Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Lausuntopyyntö
Julkisen tiedon hyödyntämistä halutaan lisätä – avoimen datan direktiivi kansallisesti täytäntöön heinäkuussa 2021

Valtiovarainministeriö
12.10.2020 14.36
Tiedote
Ihminen, kannettava tietokone ja kännykkä.

Julkisen tiedon hyödyntämistä halutaan lisätä. Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jonka tavoitteena on panna kansallisesti täytäntöön avoimen datan direktiivi.

Direktiivi avoimesta datasta ja julkisen sektorin tietojen uudelleenkäytöstä tavoittelee julkisen sektorin hallussa olevan tiedon entistä tehokkaampaa uudelleenkäyttöä kaupallisiin ja muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin. Sääntelyn piiriin kuuluvat jatkossa myös tietyillä toimialoilla toimivat julkiset yritykset, kun ne sallivat tiedon uudelleenkäytön.

Erityisten arvokkaiksi määriteltyjen tietoaineistojen olisi direktiivin mukaan oltava saatavilla maksutta ja rajapintojen välityksellä. Tiheästi päivittyvän tiedon tulisi myös olla saatavilla rajapintojen välityksellä. Lisäksi saataville jo asetettujen ja julkisin varoin tuotettujen tutkimusaineistojen olisi oltava saatavilla maksutta. Direktiivi on pantava kansallisesti täytäntöön viimeistään 17. heinäkuuta 2021.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden julkisten yritysten tiedon uudelleenkäytöstä sekä laki julkisin varoin tuotettujen tutkimusaineistojen uudelleenkäytöstä. Lisäksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annettua lakia ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi.

Esitys sisältää ehdotuksen arvokkaiden tietoaineistojen maksuttomuutta koskevasta siirtymäajasta, joka kuuluu jäsenvaltioiden kansallisen liikkumavaran piiriin. Muilta osin ehdotettavat säännökset perustuvat direktiivin velvoittavaan sääntelyyn.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 17.7.2021. Kirjalliset lausunnot hallituksen esityksen luonnoksesta pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 23.11.2020 kello 16:15 mennessä.

Hallituksen esityksen luonnoksesta järjestetään julkinen kuulemistilaisuus 28.10.2020 kello 13-15. Tilaisuus pidetään internetin välityksellä Teams-sovelluksella.

Direktiivin täytäntöönpanolla on yhteys myös pääministeri Marinin hallituksen ohjelman toimeenpanoon. Ohjelmassa julkisen tiedon avoimuudesta on tarkoitus tehdä koko tietopolitiikan kantava periaate ja siinä on asetettu tavoitteeksi jatkaa määrätietoista julkisten tietovarantojen avaamista.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Antti Helin, p. 0295 530 609, antti.helin(at)vm.fi
lainsäädäntöneuvos Maarit Huotari, p. 0295 530 518, maarit.huotari(at)vm.fi

Sivun alkuun