Valtioneuvoston päätös YM/2015/70

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.12.2015 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston päätös Vuoksen vesienhoitoalueen, Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen, Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen, Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen, Kemijoen vesienhoitoalueen, Tornionjoen vesienhoitoalueen ja Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmien hyväksymisestä vuosiksi 2016−2021

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Hannele Nyroos, Ympäristöneuvos p.+35 8295250211
Asia
Valtioneuvosto päättäisi hyväksyä Vuoksen vesienhoitoalueen, Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen, Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen, Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen, Kemijoen vesienhoitoalueen, Tornionjoen vesienhoitoalueen ja Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmat vuosiksi 2016−2021. Päätös olisi täytäntöönpantavissa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Vesienhoitosuunnitelmat perustuvat EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin 2006/60/EY ja sen perusteella annetun kansallisen lainsäädännön täytäntöönpanoon pinta- ja pohjavesien hyvän tilan saavuttamiseksi
Esitys
Valtioneuvosto tekee päätöksen Vuoksen vesienhoitoalueen, Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen, Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen, Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen, Kemijoen vesienhoitoalueen, Tornionjoen vesienhoitoalueen ja Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmien hyväksymisestä vuosiksi 2016−2021. Valtioneuvosto päättää, että päätös on täytäntöönpantavissa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Vesienhoitosuunnitelmissa on arvioitu, että vesienhoidon kokonaiskustannukset ovat arviolta yhteensä 1600 milj. € vuosittain (300 €/asukas/vuosi). Vesienhoidon ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien lisätoimenpiteiden vuosikustannukset ovat arviolta 81 milj. € (15 €/asukas/vuosi). Kustannukset kohdentuvat sekä julkiselle hallinnolle että toiminnanharjoittajille. Valtiontalouteen arvioidaan kohdentuvan noin 55 milj. € lisäkustannukset vuodessa. Eniten julkisia lisäkustannuksia aiheutuu maatalouden vesiensuojelutoimista ja maaperän happamuuden torjunnasta. Pääosa maataloudelle aiheutuvista lisäkustannuksista voidaan kuitenkin kattaa maaseutuohjelman toimenpiteillä. Muita lisäkustannuksia aiheutuu mm. pohjavesien suojelun ja vesistöjen kunnostamisen, kuten kalankulkua helpottavien toimien, sekä toimenpiteiden kustannustehokkuutta eri toimialoilla parantavan neuvonnan tukemisesta. Vesienhoitosuunnitelmista aiheutuvat kustannukset katetaan asianomaisten hallinnonalojen julkisen talouden suunnitelman ja talousarvioiden mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa sekä kuntien menokehysten puitteissa. Vesienhoidon ympäristötavoitteet voivat asettaa lupamenettelyn kautta reunaehtoja elinkeinotoiminnalle. YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVAT VAIKUTUKSET: Pinta- ja pohjavesien tilan heikkeneminen voidaan estää. Ekologiselta tilaltaan tyydyttävässä, välttävässä tai huonossa tilassa olevien pintavesien tila paranee vuoteen 2021 mennessä. Pohjavesien riskialueet vähenevät ja pohjavesien tilan huononeminen voidaan estää. Kaikki vedet on tarkoitus saada hyvään tilaan viimeistään vuonna 2027. VIRANOMAISTEN TOIMINTAAN KOHDISTUVAT VAIKUTUKSET: Valtion ja kuntien viranomaisten on otettava soveltuvilta osin huomioon valtioneuvoston hyväksymät vesienhoitosuunnitelmat. Esitetyt toimenpiteet eivät tule vesienhoitosuunnitelmien perusteella toiminnanharjoittajaa sitoviksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen