Hallituksen esitys YM/2022/10

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.3.2022 13.00

Ympäristöministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi

HE 27/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Emma Kari
Esittelijä
Outi Kumpuvaara, Hallitussihteeri p.029 5250225
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ilmastolaki. Ehdotetussa laissa säädettäisiin uusista ilmastotavoitteista. Vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteen lisäksi esityksessä säädettäisiin päästövähennystavoitteet vuosille 2030 ja 2040. Vuodelle 2050 asetettua päästövähennystavoitetta päivitettäisiin ja säädettäisiin myös nielujen vahvistamisen tavoitteesta. Lisäksi ilmastolain suunnittelujärjestelmä laajennettaisiin koskemaan maankäyttösektoria ja säädettäisiin uudesta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta. Ilmastovuosikertomusta ja ilmastopaneelia koskevaa sääntelyä sekä valtion viranomaisia koskevaa edistämisvelvoitetta täsmennettäisiin. Säädettäisiin saamelaisten oikeuksien huomioon ottamisesta suunnitelmia valmisteltaessa ja uudesta saamelaisesta ilmastoneuvostosta. Esityksellä toteutetaan pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman tavoitetta Suomen hiilineutraaliudesta vuonna 2035. Esitys liittyy vuoden 2022 toiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen ilmastolaiksi (RV)
Vaikutukset
Esityksen velvoitteet kohdistuisivat valtion viranomaisiin eikä se velvoittaisi suoraan yksityisiä toimijoita. Vaikutukset tarkentuvat esityksessä tarkoitetuissa ilmastopolitiikan suunnitelmissa asetettavien toimien kautta. Lain pääasialliset vaikutukset kohdistuisivat ilmastoon ja ympäristöön, talouteen, viranomaisiin ja viranomaisten tarvitsemiin voimavaroihin sekä saamelaisten oikeuksiin ja eri tahojen osallistumismahdollisuuksiin. Esityksellä arvioidaan olevan myönteisiä ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Esitys edistäisi ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista. Erityisesti uudet päästövähennystavoitteet tukisivat ilmastopolitiikan päätöksentekoa ja lisäisivät ennakoitavuutta. Esityksellä olisi välillisiä vaikutuksia kansantalouteen, yrityksiin, kotitalouksien asemaan ja julkiseen talouteen, mitkä täsmentyvät suunnitelmissa asettavien toimien myötä. Esityksellä olisi välittömiä vaikutuksia viranomaisten toimintaan ja se lisäisi viranomaisten voimavaratarpeita. Uudet maankäyttösektorin suunnitelmaa sekä sopeutumissuunnitelmaa koskevat tehtävät aiheuttaisivat pysyviä voimavaratarpeita maa- ja metsätalousministeriön henkilöstöresursseihin 5 henkilötyövuoden (500 000 euroa) ja lisäksi rahoitukseen 1 000 000 euron verran. Uudet ilmastovuosikertomusta, keskipitkän aikavälin suunnitelmaa sekä saamelaista ilmastoneuvostoa koskevat velvoitteet aiheuttavat ympäristöministeriölle pysyvää voimavaratarvetta henkilöstöresursseihin 1 henkilötyövuoden (100 000 euroa) ja lisäksi rahoitukseen 400 000 euron verran. Lisäksi maankäyttösektoria ja sopeutumista koskevat muutokset aiheuttavat ELY-keskusten henkilöstöresursseihin 12 henkilötyövuoden (1 200 000 euroa) voimavaratarpeen. Vuoden 2022 voimavaratarve muodostuisi saamelaista ilmastoneuvostoa koskevasta määrärahasta (200 000 e) ympäristöministeriölle. Muilta osin määrärahatarpeet kohdistuisivat vuodesta 2023 eteenpäin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen