FI SV

Ändringar inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde vid årsskiftet

Social- och hälsovårdsministeriet 20.12.2017 11.21
Pressmeddelande 200/2017

Flera lag- och förordningsändringar som hänför sig till social-, hälso- och försäkringsområdet träder i kraft i början av år 2018. De största förändringarna har samlats här.

Begränsningen av kommunernas utläggningar av verksamhet och investeringar inom social- och hälsovården stramas åt

Regeringen förlänger giltighetstiden för lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården fram till utgången av 2020. Samtidigt skärps bestämmelserna om investeringar och avtal om utläggning. Också giltighetstiden för lagen om en kommun- och servicestrukturreform förlängs med ett år.

Begränsningen av kommunernas utläggningar av verksamhet och investeringar inom social- och hälsovården stramas åt (Pressmeddelande 28.12.2017)

Alkohollagen träder i kraft i sin helhet i mars

Den nya alkohollagen, som varit under beredning en längre tid, träder i sin helhet i kraft den 1 mars 2018. En del av ändringarna träder dock i kraft redan den 1 januari 2018. Alkohollagen sammanfattar på ett heltäckande sätt de tidigare 13 förordningar som utfärdats med stöd av den gamla lagen. I den nya lagen har man i hög grad gallrat normer som är föråldrade och förlegade.

Alkohollagen träder i kraft i sin helhet i mars (Pressmeddelande 28.12.2017)

Finansieringen av utbildningen av specialister inom företagshälsovården fortsätter till och med utgången av 2019

Tilläggsfinansieringen av utbildningen fortsätter till och med utgången av 2019. Detta tryggar kvaliteten på utbildningen av specialister inom företagshälsovården och antalet utexaminerade specialister inom företagshälsovården på nuvarande nivå, cirka 50 per år.

Finansieringen av utbildningen av specialister inom företagshälsovården fortsätter till och med utgången av 2019 (Pressmeddelande 28.12.2017)

Ersättningen för resekostnader enligt sjukförsäkringslagen ändras

Bestämmelser om ett maximipris utfärdas temporärt för taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen. Priset utgör samtidigt grund för maximal ersättning för resekostnader för taxiresor i det fall Folkpensionsanstalten inte har kommit överens med färdtjänstproducenten om ett lägre pris för användning av taxi än maximipriset.

Ersättningen för resekostnader enligt sjukförsäkringslagen ändras (Pressmeddelande 28.12.2017)

Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar ändras

Beräkningssättet för årsarbetsinkomsten ändras så att man i årsarbetsinkomsten för en arbetstagare som tidigare har varit verksam som företagare ska beakta tidigare arbetsinkomster från arbete som företagare. Därmed förhindras att årsarbetsinkomsten blir oskäligt låg i fall där inkomster från det nya arbetet inte ännu kan användas som grund för ersättning för inkomstbortfall.

Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar ändras (Pressmeddelande 28.12.2017)

Höjt barnbidrag till ensamförsörjare

Tillägget till barnbidraget för ensamförsörjare höjs med 4,75 euro per barn. Det betyder att nivån på tillägget till barnbidraget för ensamförsörjare stiger från 48,55 euro till 53,30 euro per barn per kalendermånad.

Höjt barnbidrag till ensamförsörjare (Pressmeddelande 28.12.2017)

Ändringar i det allmänna bostadsbidraget

De maximala boendeutgifterna inom det allmänna bostadsbidraget binds till levnadskostnadsindex i stället för till hyresindex. De maximala boendeutgifterna höjs från ingången av 2019 i enlighet med förändringen i levnadskostnadsindex. Under 2018 tillämpas fortfarande de maximala boendeutgifter som gällde 2017.

Ändringar i det allmänna bostadsbidraget (Pressmeddelande 28.12.2017)

Den arbetslösas aktivitet inverkar i fortsättningen på beloppet av arbetslöshetsförmån

En aktiveringsmodell inom utkomstskyddet för arbetslösa införs den 1 januari 2018. Republikens president stadfäste lagen den 28 december. I och med ändringen minskar antalet självriskdagar i början av arbetslösheten från sju till fem dagar. Andelen självriskdagar ökas under arbetslösheten om arbetslösheten varar i mer än 65 utbetalningsdagar för arbetslöshetsförmån.

Den arbetslösas aktivitet inverkar i fortsättningen på beloppet av arbetslöshetsförmån (Pressmeddelande 28.12.2017)

Självrisktiden för företagarnas sjukdagpenning och specialvårdspenningen under tiden för terminalvård av ett barn i hemmet ändras

Självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen för en företagare förkortas till dagen då företagaren insjuknat. Avsikten med ändringen är att förbättra möjligheten för företagare att sköta sin egen hälsa. Ändringen gäller de företagare som avses i lagen om pension för företagare. Detta beror på att dessa själva genom sina försäkringspremier finansierar de extra kostnader som uppstår på grund av förkortningen av självrisktiden. Specialvårdspenning kan betalas samtidigt till båda föräldrarna under tiden för terminalvård av barnet i hemmet. Därmed görs ett undantag från huvudregeln, enligt vilken specialvårdspenning inte betalas till båda föräldrarna samtidigt under tiden för vård av barnet i hemmet. Avsikten med ändringen är att beakta barnets och familjens situation bättre än för närvarande eftersom båda föräldrarnas närvaro och deltagande i vården i en sådan situation är viktigt.

Självrisktiden för företagarnas sjukdagpenning och specialvårdspenningen under tiden för terminalvård av ett barn i hemmet ändras (Pressmeddelande 28.12.2017)

Livslängdskoefficienten fastställd för år 2018

Livslängdskoefficienten för år 2018 är 0,96102. Den fastställda livslängdskoefficienten minskar de ålderspensioner enligt arbetspensionslagen som börjar betalas år 2018 eller därefter med 3,898 procent för personer som är födda år 1956. Livslängdskoefficienten minskar också de invalidpensioner enligt arbetspensionslagarna som beviljas år 2018, med undantag av andelen för pension för återstående tid på vilken livslängdskoefficienten inte tillämpas.

Livslängdskoefficienten fastställd för år 2018 (Pressmeddelande 23.11.2017)

Klientavgifterna inom social- och hälsovården sänks vid ingången av 2018

År 2018 sänks klientavgifternas maximibelopp 1,22 procent i enlighet med förändringen i folkpensionsindex. Inkomstgränserna för avgifterna för regelbunden hemvård stiger 0,60 procent i enlighet med förändringarna i arbetspensionsindex. Maximibeloppen och inkomstgränserna justeras vartannat år i enlighet med förändringarna i folkpensionsindex och arbetspensionsindex.

Klientavgifterna inom social- och hälsovården sänks vid ingången av 2018 (Pressmeddelande 23.11.2017)

Arbetspensionsindex och lönekoefficient för år 2018 har fastställts

Som lönekoefficient för år 2018 fastställdes 1,391. Jämfört med 2017 stiger lönekoefficienten cirka 0,1 procent. Lönekoefficienten används vid beräkning av den framtida pensionen. Med koefficienten justeras årsinkomsterna till nivån för det år då pensionen börjar löpa. Av lönekoefficienten är andelen ändring i lönenivå 80 procent och ändring i prisnivå 20 procent.

Arbetspensionsindexet är nästa år 2548. Arbetspensionsindexet stiger med cirka 0,6 procent jämfört med år 2017. De löpande arbetspensionerna justeras med arbetspensionsindexet. Då man beräknar arbetspensionsindexet är andelen ändring i lönenivån 20 procent och ändring i prisnivån 80 procent.

