Hallituksen esitys VM/2016/100

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 123/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Risto Koponen, Finanssineuvos p.+35 8295530355
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi luottolaitostoiminnasta annettua lakia, Finanssivalvonnasta annettua lakia, maksulaitoslakia ja maksupalvelulakia. Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön maksutileihin liittyvien maksujen vertailukelpoisuudesta, maksutilien siirtämisestä ja mahdollisuudesta käyttää perusmaksutiliä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2014/92/EU). Esityksessä ehdotetaan luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamista peruspankkipalveluiden ja maksutilien avoimuuden ja vertailukelpoisuuden edistämiseksi. Laissa säädettäisiin nykyistä kattavammin asiakkaan oikeudesta peruspankkipalveluihin, perusmaksutilin ominaisuuksista ja siitä perittävistä maksuista sekä perusmaksutiliä koskevasta sopimuksesta ja sen irtisanomisesta. Luottolaitosten olisi raportoitava Finanssivalvonnalle tietoja perusmaksutileistä. Finanssivalvonta toimisi direktiivin mukaisena toimivaltaisena viranomaisena ja yhteysviranomaisena. Finanssivalvonnasta annetun lain säännöstä rikemaksusta muutettaisiin vastaamaan direktiivin vaatimuksia. Maksulaitoslakia täydennettäisiin tilinsiirtopalvelua koskevilla säännöksillä. Maksupalvelulain säännöksiä palveluntarjoajan tiedonantovelvollisuudesta laajennettaisiin koskemaan maksuja koskevaa tietoasiakirjaa, sanastoa ja maksuerittelyä. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Säännökset koskevat maksupalveluja tarjoavia luottolaitoksia ja maksulaitoksia, joille aiheutuisi kustannuksia. Tilin vaihtaminen maksupalveluntarjoajasta toiseen helpottuisi kuluttajalle. Vertailusivuston ansiosta maksutilien ja peruspankkipalveluiden hinnoittelusta tulisi entistä läpinäkyvämpää asiakkaille. Ehdotus voi nostaa tilikustannuksia perustettaville toiminimille ja yksityisille elinkeinonharjoittajille, joilla ei ole tällä hetkellä yritystiliä vaan tavanomainen talletustili ja jotka toimivat pääasiallisesti elinkeino- tai ammattitarkoituksessa. Esitetyt säännökset edistäisivät yhdenvertaisuuden toteutumista. Esitetyillä säännöksillä olisi myönteisiä vaikutuksia henkilöihin, joilla on ollut vaikeuksia saada avattua maksutiliä tai saada verkkopankkitunnuksia. Esityksellä ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia Finanssivalvonnan toimintaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen