Hallituksen esitys LVM/2019/87

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.10.2019 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä vuonna 1996 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 50/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Tiina Ranne, Hallitusneuvos p.029 5342004
Asia
Vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetuksen yhteydessä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjassa (HNS-yleissopimus) määrätään vastuusta meritse kuljetettavan vaarallisen aineen aiheuttamasta vahingosta. Pöytäkirjan tarkoituksena on turvata riittävä, tehokas ja nopea korvaus henkilöille, joille aiheutuu vahinkoa vaarallisista aineista. Merilakiin, alusturvallisuuden valvonnasta annettuun lakiin ja lakiin eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta esitetään tehtäviksi pöytäkirjan edellyttämät muutokset. Lisäksi esitetään säädettäväksi laki meritse kuljetettavien vaarallisten ja haitallisten aineiden vastaanottamista koskevasta raportoinnista. Laissa säädettäisiin maksuvelvollisille vaarallisten ja haitallisten aineiden vastaanottajille velvollisuus raportoida toimivaltaiselle viranomaiselle kalenterivuonna vastaanottamiensa vaarallisten aineiden määrä. Pöytäkirja ei ole tullut vielä kansainvälisesti voimaan. Suomen liittymiskirjan tallettamisajankohdassa on tarkoitus ottaa huomioon kilpailun kannalta merkityksellisten valtioiden pöytäkirjan ratifioinnin ajankohta. Pöytäkirjan voimaansaattamiseen liittyvät lait on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kun pöytäkirja tulee Suomen osalta voimaan. Meritse kuljetettavien vaarallisten ja haitallisten aineiden vastaanottamista koskevasta raportinnasta annettava laki on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä vuonna 1996 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Pöytäkirjalla parannettaisiin vahingonkärsijöiden asemaa turvaamalla heille mahdollisuus riittävään ja nopeaan korvaukseen vahinkotapauksissa. Aluksen omistajan vastuu muuttuisi nykyisestä tuottamusperusteisesta vastuusta pöytäkirjan mukaiseksi ankaraksi vastuuksi ja vastuun enimmäismäärä kasvaisi. Aluksen omistajan vastuuta täydentäisi pöytäkirjalla perustettava kansainvälinen korvausrahasto, jonka toiminta rahoitetaan sopimusvaltioissa toimivien vaarallisten aineiden vastaanottajien suorittamilla maksuilla.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen