Hallituksen esitys VM/2019/134

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2019 11.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 kolmanneksi lisätalousarvioksi

HE 28/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Sami Yläoutinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530320
Asia
Lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan määrärahoihin 235 milj. euron lisäystä ja varsinaisiin tuloihin 443 milj. euron vähennystä. Esitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta 678 milj. eurolla, jolloin valtion nettolainanotoksi vuonna 2019 arvioidaan 2,4 mrd. euroa. Jakamattomaksi varaukseksi jää 150 milj. euroa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen vuoden 2019 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Verotuloarviota ehdotetaan alennettavaksi yhteensä 443 milj. eurolla. Arvion alentuminen johtuu kertymätiedoista, makroennusteen päivittymisestä ja vuoden 2018 verotuksen valmistumiseen liittyvistä tekijöistä. Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) muuttamisesta siten, että laissa vuodelle 2020 oleva kilpailukykysopimuksen toteuttamiseen liittyvä kompensaatio aikaistetaan vuodelle 2019. Kilpailukykysopimukseen liittyen on vuosina 2017-2019 leikattu lomarahoja 30 prosentilla. Lomarahojen leikkausta vastaava vähennys on tehty kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen. Jotta vältetään lomarahojen leikkausta vastaavan valtionosuuden vähennyksen tekeminen toiseen kertaan vuosien 2019-2022 kustannustenjaon tarkistusten yhteydessä, kompensoidaan kunnille kertaluonteisesti 237 milj. euroa vuonna 2019.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen