Valtioneuvoston asetus STM/2021/176

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.9.2021 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Ismo Tuominen, Hallitusneuvos p.029 5163341
Asia

Valtioneuvosto antaisi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

 

Esitetty asetus vastaisi sisällöltään pääosin voimassa olevaa määräaikaista asetusta sen nykymuodossa.

 

Tartuntataudin leviämisen estämiseksi ravitsemisliikkeiden tulisi edelleen antaa asiakkailleen toimintaohjeet tartuntataudin leviämistä estävistä toimintatavoista ja huolehtia asiakkaiden käsien puhdistusmahdollisuudesta, tilojen ja pintojen puhtaanapidosta sekä asiakkaiden välisen riittävän etäisyyden ylläpitämisestä. Kaikilla asiakkailla tulisi edelleen olla oma istumapaikkansa sisätiloissa, mutta ehdotuksen mukaan tämä velvoite ei enää koskisi perustason rajoituksia.

 

Asetuksessa säädettäisiin edelleen tartuntatautilain 58 a §:n 6 momentissa tarkoitetun suunnitelman sisällöstä ja esittämisestä.

 

Lisäksi asetuksessa säädettäisiin tartuntatautilain 58 a §:n 2 ja 3 momentin nojalla kiihtymisvaiheen ja leviämisvaiheen rajoituksissa olevien alueiden ravitsemisliikkeiden aukiolo- ja anniskeluajan sekä asiakaspaikkamäärän rajoituksista. Muutoksena nykytilaan kiihtymisvaiheen rajoituksissa anniskeluaika ja sallittu aukioloaika pidennettäisiin kello 1:een ja 2:een. Vastaavasti leviämisvaiheen ravitsemisliikkeitä koskevat ajat pidennettäisiin kello 23:een ja 24:ään.

 

Pohjois-Karjalan maakunnasta asiakasmäärä- sekä anniskelu- ja aukioloaikarajoitukset poistettaisiin, koska alue on siirtynyt perustasolle.

 

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 16.9.2021 ja olemaan voimassa 31.10.2021 saakka.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi
Vaikutukset
Tartuntatautilaissa tarkoitettujen ravitsemistoiminnan väliaikaisten rajoitusten taloudellisia ja muita vaikutuksia on kuvattu hallituksen esityksessä HE 32/2021 vp. Asetuksessa ehdotetaan jatkettavaksi epidemian aikana vakiintuneita yleisluontoisia hygienia- ja suunnitteluvelvoitteita. Niillä on voitu estää tartuntataudin leviämistä ja vahvistaa asiakkaiden luottamusta ravitsemispalveluiden käyttöön ilman, että niistä aiheutuisi merkittäviä kustannuksia elinkeinonharjoittajille. Vaikka asiakaspaikkamäärä-, anniskeluaika- ja aukioloaikarajoituksia lievennetään, ne rajoittavat ravitsemistoimintaa edelleen leviämisvaiheessa ja kiihtymisvaiheessa olevissa maakunnissa sijaitsevissa ravitsemisliikkeissä. Suurimmat haitat elinkeinotoiminnalle syntyvät edelleen yökerhoissa, pubeissa ja baareissa. Rajoitusten on tarkoitus vähentää ihmisten sosiaalisia kontakteja sellaisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa koronavirustaudin on todettu leviävän tehokkaasti. Tässä suhteessa rajoitusten arvioidaan omalta osaltaan edelleen estävän epidemian leviämistä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen