Hallituksen asettaminen LVM/2020/7

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.1.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenneturvan hallituksen vuoden 2019 lopussa erovuorossa olevien jäsenten asettaminen vuosiksi 2020 ja 2021

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Marcus Merin, Yli-insinööri p.029 5342374
Asia
Liikenneturva on julkisoikeudellinen yhdistys, josta säädetään vuoden 2004 alusta voimaan tulleella lailla Liikenneturvasta (278/2003). Lain 5 §:n mukaan Liikenneturvalla on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja yksitoista muuta jäsentä. Valtioneuvosto nimittää puheenjohtajan ja määrää neljä jäsentä, jotka edustavat opetus- ja kulttuuriministeriötä, sisäministeriötä ja sosiaali- ja terveysministeriötä sekä Väylävirastoa. Keskusjärjestön kokous valitsee seitsemän jäsentä, joiden joukossa tulee olla eri tienkäyttäjäryhmiä edustettuina. Kullekin jäsenelle valitaan tai määrätään henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja muut jäsenet määrätään tai valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.
Esitys
Valtioneuvosto nimittää 31.12.2021 päättyväksi kaksivuotiskaudeksi Liikenneturvan hallituksen puheenjohtajaksi kansanedustaja Suna Kymäläisen ja määrää hallituksen jäseneksi sisäministeriöstä poliisitarkastaja Jari Pajusen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen poliisitarkastaja Seppo Sivulan sekä Väylävirastosta jäseneksi yksikönpäällikkö Risto Murron ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen osastonjohtaja Anna Saarlon
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio