänen 19.-23.2. (VNK hallinnollinen notaari Merja Saaritsa-Lantta 0295 160 270)

Päätös asettaa vientivalvontaneuvottelukunta toimikaudeksi 15.2.2018-14.2.2023. Kokoonpano (varajäsenet suluissa) puheenjohtaja: yksikön päällikkö Teemu Sepponen ulkoministeriö; varapuheenjohtaja: kaupallinen neuvos Heikki Yrjölä ulkoministeriö; jäsenet: yksikön päällikkö Sari Mäkelä (lähetystöneuvos Pekka Kosonen) ulkoministeriö, yksikön päällikkö Leena Pylvänäinen (lähetystöneuvos Ilkka Rentola) ulkoministeriö, erityisasiantuntija Jaakko Louvanto (teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo) työ- ja elinkeinoministeriö, kaupallinen neuvos Marjaana Aarnikka (lakimies Maija Lönnqvist) työ- ja elinkeinoministeriö, ylitarkastaja Jukka Kaski (ylitarkastaja Reima Pensala) Poliisihallitus, ylitarkastaja Jukka Koskinen (ylitarkastaja Pertti Isotalo) suojelupoliisi, tulliylitarkastaja Jarkko Keskinen (tulliylitarkastaja Irene Lahtinen) Tulli, erityisasiantuntija Riikka Pitkänen (hallitussihteeri Tuomas Venho) puolustusministeriö, neuvotteleva virkamies Piia Nyström (ylitarkastaja Maija Rönkä) liikenne- ja viestintäministeriö ja pääsihteeri Tuija Karanko Teknologiateollisuus ry (asiantuntija Simo Karetie Elinkeinoelämän keskusliitto EK). (UM osastopäällikkö Ilkka-Pekka Similä 0295 350 257)

Päätös määrätä oikeusministeriön ylitarkastaja Joanna Grandell ja määräaikainen henkilöstöpäällikkö Taru Ritari valtioneuvoston esittelijöiksi. (OM hallitussihteeri Johanna Nyberg 0295 150 068)

Päätös määrätä työ- ja elinkeinoministeriön johtava asiantuntija Harri Roudasmaa valtioneuvoston esittelijäksi. (TEM hallitusneuvos Kari Klemm 0295 063 523)

Päätös myöntää kenraaliluutnantti evp Kyösti Haloselle ero Huoltovarmuusneuvoston jäsenyydestä ja nimittää sotatalouspäällikkö, kenraalimajuri Timo Rotonen Huoltovarmuusneuvoston jäseneksi 30.6.2018 päättyväksi toimikaudeksi. (TEM neuvotteleva virkamies Henri Backman 0295 063 581)

Päätös alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen -määrärahan alueellisesta jaosta vuonna 2018. Päätöksellä jaetaan 10 000 000 euroa käytettäväksi alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain mukaisiin toimenpiteisiin seuraavasti: aluekehittämisviranomaisina toimiville maakuntien liitoille yhteensä 9 970 000 euroa ja työ- ja elinkeinoministeriön käyttöön 30 000 euroa. (TEM neuvotteleva virkamies Kari Kainulainen 0295 064 950)
Tiedote

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman myöntämisvaltuuksien jaosta vuonna 2018. Päätöksellä jaetaan vuoden 2018 talousarviossa momentille 32.50.64 (EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin) budjetoitua Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) myöntämisvaltuutta yhteensä 333 499 000 euroa välittäville toimielimille. Päätöksellä jaetaan vuoden 2018 valtuudet maakuntaohjelmien toteutussuunnitelmien rahoitusesitysten mukaisesti sekä ESR:n valtakunnallisten teemojen osalta aiemmin ministeriöiden ja alueiden kesken sovitun koko ohjelmakautta koskevan jaon mukaisesti. Alueellisesti päätettävissä olevaa myöntämisvaltuutta jaetaan maakuntaohjelmien toteutussuunnitelmien rahoitusesityksen mukaisesti välittävän toimielimen tehtäviä hoitaville rakennerahasto-ELY-keskuksille ja maakuntien liitoille. Valtakunnallisten teemojen ESR:n myöntämisvaltuudet jaetaan rakennerahasto-ELY-keskuksille sekä sosiaali- ja terveysministeriölle. Työ- ja elinkeinoministeriö valtuutetaan tekemään ylimaakunnallisiin hankkeisiin liittyviä nyt jaettavien valtuuksien siirtoja alueiden välillä EURA 2014 –tietojärjestelmässä. Työ- ja elinkeinoministeriö valtuutetaan jakamaan Maaseutuvirastolle Vähävaraisten avun toimenpideohjelman 2014−2020 (FEAD) EU:n ja valtion rahoitusosuudet, yhteensä 3 861 000 euroa. Jakamatta jätetään myöntämisvaltuuksia yhteensä 11 871 000 euroa, jotka esitetään jaettavaksi myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön päätöksillä. (TEM neuvotteleva virkamies Kari Kainulainen 0295 064 950)
Tiedote

