Valtioneuvoston selonteko LVM/2018/162

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.1.2019 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta

VNS 8/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Sabina Lindström, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5342576
Asia
Kyseessä on selonteko valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta. Laissa liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005) säädetään valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Liikenne- ja viestintäministeriö asetti parlamentaarisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua ohjaavan työryhmän 13.4.2018 ja sen toimikausi loppui 20.12.2018. Parlamentaarisen työryhmän tehtävänä oli kehittää menetelmä, jolla 12-vuotinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan ja päivitetään hallituskausittain parlamentaarisessa ohjauksessa. Selonteko vastaa parlamentaarisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua ohjaavan työryhmän loppuraporttia, joka julkaistiin 13.12.2018. Parlamentaarisen työryhmän työ täydentää liikennejärjestelmää ja maanteitä koskevassa laissa säädettäviä yleisiä valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimista koskevia menettelyjä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta (RV)
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen