Suomen ilmastopaneelin asettaminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.1.2016 13.00

Ympäristöministeriö

Suomen ilmastopaneelin asettaminen toimikaudelle 21.1.2016 – 31.12.2019

Ministeri
Kimmo Tiilikainen

Esittelijä
Merja Turunen, Ympäristöneuvos p.+35 8295250301

Asia
Kesäkuussa 2015 voimaan tulleen ilmastolain (609/2015) 16 §:n mukaan valtioneuvosto asettaa tieteellisen ja riippumattoman asiantuntijaelimen ilmastopolitiikan suunnittelun ja sitä koskevan päätöksenteon tueksi (Suomen ilmastopaneeli). Suomen ilmastopaneelin tehtävänä on ilmastolain suunnittelua ja seurantaa varten koostaa ja eritellä tieteellistä tietoa ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta. Paneelilta on pyydettävä lausunto koskien ilmastopolitiikan suunnitelmaluonnoksia. Näitä ovat pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma, päästökaupan ulkopuolista sektoria koskeva keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma sekä ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumissuunnitelma. Suomen ilmastopaneeli voi harkintansa nojalla suorittaa muitakin ilmastonmuutosta koskevaan tietopohjaan liittyviä tehtäviä. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin paneelin tehtävistä ja kokoonpanosta. Laissa tarkoitettu Suomen ilmastopaneeli korvaa ympäristöministeriön asettaman nykyisen Ilmastopaneelin. KOKOONPANO: Ilmastolain 16 §:n mukaan asiantuntijaelimessä tulee olla edustus eri tieteenaloilta. Asiantuntijaelimen jäsenet nimitetään määräajaksi. Jäsenehdotukset Suomen ilmastopaneeliin on pyydetty tiedelaitoksilta ja korkeakouluilta. Suomen ilmastopaneeli Puheenjohtaja professori (ympäristö- ja luonnonvaratalous) Markku Ollikainen, Helsingin yliopisto Jäsenet: tutkimusprofessori Miimu Airaksinen, VTT Oy (ekotehokas rakennettu ympäristö) professori Antti Asikainen, Luonnonvarakeskus (metsäteknologia) emeritaprofessori Marja Järvelä, Jyväskylän yliopisto (yhteiskuntapolitiikka) professori Markku Kanninen, Helsingin yliopisto (metsätieteet) tutkimusprofessori Maria Kopsakangas-Savolainen, Oulun yliopisto (energiatalous) professori Kati Kulovesi, Itä-Suomen yliopisto (kansainvälinen ympäristöoikeus) johtava tutkija Timo Lanki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (ympäristöterveys) johtava ekonomisti Marita Laukkanen, VATT (ympäristötalous) tohtoritutkija Heikki Liimatainen, Tampereen teknillinen yliopisto (liikennetutkimus) professori Lasse Linnanen; Lappeenrannan teknillinen yliopisto (energiajärjestelmät ja ympäristötalous) lehtori Ilkka Ratinen, Jyväskylän yliopisto (ympäristökasvatus) professori Kristina Regina, Luonnonvarakeskus (maaperä ja luonnonvarat) johtaja Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus (kestävä kulutus ja tuotanto) tutkimusjohtaja Yrjö Viisanen, Ilmatieteen laitos (ilmakehätieteet) Suomen ilmastopaneelin pääsihteerinä toimii neuvotteleva virkamies Pirkko Heikinheimo ympäristöministeriöstä. Relevantit ministeriöt (LVM, MMM, TEM, VM ja VNK) nimeävät asiantuntijat ilmastopaneelin yhdyshenkilöksi. Ministeriöiden asiantuntijoiden työ tehdään virkatyönä. Paneeli voi nimetä sihteeristöön tieteellisiä asiantuntijoita. Sihteeristön yksilöidyistä tehtävistä sovitaan työn käynnistyessä.

Esitys
Valtioneuvosto määrää ilmastopaneelin puheenjohtajan ja jäsenet esityksen mukaisesti toimikaudelle 21.1.2016 - 31.12.2019

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. muistio

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.