Päätös myöntää varatuomari Olli Puustiselle ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätoimisen puheenjohtajan tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen varatuomari Petteri Immonen 1.3.2018 lukien toistaiseksi. (STM johtaja Hannu Ijäs 0295 163 248)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 8.2.2018 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 1/2018 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta (sijoituspalveluyritysten vakavaraisuus). Ehdotukset pyrkivät osaltaan edistämään EU:n pääomamarkkinaunionihanketta. Annetut säädösehdotukset liittyvät komission paremman sääntelyn hankkeeseen. Voimassaolevat sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimukset ovat liitoksissa luottolaitossääntelyyn. Ehdotusten tavoitteena on varmistaa sijoituspalveluyritysten pääoma-, likviditeetti- ja muut vakavaraisuusvaatimukset kuitenkin sopeutettuina vastaamaan niiden toimintaa, ja riittävän vahvasti kattamaan eri kokoisten sijoituspalveluyritysten terveen vakavaraisuuden ja suojaamaan Euroopan rahoitusmarkkinoiden vakautta. (VM lainsäädäntöneuvos Paula Kirppu 0295 530 552)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 2/2018 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (työsuhteen ehtoja koskeva direktiivi). Direktiiviehdotuksen tavoitteena on edistää turvatumpaa ja ennakoitavampaa työllisyyttä siten, että samalla varmistetaan työmarkkinoiden joustavuus ja parannetaan elin- ja työoloja. Työntekijöiden oikeutta saada tietoa työnteon ehdoista parannettaisiin. Erityisesti tämä koskisi epätyypillisiä työsuhteita. Direktiiviehdotus sisältäisi myös koeajan enimmäispituutta ja kilpailevan toiminnan kieltoa koskevaa sääntelyä. Työntekijälle säädettäisiin myös oikeus pyytää työnantajaltaan mahdollisuutta siirtyä turvatumpaan työsuhdemuotoon. Vaihtelevaa työaikaa noudatettaessa työntekijän mahdollisuuksia varautua tuleviin työvuoroihin parannettaisiin edellyttämällä työvuoron tarjoamista riittävän ajoissa ennen työvuoron alkua. Lisäksi direktiiviehdotus sisältäisi säännökset, joilla pyritään varmistamaan direktiivin tehokas täytäntöönpano ja työntekijän riittävät oikeusturvakeinot. (TEM vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner 0295 049 001)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 8.2.2018 seuraavat nimitysasiat:

Lääketieteen tohtori Riitta Aejmelaeus 15.3.2018 lukien, oikeustieteen maisteri Päivi Salo 1.6.2018 lukien ja kauppatieteiden maisteri Tero Tyni 15.3.2018 lukien valtiovarainministeriön budjettineuvosten virkoihin. (VM neuvotteleva virkamies Karri Safo 0295 530 223)

Varatuomari Jukka Ahtela sovittelijaksi ja valtakunnansovittelijan sijaiseksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 1.4.2018-31.3.2021. (TEM hallitusneuvos Kari Klemm 0295 063 523)

Kauppatieteiden maisteri Arto Teronen sosiaali- ja terveysministeriön valvontajohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.4.2018-30.11.2022, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 0295 163 521)

Sivun alkuun