Hyppää sisältöön

STM valtioneuvoston istunnossa 21.3.2024

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.3.2024 13.55
Tiedote

Tähän tiedotteeseen on koottu valtioneuvoston istunnon päätökset sosiaali- ja terveysministeriön osalta torstaina 21.3.2024.

Sotilasvammalakia muutetaan sotainvalidien asumispalveluiden korvaamisen osalta 

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka perusteella vuosien 1939–1945 sotien vuoksi vahingoittuneelle tai sairastuneelle laitoshoitoon oikeutetulle sotainvalidille korvataan vuokran osuus asumispalveluissa Valtiokonttorin harkinnan perusteella. Asumispalveluiden piirissä sotainvalidi joutuu tällä hetkellä maksamaan itse palveluasumisen vuokran. 

Muutos tehdään Valtiokonttorin laatuvaatimukset täyttävän laitoshoidon palveluntarjoajien vähentymisen johdosta, koska usealla hyvinvointialueella sotainvalideilla ei ole enää mahdollisuutta päästä Valtiokonttorin maksusitoumuksella annettavaan laitoshoitoon omalla lähialueellaan. Muutoksella mahdollistetaan se, että sotainvalidit pystyvät nykyistä paremmin asumaan lähellä omaisiaan ilman, että joutuvat maksamaan vuokran osuuden asumispalveluistaan itse. 

Laki sotilasvammalain muuttamisesta tulee voimaan 1.4.2024. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 22.3.2024. 

Lisätietoja: 

hallitussihteeri Emmi Äärynen, p. 0295 163 515, [email protected] 

Lisäeläkelaitosten toimintaa sujuvoitetaan  

Lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain johtoa ja hallintojärjestelmää koskevaa lukua sekä varojen sijoittamista ja vastuuvelan kattamista koskevia säännöksiä muutetaan. 

Johtoa ja hallintojärjestelmää koskevaa lukua muutetaan siten, että lisäeläkesäätiön ja lisäeläkekassan säännöissä voidaan määrätä eläkkeensaajan rinnastamisesta vakuutettuun tiettyjä hallintoa koskevia säännöksiä sovellettaessa. Lisäksi vakuutettujen edustajia ja hallituksen jäsenien valitsemista koskevaa säädöstä muutetaan. Esityksen hallintojärjestelmää koskevien ehdotusten tavoitteena on joustavoittaa lisäeläkelaitosten toimintaa tilanteissa, joissa vakuutettujen määrä on vähentynyt heidän siirtyessään eläkkeensaajiksi. 

Lakia myös täsmennetään koskien pysyvän ylikatteen palauttamista osakkaalle. Lisäksi vastuuvelan kattamista joustavoitetaan täsmentämällä kiinteistövakuudellisiin velkakirjoihin sovellettavia säädöksiä.  

Laki tulee voimaan 1.5.2024. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 22.3.2024. 

Lisätietoja     

lakimies Noora Silmonen, p. 0295 163 266, [email protected] 

Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville, perimää vaurioittaville ja lisääntymiselle vaarallisille tekijöille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä (ASA-laki)   

ASA-lain muutoksen myötä työnantajan on jatkossa pidettävä luetteloa myös lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä ja niille altistuvista työntekijöistä sekä säilytettävä kyseiset tiedot viisi vuotta. Näitä tietoja työnantaja ei ilmoita eteenpäin kansalliseen ASA-rekisteriin. Tiedot työntekijöiden altistumisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville ja perimää vaurioittaville tekijöille työnantajan on edelleen ilmoitettava ASA-rekisteriin, jossa kyseiset tiedot säilytetään ASA-lain mukaan 80 vuotta. Ilmoitus ASA-rekisteriin tulee ensisijaisesti tehdä Työterveyslaitoksen ylläpitämällä sähköisellä ilmoitusjärjestelmällä. ASA-lain muutoksella pannaan osaltaan kansallisesti täytäntöön niin kutsutun syöpädirektiivin neljäs päivitysdirektiivi.  

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 22.3.2024.   
Lain on määrä tulla voimaan 1.4.2024.  

Lisätietoja:  

lakimies Katja Danner, p. 02951 63392, [email protected]   
neuvotteleva virkamies Sirkku Saarikoski, p. 0295 163 565, [email protected]  

Valtioneuvoston asetus syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä työssä  

Uusi asetus korvaa työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen ja on soveltamisalaltaan sitä laajempi kattaen myös lisääntymiselle vaaralliset tekijät. Eräiden lisääntymiselle vaarallisten aineiden voimassa olevat HTP-arvot sisältyvät asetukseen sitoviksi raja-arvoiksi muutettuina. Myös lyijyn sitovista raja-arvoista säädetään uudessa asetuksessa ja lyijytyöstä annettu valtioneuvoston päätös kumotaan. Syöpävaarallisille nikkeliyhdisteille ja akryylinitriilille tulee uudet sitovat raja-arvot ja bentseenin sitova raja-arvo kiristyy. Asetuksella pannaan osaltaan kansallisesti täytäntöön niin kutsutun syöpädirektiivin neljäs päivitysdirektiivi.  

Asetus tulee voimaan 5.4.2024.  

Lisätietoja:  

lakimies Katja Danner, p. 02951 63392, [email protected]   
neuvotteleva virkamies Sirkku Saarikoski, p. 0295 163 565, [email protected] 

Tiedotetta muokattu 21.3.2024 klo 15.00: ASA-lain linkin nimestä korjattu väärä päivämäärä, oikea päivämäärä 21.3.2024