Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Raha-asiainvaliokunnan istunto 15.12.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 15.12.2016 13.25
Tiedote 551/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 15.12.2016 seuraavia asioita:

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta. Nykyinen asetus on voimassa vuoden 2016 loppuun. Uudessa asetuksessa tehdään Maahanmuuttoviraston suoritteista perittäviin maksuihin käsittelykustannusten muutoksiin perustuvia korjauksia. Maksujen suuruus vastaa pääsääntöisesti suoritteiden tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Maksujen kustannusvastaavuus on noin 90-100 prosenttia. Asetuksen 3 ja 4 §:ssä säädetään kuitenkin omakustannusarvoa alemmista ja maksuttomista hakemuksista valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 3 momentin mukaisesti. Omakustannusarvoa alempi maksu peritään edelleen alaikäisen ensimmäistä oleskelulupaa koskevista hakemuksista. Maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat muun muassa kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset. Asetus tulee voimaan 1.1.2017 ja on voimassa vuoden 2017 loppuun. (SM maahanmuuttojohtaja Sirkku Päivärinne 0295 488 630)

Puolustusministeriön asetus Puolustusvoimien maksullisista suoritteista vuosina 2017-2019. Asetuksessa säädetään Puolustusvoimien maksullisesta julkisoikeudellisesta suoritteesta ja siitä perittävästä maksusta, liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavista suoritteista sekä museoiden pääsymaksuista. Asetus tulee voimaan 1.1.2017 ja on voimassa 31.12.2019 saakka. (PLM talousjohtaja Kristiina Olsson 0295 140 220)

Puolustusministeriön asetus puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista vuosina 2017-2019. Asetuksessa säädetään puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Asetus tulee voimaan 1.1.2017 ja on voimassa 31.12.2019 saakka. (PLM talousjohtaja Kristiina Olsson 0295 140 220)

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta. Lailla Opetushallituksesta (564/2016) perustetaan 1.1.2017 alkaen uusi virasto, johon yhdistetään Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja nykyinen Opetushallitus. Uuden viraston maksuasetus pohjautuu Opetushallituksen nykyiseen maksuasetukseen (1111/2013). Lähes kaikkien suoritteiden hintoja nostetaan kustannuslaskentaan perustuen 1 §:n mukaisissa euromääräisissä julkisoikeudellisissa suoritteissa. Liiketaloudellisiin suoritteisiin yksilöidään omaksi kohdakseen kansainvälisten vierailujen järjestäminen ja koulutusvientiin liittyvät palvelut. Asetus tulee voimaan 1.1.2017 ja on voimassa 31.12.2019 saakka. (OKM lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi 0295 330 234)

Kauhajoella ja Jurvassa sijaitsevan valtion korvauksetta luovuttaman omaisuuden myynti. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä on pyytänyt lupaa käyttää valtion korvauksetta luovuttamien eräiden kiinteistöjen tai niiden määräaloista muodostettujen kiinteistöjen noin 1,1 miljoonan euron myyntitulo Seinäjoelle toteutettavan kolmen kampuksen hankeen Kirkkokadun yksikön peruskorjaus- ja lisärakennushankkeen noin 19 miljoonan euron rakennuskustannuksiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa Seinäjoen koulutuskuntayhtymälle päätöksen, jossa ei tässä vaiheessa vaadita valtion luovuttaman omaisuuden käypää arvoa palautettavaksi valtiolle vaan hyväksytään sen siirto Kirkkokadun yksikön oppilaitosrakennuksen peruskorjaus- ja lisärakennushankkeeseen tietyin ehdoin. (OKM rakennusneuvos Ritva Kivi 0295 330 155)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneviraston maksullisista suoritteista. Asetus uusitaan sen voimassaolon päättymisen vuoksi. Asetuksella säädetään maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla viraston julkisoikeudellisista suoritteista, niiden maksuperusteista, kiinteinä perittävistä maksuista sekä muista maksullisista suoritteista. Asetus uusitaan saman sisältöisenä kuin nykyinen voimassa oleva asetus lukuun ottamatta viestintäverkon käyttöä vaihtotyöliikenteen viestinnässä -suoritetta, joka poistetaan tarpeettomana. RAILI-viestintäverkon käyttö vaihtotyöliikenteen viestinnässä lakkaa kokonaan, sillä siirrytään käyttämään VIRVE-viranomaisverkkoa. Asetus tulee voimaan 1.1.2017 ja on voimassa 30.6.2017 saakka. (LVM yksikön johtaja Sanna Ruuskanen 0295 342 077)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus hallinnollisista taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista. Asetus uusitaan sen voimassaolon päättymisen vuoksi. Asetuksella säädetään maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla viraston julkisoikeudellisista suoritteista, niiden maksuperusteista, kiinteinä perittävistä maksuista sekä muista maksullisista suoritteista. Asetus uusitaan saman sisältöisenä kuin nykyinen voimassa oleva asetus lukuun ottamatta Siirtymäsäännökset-pykälää, joka poistetaan tarpeettomana. Asetus tulee voimaan 1.1.2017 ja on voimassa vuoden 2017 loppuun. (LVM yksikön johtaja Sanna Ruuskanen 0295 342 077)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta. Asetuksella säädetään maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla viraston julkisoikeudellisista suoritteista, niiden maksuperusteista, kiinteinä perittävistä maksuista sekä muista maksullisista suoritteista. Asetus säädetään kustannusvastaavuuden parantamiseksi. Asetuksen maksutaulukon suoritteita Luvat ja valvonnat -suoriteryhmässä korotetaan, jolloin kustannusvastaavuus kohoaa 92 prosenttiin. Toinen muutos on Ajoneuvojen rekisteröinti -suoriteryhmän ajoneuvojen joidenkin rekisteröintimaksujen laskeminen 100 prosentin kustannusvastaavuustason saavuttamiseksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2017 ja on voimassa vuoden 2017 loppuun. (LVM yksikön johtaja Sanna Ruuskanen 0295 342 077)
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Geologian tutkimuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta. Uusi asetus korvaa entisen kauppa- ja teollisuusministeriön antaman päätöksen Geologian tutkimuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista (1146/1996). Asetus tulee voimaan 1.1.2017 ja on voimassa 31.12.2019 saakka. (TEM neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 0295 063 532)

Valtion ydinjätehuoltorahaston vuoden 2017 talousarvion vahvistaminen. Rahasto muodostuu kolmesta erillisvarallisuudesta (erillisrahastosta): Varautumisrahasto, Ydinturvallisuustutkimusrahasto ja Ydinjätetutkimusrahasto. Talousarviossa vahvistetaan tosiasiallisesti vain rahaston kolmen erillisrahaston hallintokulut. Muilta osin kunkin erillisrahaston talous määräytyy ydinenergialain (990/1987) perusteella. Varautumisrahaston talouteen vaikuttaa lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön ydinenergialain nojalla tekemät vuotuiset varautumispäätökset. Valtion ydinjätehuoltorahaston hallintokulut vuonna 2017 ovat talousarvioehdotuksen mukaan kaikkien kolmen erillisrahaston osalta yhteensä 259 168 euroa. Tähän sisältyvät Varautumisrahaston talousarvio-osassa Valtiokonttorin sijoitustoimintapalkkiota varten tehty 50 000 euron varaus, rahastolainojen myöntämistä tukevia taloudellisia selvityksiä varten tehty 50 000 euron varaus sekä Ydinjätetutkimusrahaston evaluointia varten tehty 40 000 euron varaus. Edelliseen talousarvioon nähden uutena kuluna on kirjanpito- ja tilinpäätöstehtäviä koskeva Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeiden palvelusopimus, jota varten on tehty kaikkiin kolmeen erillisrahastoon 5 000 euron, eli yhteensä 15 000 euron, varaus. Hallintokulut kuitenkin laskevat edelliseen talousarvioon nähden 6 181 euroa. Varautumisrahaston taseen loppusumma tilikauden 2015 päättyessä oli noin 2,5 miljardia euroa. (TEM erityisasiantuntija Linda Kumpula 0295 060 125)

Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen paikallishallintokustannuksiin maksettavan valtion korvauksen kokonaismäärien vahvistaminen. Paikallishallintokustannuksiin vuonna 2017 maksettava valtion korvauksen kokonaismäärä on maatalousyrittäjien lomituspalvelujen osalta 13 245 000 euroa ja turkistuottajien lomituspalvelujen osalta 182 000 euroa. (STM hallitussihteeri Annika Juurikko 0295 163 242)

Palaa sivun alkuun