Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 11.4.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 10.4.2019 16.16
Tiedote

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari, p. 0295 160 270

- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja, p. 0295 351 413

- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen

- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Krista Oinonen, lainsäädäntöneuvos, p. 0295 351 172

- Valtuuskunnan asettaminen vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen sopimuspuolten kokouksen 12. istuntoon 11.–13.6.2019 New Yorkissa

Oikeusministeriö

Pekka Timonen, kansliapäällikkö, p. 0916 067 502

- Korkeimman oikeuden presidentin viran täyttäminen

Ville Hinkkanen, apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja, p. 0295 150 165

- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 212/2018 vp; EV 305/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Anne Hartoneva, hallitusneuvos, p. 0295 150 344

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain, pakkokeinolain ja rikoslain 6 luvun 13 §:n muuttamisesta (HE 222/2018 vp; EV 267/2018 vp)

Paulina Tallroth, hallitusneuvos, p. 0295 150 146

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisesta (HE 175/2018 vp; EV 265/2018 vp)

Lauri Liusvaara, hallitusneuvos, p. 0295 530 126

- Oikeusministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos, p. 0295 150 334

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (HE 320/2018 vp – EV 259/2018 vp)

Mika Risla, hallitussihteeri, p. 0295 150 190

- Tuomarinkoulutuslautakunnan kokoonpanon muuttaminen

Anu Koivuluoma, erityisasiantuntija, p. 0295 150 228

1) Turun hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Turun hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 3) Helsingin hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 4) Itä-Suomen hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen

1) Helsingin hallinto-oikeuden kolmen hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 6) Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Martti Hetemäki, valtiosihteeri kansliapäällikkönä, p. 0295 530 292

- Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2017 verohyvitystä koskevan päätöksen vahvistaminen

Antero Toivainen, hallitusneuvos, p. 0295 530 098

- Eduskunnan vastaukseen (HE 282/2018 vp; EV 301/2018 vp) liittyvien lakien voimaantulosäännöksien korjaaminen siten, että lakeja on mahdollista soveltaa suunnitellulla tavalla

Tarja Järvinen, lainsäädäntöneuvos, p. 0295 530 089

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 304/2018 vp; EV 271/2018 vp)

Armi Taipale, lainsäädäntöneuvos, p. 0295 530 399

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 305/2018 vp; EV 276/2018 vp)

Leena Aine, erityisasiantuntija, p. 0295 530 032

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä, verotusmenettelystä annetun lain 89 §:n 3-5 momentin kumoamisesta ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta (HE 308/2018 vp; EV 238/2018 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Matti Sillanmäki, hallitusneuvos, p. 0295 330 193

- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ylioppilastutkinnosta ja lukiolain 1 ja 6 §:n muuttamisesta (HE 235/2018 vp; EV 242/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Maa- ja metsätalousministeriö

Jarno Virta, lainsäädäntöneuvos, p. 0295 162 105

- Valtioneuvoston asetus maatilojen neuvontajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Orian Bondestam, neuvotteleva virkamies, p. 0295 162 494

- Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetusta pöytäkirjasta

Leena Arpiainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 238

- Metsähallituksen ja Metsähallituskonsernin tilinpäätöksen vahvistaminen ajalta 1.1.-31.12.2018 ja Metsähallituksen voiton tuloutuksesta päättäminen

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248

- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Sini Wirén, yksikön johtaja, p. 0295 342 532

- Suomen liittyminen Maailman postiliiton yleissopimuksen päättöpöytäkirjaan, perussopimuksen yhdeksänteen lisäpöytäkirjaan ja yleisohjesäännön ensimmäiseen lisäpöytäkirjaan

Jorma Hörkkö, hallitusneuvos, p. 0295 342 503

- Valtioneuvoston asetus kansainvälisestä tieliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen ja sen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta tehdystä sopimuksesta

Rita Linna, hallitusneuvos, p. 0295 342 559

- Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Jari Gröhn, liikenneneuvos, p. 0295 342 501

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 245/2018 vp; EV 250/2018)

Janne Mänttäri, Hallitussihteeri, p. 0295 342 569

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 265/2018 vp; EV 252/2018 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

 Johanna Juvonen, ylitarkastaja, p. 0295 064 220

- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Fingrid Oyj:lle

Sosiaali- ja terveysministeriö

Veli-Mikko Niemi, ylijohtaja p. 0295 163 425

- Maailman terveysjärjestön (WHO) 72. yleiskokous Genevessä 20.5.-28.5.2019

- Maailman terveysjärjestön (WHO) 145. hallintoneuvoston kokous Genevessä 29.5.-30.5.2019

Eila Mustonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 460

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muuttamisesta (HE 69/2018 vp; EV 309/2018 vp)

Eva Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 201

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta (HE 296/2018 vp; EV 298/2018 vp)

Annika Parsons, neuvotteleva virkamies, p. 0295 163 596

- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lastensuojelulain muuttamisesta (HE 237/2018 vp; EV 317/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Marjo Puputti, erityisasiantuntija, p. 0295 163 524

- Virkavapauden myöntäminen sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerille

Ympäristöministeriö

Oili Rahnasto, hallitusneuvos, p.0295 250 244

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta (HE 268/2018 vp; EV 253/2018 vp)

Hanna-Lena Fallenius-Tuurihalme, hallitussihteeri, p. 0295 250 016

- 1) Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen 10 ja 11 §:n muuttamisesta 3) Valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 15 §:n muuttamisesta