Arbetspensionsindex och lönekoefficient för år 2018 har fastställts (Pressmeddelande 26.10.2017)

Arbetspensionsförsäkringsavgifterna för 2018 har fastställts

År 2018 utgör den genomsnittliga arbetspensionsförsäkringsavgiften enligt lagen om pension för arbetstagare 24,4 procent av lönen. Basprocentsatsen enligt lagen om pension för lantbruksföretagare och arbetspensionsförsäkringsavgiften enligt lagen om pension för företagare är nästa år 24,10 procent för personer under 53 år och över 62 år och 25,60 procent för personer som fyllt 53–62 år. Premieprocenten är desamma som år 2017. Nästa år är pensionsförsäkringsavgiften för arbetstagare under 53 år  och 62 år 6,35procent av lönen, medan pensionsavgiften för personer som fyllt 53–62 år är 7,85 procent av lönen. Båda avgifterna är 0,20 procentenheter högre än 2017.

Arbetsgivarens genomsnittliga avgift är 17,75 procent, vilket är 0,20 procentenheter lägre än 2017.

Arbetspensionsförsäkringsavgifterna för 2018 har fastställts (Pressmeddelande 20.11.2017)

Ny besvärsnämnd för social trygghet inleder sin verksamhet i januari

Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden slås samman med besvärsnämnden för social trygghet. Den sammanslagna besvärsnämnden heter besvärsnämnden för social trygghet. Målet med sammanslagningen av besvärsnämnden för social trygghet och besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden är bl.a. att hålla handläggningstiderna för besvär skäliga.

Ny besvärsnämnd för social trygghet inleder sin verksamhet i januari (Pressmeddelande 16.11.2017)

Sjukförsäkringsavgifterna för 2018 har fastställts

De försäkrades sjukvårdspremie är 0,00 procent av den förvärvsinkomst som beskattas vid kommunalbeskattningen 2018. Sjukvårdspremien togs inte heller ut 2017. Statens finansieringsandel av utgifterna för sjukvårdsförsäkringen ökar med det belopp som motsvarar sänkningen. Den premie som tas ut av beskattningsbara pensions- och förmånsinkomster är 1,53 procent. Den premie som tas ut av pensions- och förmånsinkomsterna är därmed 0,08 procentenheter högre än 2017.

Sjukförsäkringsavgifterna för 2018 har fastställts (Pressmeddelande 16.11.2017)

Godtagbara boendeutgifter i bostadsbidraget för pensionstagare höjs

Maximibeloppet för godtagbara boendeutgifter i bostadsbidraget för pensionstagare höjs med 1,8 procent från ingången av år 2018.

Enligt Folkpensionsanstaltens statistik har hyran för pensionstagare som bor i hyreslägenhet stigit från september år 2016 till september 2017 med i genomsnitt 1,8 procent. Efter höjningen är maximibeloppet för boendekostnader i kommungrupp I 8 097 euro, i kommungrupp II 7 447 euro och i kommungrupp III 6 533 euro om året.

Godtagbara boendeutgifter i bostadsbidraget för pensionstagare höjs (Pressmeddelande 23.11.2017)

Användningsavgifterna för hälso- och sjukvårdens riksomfattande informationssystemtjänster för 2018 har fastställts

Den avgift som tas ut hos apoteken är 0,051 euro för varje elektroniskt recept som apoteket eller dess filialapotek expedierar. Den avgift som tas ut hos tillhandahållarna av kommunala hälso- och sjukvårdstjänster är 2,133 euro per invånare i kommunen. Den avgift som tas ut hos tillhandahållaren av privata hälso- och sjukvårdstjänster för varje elektroniskt recept som tillhandahållaren skriver är 0,372 euro.

Användningsavgifterna för hälso- och sjukvårdens riksomfattande informationssystemtjänster för 2018 har fastställts (Pressmeddelande 31.10.2017)

Jour dygnet runt vid sjukhus, brådskande vård dagtid vid hälsovårdscentraler

Jour dygnet runt ordnas som samjour för primärvården och den specialiserade sjukvården. Brådskande vård tillhandahålls fortsatt under dagtid vid hälsovårdscentralerna.

Jourverksamheten inom primärvården och den specialiserade sjukvården utgör till omfattningen, kostnaderna och innehållet en betydande del av hälso- och sjukvården. Med jourvård avses i allmänhet bedömning och vård som ges inom 24 timmar efter att patienten tagit kontakt och som inte kan skjutas upp till senare utan att symtomen eller kroppsskadan förvärras. Den behövs därför dygnet runt.

Jour dygnet runt vid sjukhus, brådskande vård dagtid vid hälsovårdscentraler (Pressmeddelande 24.8.2017)

 

En ny modell för beslut om servicenivån förbättrar jämlik tillgång till prehospital akutsjukvård

Larmuppdragen inom prehospital akutsjukvård delas fortfarande in i fyra angelägenhetsklasser. I den reviderade modellen för beslutet om servicenivån utformas kriterierna på ett enhetligt sätt i hela landet. De grundar sig på Finlands miljöcentrals tätortsklassificering. Riskområdena är indelade i fyra områdesklasser, dvs. centralort, annan tätort, bebodd landsbygd och övriga områden. Genom de nya kriterierna förbättras den regionala riskbedömningsmekanismen. De medicinska grunderna för insatstiderna ändras inte.

En ny modell för beslut om servicenivån förbättrar jämlik tillgång till prehospital akutsjukvård (Pressmeddelande 24.8.2017)

Arbetsfördelningen mellan sjukhusen reformeras

Arbetsfördelningen mellan sjukhusen reformeras under 2018. Genom förordningen föreskrivs om de uppgifter inom den specialiserade sjukvården som samlas till enheter med omfattande jour dygnet runt, till fem eller färre än fem universitetssjukhus.

Arbetsfördelningen mellan sjukhusen reformeras år 2018 – vissa operationer och krävande vård centraliseras (Pressmeddelande 24.8.2017)

Rehabiliteringsledare blir legitimerade yrkesutbildade personer, registreringen av närvårdare underlättas

Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården ändras vid ingången av 2018. I fortsättningen ska rehabiliteringsledare (YH) vara legitimerade yrkesutbildade personer på samma sätt som socionomer och geronomer som avlagt yrkeshögskoleexamen. Dessutom underlättas registreringen av närvårdare.

De närvårdare som har registrerats i Terhikki den 1 mars 2016 eller tidigare kommer Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården att registrera även i Suosikki efter att lagändringen trätt i kraft. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården gör anteckningen i Suosikki avgiftsfritt utan separat ansökan.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kommer också att återbetala registreringsavgiften på 40 euro till de dubbelregistrerade närvårdare som har registrerats i Terhikki den 1 mars 2016 eller tidigare. Till övriga närvårdare återbetalas registreringsavgiften inte.

Rehabiliteringsledare blir legitimerade yrkesutbildade personer, registreringen av närvårdare underlättas (Pressmeddelande 14.12.2017)

Höjda förmåner för krigsinvaliders makar och höjt frontunderstöd för frivilliga

Maximipriset för öppen rehabilitering för krigsinvaliders makar, änkor och krigsänkor höjs med 150 euro från nuvarande 900 euro till 1 050 euro per rehabiliteringsklient. Maximipriset för öppen rehabilitering som ges i hemmet höjs med 225 euro från nuvarande 1 350 euro till 1 575 euro per rehabiliteringsklient. Beloppet av det frontunderstöd som beviljas som engångsbetalning höjs från 590 euro till 2 000 euro. Frontunderstöd kan beviljas till utländska frontmän som har tjänstgjort som frivilliga i Finlands krig och som är fast bosatta i Estland, Finland eller inom det tidigare Sovjetunionens område.

Höjda förmåner för krigsinvaliders makar och höjt frontunderstöd för frivilliga (Pressmeddelande 14.12.2017)

Arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2018

I enlighet med vad arbetsmarknadens centralorganisationer har avtalat om i konkurrenskraftsavtalet är löntagarnas arbetslöshetsförsäkringspremie 1,90 procent av lönen år 2018. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är 0,65 procent av lönen, om lönebeloppet är högst 2 083 500 euro. För den överskjutande delen av lönebeloppet är premien 2,60 procent av lönen.

Nästa år är löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,92 procent (0,70 % år 2017) av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,65 procent (0,80 % år 2017) av lönen.

Arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2018 (Pressmeddelande 14.12.2017)

Folkpensionsindex fryses, utkomststödets grunddel höjs

Det görs inte några indexförhöjningar av förmåner som är bundna till folkpensionsindex, och folkpensionsindexet fryses till 2017 års nivå. Förändringen är en del av statsrådets plan för de offentliga finanserna för perioden 2018–2021.

Den planerade ändringen av folkpensionsindex inverkar på folkpensioner och garantipensioner samt alla övriga förmåner som är bundna till folkpensionsindex. Sådana andra förmåner är bland annat handikappförmåner, fronttillägg, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt barnförhöjning. Ändringen gäller också bestämningsgrunderna för förmåner som är bundna vid folkpensionsindex samt belopp, som gränsen för den årliga självriskandelen för läkemedelsersättningar.

Folkpensionsindex fryses, utkomststödets grunddel höjs (Pressmeddelande 19.12.2017)

Höjning av garantipensionen, vårdbidraget för pensionstagare och rehabiliteringspenningen för unga

Garantipensionens belopp stiger till 775,27 euro i månaden år 2018. Höjningen är ca 15 euro i månaden.

Pensionstagares vårdbidrag med grundbelopp höjs också. Nästa år uppgår pensionstagares vårdbidrag med grundbelopp till 70,52 euro i månaden. Genom höjningen av vårdbidraget med grundbelopp fördelas anslagsökningen bäst på långvarigt sjuka pensionärer och pensionärer med funktionsnedsättning, vilka fortfarande bor hemma eller i hemliknande förhållanden. Det förhöjda stödet hjälper dessa personer att skaffa sig hjälp i hemmet och främjar deras deltagande i samhälleliga funktioner.

Minimibeloppet av rehabiliteringspenningen för unga och för yrkesinriktad rehabilitering ska höjas från ingången av 2018 så att de motsvarar garantipensionen.

Höjning av garantipensionen, vårdbidraget för pensionstagare och rehabiliteringspenningen för unga (Pressmeddelande 19.12.2017)

Staten ersätter kommunerna för kostnaderna för brådskande socialservice till asylsökande

Staten ersätter kommunerna för vissa kostnader för brådskande socialservice. Kostnaderna ersätts när brådskande service ges till en person som har fått avslag på ansökan om internationellt skydd och inte längre tillhandahålls mottagningstjänster.

Kommunerna får ersättning för kostnaderna för nödvändig socialservice i form av tillfälligt boende eller mat och nödvändiga mediciner som de gett i brådskande fall. För beviljande av ersättning krävs det att personen har sökt nödvändig socialservice hos kommunen och att det i kommunen fattats ett överklagbart beslut om tillhandahållande av servicen.

Staten ersätter kommunerna för kostnaderna för brådskande socialservice till asylsökande  (Pressmeddelande 19.12.2017)

Sänkta avgifter för avbytarservicen för lantbruksföretagare under 2018

Lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare ändras temporärt så att de avgifter för vikariehjälp som tas ut av lantbruksföretagare sänks under 2018.

Den kalkylerade timavgift för vikariehjälp som är bunden till lantbruksföretagarens arbetsinkomster sänks med 4,59 procent under 2018. Sänkningen ersätter den sänkning som gällde temporärt under 2017.

Sänkta avgifter för avbytarservicen för lantbruksföretagare under 2018 (Pressmeddelande 19.12.2017)