Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.12.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

HE 303/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen

Esittelijä
Tommi Parkkola, Hallitusneuvos p.+35 8295530344

Asia
Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että sähköisiin kirjoihin ja sanoma- ja aikakauslehtiin sekä lehtien irtonumeromyyntiin sovellettava verokanta alennettaisiin 24 prosentista 10 prosenttiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta (RV)

Vaikutukset
Julkaisuihin sovellettavan verokannan alentaminen 24 prosentista 10 prosenttiin merkitsisi valtiolle vuoden 2020 tasolla yhteensä noin 28 miljoonan euron vuotuista arvonlisäverotuoton menetystä. Vuoden 2019 tasolla vastaava luku olisi noin 26 miljoonaa euroa. Muutoksen olisi tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 heinäkuun alusta. Budjettivaikutus vuodelle 2019 olisi silloin noin 8 miljoonaa euroa. Sähköisten julkaisujen verokannan alentaminen 24 prosentista samalle tasolle painettujen julkaisujen 10 prosentin verokannan kanssa merkitsisi vuoden 2020 tasolla noin 17,3 miljoonan euron vuotuista verotuoton menetystä. Alennetun verokannan soveltamisalan laajentaminen painettujen lehtien irtonumeromyyntiin vähentäisi valtion vuotuisia verotuottoja lisäksi noin 10,5 miljoonalla eurolla. Verotuoton menetykset kasvaisivat jatkossa sähköisten julkaisujen määrän kasvaessa. Sähköisiä julkaisuja koskevat muutokset aiheuttaisivat yrityksille muutosvaiheessa hallinnollisia kustannuksia yritysten joutuessa päivittämään järjestelmiään. Alennettujen verokantojen soveltamisalan laajentaminen sähköisiin julkaisuihin aiheuttaisi uusia rajanveto- ja neutraalisuusongelmia erilaisten sähköisten tuotteiden sekä niiden tuottajien välille ja lisäisi siten yritysten hallinnollisia kustannuksia. Kustannusten ei arvioida olevan merkittäviä. Sähköisiä julkaisuja koskevat muutokset lisäisivät alkuvaiheessa jonkin verran Verohallinnon ohjaustarvetta. Muutosten ei arvioida aiheuttavan Verohallinnon lisärahoitustarvetta.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.