Hallituksen esitys VM/2019/124

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2019 11.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi öljyjätemaksusta annetun lain kumoamisesta

HE 26/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Terhi Järvikare, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.+35 8295530113
Asia
Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi öljyjätemaksusta annettu laki. Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020, mistä alkaen voiteluöljyistä ja -valmisteista ei enää kannettaisi öljyjätemaksua. Jotta nykyiseen lakiin ja sen nojalla annettuun asetukseen perustuvaa valtionavustusten maksamista öljyjätehuollosta aiheutuviin kustannuksiin voitaisiin jatkaa nykyisen valtiontukiohjelman päättymiseen saakka, 7 §:n 1 momenttia sovellettaisiin kuitenkin 31.12.2021 asti.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi öljyjätemaksusta annetun lain kumoamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esityksessä ehdotetaan, että öljyjätemaksusta annettu laki kumottaisiin tarpeettomana, koska öljyjätemaksun keräämisestä on tarkoitus luopua 1.1.2020 alkaen. Öljyjätemaksusta annetun lain kumoamisen yhteydessä varmistettaisiin kuitenkin, että lain 7 §:n 1 momentin nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa tarkoitettuja valtionavustuksia öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin voidaan maksaa vuoden 2021 loppuun asti. Öljyjätemaksuina on kertynyt vuosittain noin neljä miljoonaa euroa, josta on siirretty vuosittain miljoona euroa öljyjätehuoltoa varten ja kolme miljoonaa euroa valtion talousarvion ulkopuoliseen öljysuojarahastoon. Öljyjätemaksulain kumoamisesta aiheutuvat taloudelliset vaikutukset yrityksille jäisivät vähäisiksi. Vuonna 2018 öljyjätemaksua maksoi runsas sata yritystä, joista viisi suurinta maksoi kolme neljäsosaa noin neljän miljoonan kertymästä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen