Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2018/61

« Tasavallan presidentin esittely 18.1.2019 11.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi aravalainojen lainaehtojen muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain, vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista annetun lain sekä aravarajoituslain 16 a ja 17 a §:n muuttamisesta (HE 208/2018 vp; EV 175/2018 vp)

HE 208/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Liisa Meritähti, Hallitussihteeri p.029 5250376
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain aravalainojen lainaehtojen muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta, lain vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista annetun lain muuttamisesta sekä lain aravarajoituslain 16 a ja 17 a §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen