Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 18.9.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto 17.9.2014 12.15
Tiedote 387/2014

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 

Ulkoasiainministeriö

Anne Sipiläinen, alivaltiosihteeri p. 0295 350 612
- Eduskunnan kirjelmä kehityspolitiikan vaikuttavuutta ja johdonmukaisuutta käsittelevästä valtioneuvoston selonteosta Kohti reilumpaa maailmaa ilman köyhyyttä (EK 26/2014 vp - VNS 5/2014 vp)

Arto Kosonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 171
- Hallituksen esitys eduskunnalle naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta ja ulkomaalaislain 54 §:n muuttamisesta

Maria Guseff, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 158
- Rajankäyntivaltuuskunnan asettaminen Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan teknistä rajankäyntiä varten

Sami Leino, lähetystöneuvos p. 0295 351 764
- Mekongin alueen energia- ja ympäristökumppanuushankkeen yhteistyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Laosin demokraattisen kansantasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen Edellä mainitun sopimuksen hyväksyminen

Oikeusministeriö

Heikki Liljeroos, hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkö p. 0295 150 428
- 1) Itä-Suomen hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 2) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Itä-Suomen hallinto-oikeuden kolmen hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Helsingin hallinto-oikeuden kolmen hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13, maaoikeusasioiden vastuutuomari) täyttäminen

Anne Hallavainio, hallitusneuvos p. 0295 150 458
- 1) Helsingin käräjäoikeuden neljän käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13, maaoikeusasioiden vastuutuomari) täyttäminen 4) Kemi-Tornion käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Anna-Riitta Wallin, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 196
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen turvallisuusselvityslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 57/2013 vp; EV 79/2014 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Sisäministeriö

Jaana Heikkinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 603
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rajavartiolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 220/2013 vp; EV 83/2014 vp)

Hannele Taavila, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 568
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (CEPOL)

Veli-Pekka Hautamäki, pelastusylitarkastaja p. 0295 488 419
- Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla Viron kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Valtiovarainministeriö

Marianne Malmgrén, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 163
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Jukka Vanhanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 239
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Miia Kannisto, työmarkkinalakimies p. 0295 530 297
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vahingonkorvaustoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Mirja Vihma, opetusneuvos p. 0295 330 326
- Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2015 päättyväksi toimikaudeksi

Liikenne- ja viestintäministeriö

Sini Wirén, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 532
- Toimiluvat televisiotoiminnan harjoittamiseksi digitaalisissa televisioverkoissa kanavanipuissa UHF B, C, D ja E.

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tarja Kröger, hallitusneuvos p. 0295 048 937
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain 23 §:n muuttamisesta
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain ja lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Mikko Huuskonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 732
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimisestä osakeyhtiöstä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 74/2014 vp; EV 84/2014 vp)

Pia Nordberg, neuvotteleva virkamies p. 0295 048 274
- Valtioneuvoston periaatepäätös uuden määräajan asettamisesta ydinenergialain 18 §:n mukaisen Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikön rakentamisluvan hakemiselle

Timo Meling, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 049 084
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Sari Rapinoja, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 060 120
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden Mittatekniikan keskuksen tai FINAS-akkreditointipalvelun tehtäviin ja toimivaltaan liittyvien lakien muuttamisesta

Jorma Aurela, yli-insinööri p. 0295 064 832
- Valtioneuvoston periaatepäätös ydinvoimalaitoksen rakentamisesta Tämä periaatepäätös täydentää valtioneuvoston aiempaa periaatepäätöstä ydinvoimalaitoksen rakentamisesta 6.5.2010

Sosiaali- ja terveysministeriö

Lotta Hämeen-Anttila, hallitusneuvos p. 0295 163 406
- Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Marja-Terttu Mäkiranta, hallitusneuvos p. 0295 163 170
- Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen ja sen toimeenpanosopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Liisa Holopainen, hallitussihteeri p. 0295 163 408
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Riitta Levinen, ympäristöneuvos p. 040 744 7121
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (jätedirektiivien muuttaminen)

hallitus
Palaa sivun alkuun