Hallituksen esitys LVM/2017/114

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.11.2017 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 180/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Kimmo Kiiski, Liikenneneuvos p.029 5342304
Asia
Esityksessä ehdotetaan tieliikennelainsäädäntö kokonaisuudessaan uudistettavaksi. Ehdotettavilla laeilla poistettaisiin tieliikennelainsäädäntöä rasittavaa tulkinnanvaraisuutta ja puutteellisuuksia sekä saatettaisiin lainsäädäntö johdonmukaisemmaksi kokonaisuudeksi. Ehdotettava uusi tieliikennelaki kokoaisi yhteen tieliikenteessä käyttäytymistä koskevan lainsäädännön. Laissa säädettäisiin liikenteen yleisistä periaatteista, liikennesäännöistä ja ajoneuvojen käyttämisestä tiellä, liikenteenohjauksesta sekä liikenteenohjauksessa käytettävistä laitteista ja merkeistä. Sen lisäksi ehdotetaan säädettäväksi lain rikkomisesta määrättävästä liikennevirhemaksusta ja sen järjestelmästä. Toistuvien rikkomusten perusteella määrättäviä ajokieltoja ajokorttilaissa uudistettaisiin samalla kertaa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Ehdotettava laki edistäisi liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta, tienkäyttäjien yhdenvertaisuutta, vaikuttaisi ympäristön tilaan myönteisesti sekä mahdollistaisi tieliikenteen automaatiota. Rikesakon korvautumisella liikennevirhemaksulla olisi vaikutuksia poliisin, syyttäjän ja tuomioistuinten tehtävänjaon sekä tietojärjestelmien kannalta. Uusi laki aiheuttaisi vähäisiä valtiontaloudellisia vaikutuksia liikenne- ja viestintäministeriön, sisäministeriön ja oikeusministeriön hallinnonalalle.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen