Hallituksen esitys VM/2019/127

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2019 11.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen, alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 27/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Terhi Järvikare, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.+35 8295530113
Asia
Esityksessä ehdotetaan, että virvoitusjuomien valmisteveroa korotettaisiin. Veronkorotus kohdistettaisiin kaikkiin virvoitusjuomiin, mutta se painottuisi sokeripitoisiin juomiin. Yli 0,5 prosenttia sokeria sisältävien virvoitusjuomien valmisteveroa korotettaisiin viidellä sentillä litralta valmista juomaa. Muiden virvoitusjuomien valmistevero nousisi sentin litralta. Sokeripitoisten juomajauheiden veroa korotettaisiin 32 senttiä ja muiden juomajauheiden veroa 9 senttiä kilogrammalta. Veronkorotuksen seurauksena sokeripitoisten virvoitusjuomien vähittäismyyntihinnat nousisivat arviolta keskimäärin noin kolme prosenttia ja muiden virvoitusjuomien vähittäismyyntihinnat noin prosentin. Lisäksi ehdotetaan, että virvoitusjuomien verosta vapautetun pientuotannon raja nostettaisiin nykyisestä 50 000 litrasta 70 000 litraan. Eräiden juomapakkausten valmisteverosta annettua lakia muutettaisiin vastaavasti. Virvoitusjuomien valmisteveron korotukseen liittyen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annettua lakia siten, että tietyistä vain vähän alkoholia sisältävistä juomista kannettavan alkoholiveron määrää korotettaisiin virvoitusjuomaveroa vastaavasti. Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen, alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotettu veronkorotus kasvattaisi virvoitusjuomaveron tuottoa noin 25 miljoonaa euroa vuodessa. Ottaen huomioon valmisteverojen maksamisen ajankohdan vuoden 2020 verotuottolisäys olisi kuitenkin noin 23 miljoonaa euroa. Vain vähän alkoholia sisältävien juomien veron korotuksen vaikutus alkoholiverotuottoon olisi vuositasolla vähäinen, alle puoli miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen