Hallituksen esitys VM/2019/135

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2019 11.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020

HE 29/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Sami Yläoutinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530320
Asia
Talousarvioesityksen varsinaiset tulot ilman nettolainanottoa ovat 55,6 mrd. euroa, joista verotulojen osuus 47,1 mrd. euroa. Verotulojen odotetaan kasvavan 2,7 % vuoden 2019 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Määrärahoiksi ehdotetaan 57,6 mrd. euroa. Hallinnonalojen määrärahat kasvavat reaalisesti n. 2,5 % vuoden 2019 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Talousarvioesitys on 2,0 mrd. euroa alijäämäinen, mikä katetaan lainanotolla. Valtionvelan arvioidaan vuoden 2020 lopulla nousevan 109 mrd. euroon eli 44 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Kehykseen kuuluviksi määrärahoiksi ehdotetaan 47,4 mrd. euroa. Jakamattomaksi varaukseksi jää 100 milj. euroa 300 milj. euron lisätalousarviovarauksen ohella. Liitteenä 1 olevassa muistiossa on todettu hallituksen neuvottelun 17.9.2019 jälkeen tehdyt muutokset ja tarkistukset.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Liikennepolttoaineiden verotusta korotetaan elokuusta 2020 alkaen, minkä arvioidaan kasvattavan verotuloja vuositasolla n. 250 milj. eurolla. Myös tupakan ja virvoitusjuomien verotusta kiristetään. Ansiotulojen verotuksen perusteisiin tehdään indeksitarkistus, jotta verotus ei kiristyisi verojärjestelmän progressiivisuuden ja yleisen ansiotason nousun seurauksena. Lisäksi pieni- ja keskituloisten tuloverotusta kevennetään maltillisesti välillisen verotuksen kiristymisen vaikutusten kompensoimiseksi. Tuloveropohjaa tiivistetään rajaamalla kotitalousvähennystä sekä pienentämällä asuntolainojen korkovähennysoikeutta. Solidaarisuusveron voimassaoloa jatketaan. Määrärahoja ehdotetaan 2,1 mrd. euroa enemmän kuin vuoden 2019 varsinaisessa talousarviossa. Menotasoa nostavat erityisesti hallitusohjelman mukaiset pysyvät menolisäykset sekä määräaikaiset tulevaisuusinvestoinnit. Myös eräät automaattitekijät, kuten ikäsidonnaisten valtion menojen kasvu, täysimääräiset indeksikorotukset sekä veroperustemuutosten vaikutusten kompensaatio kunnille, nostavat menojen vuoteen 2019 verrattuna. Toisaalta hyvä työllisyystilanne alentaa työttömyysturvamenoja, minkä lisäksi valtionvelan korkomenot alenevat. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan julkisen talouden alijäämä v. 2020 on 1,4 % suhteessa BKT:hen ja velan BKT-suhteeksi arvioidaan 58,8 %.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen