Hyppää sisältöön

Pääministerin puhe Romaniasian neuvottelukunnan 60-vuotisjuhlaseminaarissa

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 2.6.2016 13.26
Puhe

(muutosvarauksin)

Hyvät juhlaseminaarin osallistujat

Arvoisat kuulijat

Juhlavuoden teema - Vaikuttavaa romanipolitiikkaa - korostaa romanien osallistumista itseään koskeviin asioihin. 60-vuotias neuvottelukunta on edelleen ainutlaatuinen tapa toteuttaa vähemmistöpolitiikkaa. Se perustuu romanien ja viranomaisten vuoropuheluun. Kuluneiden vuosikymmenten aikana romaniasiain neuvottelukunta on vaikuttanut konkreettisesti romanien perusoikeuksien kehittymiseen sekä esimerkiksi asumis- ja koulutustason nousuun ja aluetason osallistumisen lisäämiseen.

Olemme toimineet määrätietoisesti romanien ja heitä edustavien järjestöjen äänen kuulemiseksi eurooppalaisessa päätöksenteossa. Suomesta otetaan mallia. Neuvottelukunnan edustajia kutsutaan kertomaan kansainvälisille yleisöille mallistamme, joka perustuu vuoropuheluun ja luottamukseen.

Kansallinen kokemuksemme on, että parannuksia esimerkiksi romaninuorten koulutustasoon on saatu vasta, kun itse romaniperheet on otettu mukaan asioiden edistämiseen. Suomalainen yhteiskunta on perinteisesti nähnyt viranomaisten ja järjestöjen yhteistyön voimavarana. Se on pienen Suomen vahvuus.

Hyvät kuulijat,

Pääministeri Matti Vanhanen antoi vuonna 2007 romaniasiain neuvottelukunnalle toimeksiannon valmistella muistio Suomen romanien aseman kehittämisestä. Muistio johti maamme ensimmäisen romanipoliittisen ohjelman ROMPOn valmistumiseen vuonna 2009. Valtioneuvosto teki vuonna 2010 periaatepäätöksen romanipoliittisen ohjelman toimeenpanosta.

Myös Euroopan unioni - Suomen vahvalla myötävaikutuksella - on edellyttänyt jäsenvaltioilta kansallisia romanistrategioita. Suomi on myös korostanut tarvetta kehittää EU:n yhteistä romanistrategiaa. Sillä voitaisiin etsiä ratkaisua muun muassa niiden liikkuvien romanien ongelmiin, joilla ei ole omassa maassaan sosiaali- ja terveysvakuutusta. Suomi pitää erityisen tärkeänä myös sukupuolten tasa-arvoa ja lasten oikeuksia romanistrategioissa.

Valtioneuvosto on nähnyt järkeväksi jatkaa Suomen romanipoliittista ohjelmaa ja samalla uudistaa sitä. Ilokseni voin kertoa, että perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula on kehottanut sosiaali- ja terveysministeriötä käynnistämään toisen romanipoliittisen ohjelman valmistelun tulevan syksyn aikana.  Ohjelma sisältää tärkeimmät romanipoliittiset tavoitteet, kuten koulutustason nostamisen ja eriarvoisuuden vähentämisen.

Hyvät juhlavieraat,

Kuudessakymmenessä vuodessa suomalainen yhteiskunta ja koko maailma on muuttunut merkittävästi. Myös neuvottelukunta on osoittanut uudistuskykyään muuttamalla toimintaansa. Meillä Suomessa on ymmärrettävä, että romanien sekä kuntapäättäjien on toimittava yhdessä paikallistasolla – ihmisten arjessa. Kannustan teitä romaneja lähtemään mukaan seuraaviin kuntavaaleihin vaikuttamaan oman alueen asioihin.

Uudistumiskyky on jälleen ajankohtainen. Romaniasioiden hoito siirretään aluehallintovirastoista osaksi maakuntahallintoa. Tässä on mahdollisuus uudenlaiseen kumppanuuteen kunta- ja maakuntatoimijoiden kanssa. Se tarjoaa myös potentiaalin rakentaa sote-kokonaisuudesta entistä paremmin eri väestöryhmiä huomioivan. Näin edistetään yhdenvertaisuutta.

Hyvä seminaariväki,    

Romanit kohtaavat edelleen laajamittaista syrjintää Euroopassa. Näin on valitettavasti myös Suomessa. Romanit ovat osa suomalaista yhteiskuntaa, eikä tällainen toiminta ole missään nimessä hyväksyttävää.

Haasteet ovat monissa maissa suuret. Ne on kohdattava. Kaikkien maiden kannattaa hyödyntää kansallisten toimiensa lisäksi eurooppalaisen yhteistyön tarjoamat mahdollisuudet romanien osallisuuden lisäämiseksi. Suomen on toimittava jatkossakin sekä Euroopan neuvostossa että EU:ssa romanien aseman edistäjänä.

Myös ETYJissä Suomi on yhdessä muiden maiden ja romanijärjestöjen pitänyt romanien ihmisoikeuksien toteuttamista säännönmukaisesti esillä.

Hyvä juhlayleisö,

Suomen hallitus on sitoutunut edistämään teknologista kehitystä ja digitalisaatiota. Myös tässä tulee toteuttaa yhdenvertaisuutta ja teknologisten ratkaisujen tulee hyödyntää kaikkia väestöryhmiä. Näen, että kansainvälisessä romanipolitiikassa ympäristö- ja muulla teknologialla voi olla mullistavat mahdollisuudet parantaa romanien elinolosuhteita.  Suomi voi olla suunnannäyttäjä ja esittää teknologian uudeksi keinoksi ratkaista pitkään jatkuneita ihmisoikeusongelmia. Teknologian avulla voidaan vähentää ympäristöterveydellisiä ongelmia, tuottaa aurinkoenergialla sähköä kunnallistekniikan ulkopuolisille romanisegregaatioille tai puhdistaa pilaantunutta juomavettä tai maata.  Digitalisaatio voi olla keino parantaa romanien koulunkäyntimahdollisuuksia syrjäisissä kylissä Euroopassa. Suomessa se voi antaa mahdollisuuksia lisätä romanien tiedonvälitystä mediassa tai tukea romanikielen ylläpitoa.

Romaniväestön tarpeet on huomioitava kokonaisuutena. On myös tunnistettava yhteisön sisällä olevien ryhmien erilaiset tarpeet. Nostaisin erityiseksi huomion kohteeksi romaninuoret. Globaalissa maailmassa nuoret kohtaavat aivan toisenlaiset haasteet ja mahdollisuudet kulttuurinsa ja identiteettinsä ylläpitämisessä ja rakentamisessa, koulutuksessa ja kilpailussa työelämässä kuin edelliset sukupolvet.

Koulutus on avain tulevaisuuteen. Ilman sitä, työllistyminen ja yhteiskunnassa pärjääminen käy haasteelliseksi. Opetushallituksen selvityksen mukaan romaniväestön koulutustaso on noussut. Kouluttautuneet romanit kokevat silti vakavia esteitä työllistymispoluillaan. Tätä emme voi Suomessa sallia. Suomalainen yhteiskunta tarvitsee jokaisen työpanoksen. Jokaisella on yhdenvertainen oikeus työntekoon. Haastan ja vetoan suomalaisiin yrittäjiin ja ammattijärjestöihin. Edistäkää romanien ja erityisesti romaninuorten työllistymistä. Ottakaa tämä asia tosissanne.

Hyvät kuulijat,

Oma työpöytäni täyttyy tällä hetkellä lukuisista uudistuksista. Teemme sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistusta, yhteiskuntasopimusta, puramme byrokratiaa, edistämme digitalisaatiota, mutta ennen kaikkea teemme töitä yrittäjyyden ja työllisyyden edistämiseksi.

Suomi velkaantui vuosia vauhdilla. Tämän pysäyttämiseksi olemme joutuneet tekemään tällä vaalikaudella vaikeita talous- ja leikkauspäätöksiä. Niitä ei ole missään nimessä syytä vähätellä.

Nyt on saatava aikaan työtä Suomeen. Sillä tavoin voimme turvata jatkossa hyvinvointipalvelut vauvasta vaariin sekä laadukas ja maksuton koulutus jokaiselle suomalaiselle taustasta riippumatta. Suomen kuntoon laittaminen on meille kaikille tärkeä ja yhteinen asia.

Hyvät juhlavieraat,

Kiitän valtioneuvoston puolesta romaniväestöä tehdystä yhteistyöstä ja osuudestanne suomalaiseen yhteiskuntaan. Kiitän kaikkia lukuisia muita toimijoita ja verkostoja, jotka kehittävät ja ylläpitävät romanien kieltä ja kulttuuria niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Suomen romaneilla on vahva oma kulttuuri. Puhtaus ja vanhempien ihmisten kunnioittaminen ovat asioita, joista valtaväestöllä olisi opittavaa.

Rakennetaan yhdessä monikasvoista Suomea ja Eurooppaa.