Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Asetus ensihoitopalvelusta lausunnolle

4.10.2010 6.36
Uutinen N5-56368

Uudella terveydenhuoltolailla on tarkoitus järjestää ensihoitopalvelu kokonaan uudelleen. Jatkossa sairaanhoitopiirit vastaisivat ensihoitopalvelun järjestämisestä. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella on tarkoitus säätää sairaanhoitopiirien ja erityisvastuualueiden ensihoitokeskusten tehtävistä ensihoitopalvelun järjestämisessä. STM:n asetusehdotus ensihoitopalvelusta on nyt lausunnolla.

Asetuksessa säädettäisiin toimintaa ohjaavasta ensihoidon palvelutasopäätöksestä, joka tarkentaa ensihoidon laatutekijöitä. Palvelutason määritys perustuu riskianalyysiin, erilaisiin sairastumis- ja onnettomuusuhkiin ja muihin ensihoidon tarpeeseen vaikuttaviin paikallisiin tekijöihin. Palvelutasopäätöksen rakenne olisi koko maassa samanlainen. Tavoitteena on, että sairaanhoitopiirissä suunnitellaan ja toteutetaan alueellisesti väestön tarpeet mahdollisimman tasavertaisesti huomioon ottava ensihoitopalvelu.

Lisäksi asetuksessa säädettäisiin ensihoitopalveluun osallistuvan henkilöstön tehtävien määrittelyn perusteista ja koulutusvaatimuksista. Aiemmin ensihoidon koulutusvaatimukset on määritelty alueellisissa ohjeissa ja sopimuksissa palveluntarjoajien kanssa. Asetusluonnoksessa esitetään, että hoitotason ensihoidon yksikössä on oltava vähintään yksi ensihoitaja AMK -tutkinnon suorittanut henkilö tai sairaanhoitaja, jolla on ensihoitoon suuntautuva lisäkoulutus.

Ensihoitopalveluihin otettaisiin käyttöön maanlaajuinen kenttäjohtamisjärjestelmä. Myös jokaisella sairaanhoitopiirillä olisi ympäri vuorokauden ensihoitopalvelun kenttäjohtajajärjestelmä. Lähtökohtana on, että kenttäjohtajat ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joilla on soveltuva lisäkoulutus.

Ensihoitopalvelussa ammattimaisesti työskentelevällä henkilöstöllä on vaihteleva koulutustausta, eivätkä kaikki nykyisin työskentelevät henkilöt täytä asetuksessa ehdotettuja kelpoisuusvaatimuksia. Sen vuoksi nykyisin ensihoidon hoitotason tai kenttäjohtajan tehtävissä työskentelevät muut kuin asetuksessa säädetyt kelpoisuusvaatimukset täyttävät henkilöt voisivat jatkaa tehtävissään vuoden 2018 alkuun saakka. Siirtymäsäännöksillä turvattaisiin ensihoitohenkilöstön riittävyys.

Hallituksen esitys terveydenhuoltolaiksi (HE 90/2010 vp) on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Nyt valmisteilla oleva sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta on tarkoitus antaa terveydenhuoltolain nojalla sen jälkeen, kun terveydenhuoltolaki on vahvistettu. Asetus tulisi voimaan samanaikaisesti terveydenhuoltolain kanssa.

Ensihoitopalvelujen järjestämisvastuuta on ehdotettu muutettavaksi, koska toiminnan voimakas kehitys johtanut siihen, ettei säädöspohja enää vastaa nykyvaatimuksia. Muun muassa apulaisoikeuskansleri on kiinnittänyt huomiota epätasalaatuiseen ja -arvoiseen ensihoidon toimintaan.

Terveydenhuoltolain tavoitteena on luoda kattava ja tasapuolinen ensihoitojärjestelmä koko maahan. Ensihoitopalvelu muodostaisi alueellisen kokonaisuuden ja saumattoman palveluketjun sairaaloiden päivystystoiminnan kanssa.

Lisätietoja

Hallitusneuvos Anne Koskela, p. 09 160 74340

Palaa sivun alkuun