Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tasavallan presidentin esittely 16.6.2017

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 16.6.2017 12.42
Tiedote 299/2017

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 16.6.2017 seuraavat lait:

Laki vankeuslain muuttamisesta, laki tutkintavankeuslain muuttamisesta ja laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 263/2016 vp). Keskeiset muutokset koskevat vangeille maksettavia käyttörahaa, toimintarahaa ja palkkaa. Näitä vankien taloudellisia etuuksia koskevia säännöksiä muutetaan siten, että eri toiminnoissa ja laitostyypeissä maksettavat taloudelliset etuudet määräytyvät tasapuolisemmin. Muutoksilla myös yksinkertaistetaan vangeille maksettavien taloudellisten etuuksien laskentaa ja maksamista. Lisäksi tehdään eräitä tarkennuksia ja muutoksia vankeuslakiin, tutkintavankeuslakiin ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annettuun lakiin. Lait tulevat voimaan 1.1.2018. (OM hallitusneuvos Paulina Tallroth 0295 150 146)

Laki konkurssilain muuttamisesta, laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta, laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta, laki konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä annetun lain muuttamisesta, laki velkajärjestelyrekisteristä, laki toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa alkaneen maksukyvyttömyysmenettelyn kuuluttamisesta ja rekisteriin merkitsemisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja laki Suomen, Tanskan, Islannin, Norjan ja Ruotsin kesken Kööpenhaminassa 7 päivänä marraskuuta 1933 tehdyn, konkurssia koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta annetun lain 2 §:n kumoamisesta (HE 12/2017 vp). Euroopan unionin maksukyvyttömyysasetusta sovelletaan sekä konkurssiin, yrityssaneeraukseen että yksityishenkilön velkajärjestelyyn, minkä johdosta näitä menettelyjä koskevaa lainsäädäntöä muutetaan. Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin tietosisältöä laajennetaan ja rekisteriin merkityt tiedot siirretään saataville yleisen tietoverkon kautta maksutta. Kuuluttamisesta konkurssi- ja yrityssaneerausasioissa pääsääntönä luovutaan. Velkajärjestelyrekisteriä koskevat säännökset nostetaan lain tasolle. Velkajärjestelyä koskevat tiedot ovat saatavilla yleisessä tietoverkossa vain silloin, kun velkajärjestelyssä järjestellään elinkeinon- tai ammatinharjoittajana toimivan velallisen elinkeinotoiminnassa syntynyttä velkaa. Muilta osin velkajärjestelyrekisterin tietoja pyydetään Oikeusrekisterikeskukselta. Laki konkurssilain muuttamisesta, laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta, laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja laki toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa alkaneen maksukyvyttömyysmenettelyn kuuluttamisesta ja rekisteriin merkitsemisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta tulevat voimaan 26.6.2017. Laki velkajärjestelyrekisteristä ja laki Suomen, Tanskan, Islannin, Norjan ja Ruotsin kesken Kööpenhaminassa 7 päivänä marraskuuta 1933 tehdyn, konkurssia koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta annetun lain 2 §:n kumoamisesta tulevat voimaan 26.6.2018. (OM lainsäädäntöneuvos Mari Aalto 0295 150 502)
Tiedote

Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta, laki osakeyhtiölain muuttamisesta, laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta, laki arvopaperitileistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta, laki sijoituspalvelulain muuttamisesta, laki sijoitusrahastolain muuttamisesta, laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta, laki osuuskuntalain muuttamisesta, laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta, laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta, laki Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain muuttamisesta, laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain muuttamisesta ja laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain muuttamisesta (HE 28/2016 vp). Lakeihin tehdään Euroopan unionin niin sanotun arvopaperikeskusasetuksen voimaantulosta johtuvia muutoksia. Asetus yhtenäisti arvopaperikauppojen selvitystoiminnan ja arvopaperikeskustoiminnan sääntelyä. Asetuksen nojalla arvopaperikeskukset voivat myös tarjota palveluja rajan yli niin sanotulla EU-passilla. Lait tulevat voimaan 21.6.2017. Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy viipymättä valmistelemaan lainsäädäntöä, jolla mahdollistetaan veroviranomaisten kattava tiedonsaanti hallintarekisteröidyistä osakkeista osinkoa saavista lopullisista edunsaajista. Tämän toteuttamiseksi ennakkoperintälakiin tulee lisätä säännös, jonka mukaan Suomessa asuvan tunnistamattoman verovelvollisen saamasta osingosta tulee toimittaa 50 %:n ennakonpidätys. 2) Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää toteuttamistavan ja välittömästi valmistelee kansalliseen lainsäädäntöön tarvittavat muutokset, joilla turvataan suoran omistuksen tasoinen omistustietojen julkisuus. 3) Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää finanssialan kansalliseen harkintaan perustuvan seuraamussäännöstön kokonaisuuden ja tekee asiasta talousvaliokunnalle selvityksen. 4) Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy viipymättä valmistelemaan lainsäädäntöä, jonka nojalla kielletään suomalaisen listaamattoman osakeyhtiön osakkeiden liittäminen ulkomaiseen arvo-osuusjärjestelmään.  (VM neuvotteleva virkamies Annina Tanhuanpää 0295 530 485)

Laki Opetushallituksesta annetun lain muuttamisesta ja laki Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 31/2017 vp). Kansallisen koulutuksen arviointikeskus ja ylioppilastutkintolautakunnan kanslia siirretään Opetushallituksen erillisyksiköiksi. Opetushallitus toimii erillisyksikköjensä hallintovirastona ja järjestää näille hallinto- ja tukipalvelut. Erillisyksikköjen riippumattoman tehtävänhoidon varmistamiseksi hallintovirastolla ei ole toimivaltaa erillisyksiköille kuuluvien tehtävien suorittamisessa. Henkilöstö siirtyy erillisyksiköihin valtion virkamieslain 2 luvussa säädetyn mukaisesti. Lait tulevat voimaan 1.1.2018. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää organisaatiouudistuksen vaikutukset Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen ja Ylioppilastutkintolautakunnan itsenäisyyteen, riippumattomuuteen ja kansainvälisesti tunnustettuun asemaan, ja antaa sivistysvaliokunnalle selvityksen vuonna 2019. (OKM lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi 0295 330 234)

Laki lukiolain muuttamisesta ja laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 20/2017 vp). Säännöksiä lukion erityisen koulutustehtävän ja sitä koskevan rahoituksen myöntämisestä tarkennetaan. Erityisen koulutustehtävän lisäksi osalle lukiokoulutuksen järjestäjistä voidaan määrätä valtakunnallinen kehittämistehtävä. Mahdollisuudesta korottaa lukiokoulutuksen yksikköhintaa erityisen koulutustehtävän perusteella luovutaan. Laissa säädetään erityisen koulutustehtävän lisästä, joka on suuruudeltaan laissa säädetty prosenttiosuus kulloisenkin varainhoitovuoden valtionosuuden laskennan perusteena olevasta lukiokoulutuksen kustannuspohjasta. Erityisen koulutustehtävän lisärahoitus jakautuu erityisen koulutustehtävän saaneiden kesken näiden laskennallisen osuuden mukaisesti. Lisäksi säädetään valtuutus säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella erityisen koulutustehtävän ja valtakunnallisen kehittämistehtävän sisällöstä sekä erityisen koulutustehtävän lisärahoituksen suoritteiden laskennassa käytettävistä painokertoimista ja niiden korottamisen perusteista valtakunnallisen kehittämistehtävän perusteella. Laki lukiolain muuttamisesta tulee voimaan 1.8.2018. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta tulee voimaan 1.1.2019. (OKM hallitusneuvos Janne Öberg 0295 330 348)

Laki kirkkolain muuttamisesta (HE 26/2017 vp). Kirkkolain arkkipiispan vaalia koskevaa säännöstä muutetaan siten, että arkkipiispan vaalissa vaalin tulosta laskettaessa arkkihiippakunnan äänioikeutettujen äänien painoarvoa vähennetään. Samalla piispan vaalia koskevaa säännöstä tarkistetaan lisäämällä äänioikeutettuihin hiippakunnasta kirkkohallitukseen valittu maallikkojäsen. Lisäksi muutetaan lääninrovastin valintaa koskevia säännöksiä siten, että lääninrovastin vaalista luovutaan ja tuomiokapituli nimittää lääninrovastin neljäksi vuodeksi kerrallaan rovastikunnan seurakuntien kirkkoherroista. Laki tulee voimaan 1.8.2017. (OKM vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola 0295 330 108)

Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta (HE 21/2017 vp). Koulumaitotukea koskevat säännökset muutetaan vastaamaan muutettua Euroopan unionin lainsäädäntöä. Samalla lakiin lisätään oppilaille jaettavaksi tarkoitettujen hedelmien ja vihannesten hankintaan myönnettävän tuen käyttöönottoa ja täytäntöönpanoa koskevat säännökset. Jatkossa nämä järjestelmät muodostavat yhtenäisen koulujakelutuen. Laki tulee voimaan 1.8.2017. (MMM lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen 0295 162 325)

Laki tilusten rauhoittamisesta kotieläinten vahingonteolta annetun lain kumoamisesta ja laki poronhoitolain 35 §:n muuttamisesta (HE 7/2017 vp). Vuonna 1921 annettu laki tilusten rauhoittamisesta kotieläinten vahingonteolta kumotaan, sillä se on kaikilta osin vanhentunut eikä sitä enää sovelleta. Poronhoitolakia muutetaan poistamalla siitä tilusten rauhoittamista koskevaan lakiin kohdistuva viittaussäännös. Lait tulevat voimaan 1.7.2017. (MMM lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius 0295 162 244)

Laki työntekijöiden lähettämisestä annetun lain 7 §:n ja 35 §:n 1 momentin 1 kohdan voimaanpanosta (HE 34/2017 vp). Lailla saatetaan voimaan työntekijöiden lähettämisen ilmoittamista koskevat säännökset, jotka kesäkuussa 2016 voimaan tulleen työntekijöiden lähettämisestä annetun lain mukaan säädetään tulemaan voimaan erikseen lailla. Laki tulee voimaan 1.7.2017. (TEM hallitusneuvos Jan Hjelt 0295 048 940)
Tiedote

Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta, laki biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta ja laki Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 17/2017 vp). Lakeja muutetaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin muutosten täytäntöön panemiseksi. Energiavirastosta annettuun lakiin lisätään viittaus biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annettuun lakiin. Lait tulevat voimaan 3.7.2017. (TEM hallitusneuvos Anja Liukko 0295 062 078)

Laki merityösopimuslain muuttamisesta ja laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain 41 §:n muuttamisesta (HE 35/2017 vp). Merityösopimuslakia muutetaan siten, että liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle. Ennen luovutusta päättyneeseen työsopimukseen perustuva takaisinottovelvollisuus koskee myös luovutuksensaajaa. Lisäksi työntekijällä on oikeus irtisanoa työsopimus päättymään luovutuspäivästä lukien riippumatta työsuhteessa muutoin noudatettavasta irtisanomisajasta. Jos työsopimus päätetään siksi, että työntekijän työehdot heikkenevät olennaisesti liikkeen luovutuksen johdosta, työnantajan katsotaan olevan vastuussa työsuhteen päättymisestä. Yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annettua lakia täsmennetään siten, että työntekijöiden edustajien irtisanomissuojaa koskevaan säännökseen lisätään viittaus merityösopimuslakiin. Lait tulevat voimaan 1.10.2017. (TEM vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner 0295 049 001)

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 6 a §:n muuttamisesta (HE 46/2017 vp). Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira voi myöntää hakemuksesta rajoitetun, määräaikaisen oikeuden harjoittaa Suomessa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä henkilölle, joka on suorittanut lääkärin perustutkinnon sellaisessa EU- tai ETA-valtiossa, jossa lääkärin ammatinharjoittamisoikeuden edellytyksenä on tutkinnon jälkeisen ammatillisen harjoittelun suorittaminen. Ammatinharjoittamisoikeus edellyttää lisäksi, että luvan saanut toimii kirjallisesti nimetyn laillistetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena. Määräaikaisen ammatinharjoittamisoikeuden ehtona aikaisemmin ollut ehto lääketieteen opintojen aloittamisesta ennen vuotta 2012 poistetaan. Laki tulee voimaan 19.6.2017. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 0295 163 384)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 16.6.2017 seuraavat kansainväliset asiat:

Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P.) päätösten XXXIII-31 - XXXIII-35 sekä XXXIII-37 - XXXIII-41 hyväksyminen. Päätökset eivät sisällä määräyksiä, jotka kuuluisivat lainsäädännön alaan tai edellyttäisivät muutoin eduskunnan hyväksymistä. Päätösten täytäntöönpano voi tapahtua ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta annetun asetuksen nojalla. Hyväksyttävänä olevat päätökset ovat luonteeltaan teknisiä mitoitusstandardeja, ja mittausmenetelmiä sekä päätösten järjestönsisäistä hallinnointia, jotka ovat yleiseltä merkitykseltään vähäisiä. (SM poliisitarkastaja Seppo Sivula 0295 488 591)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 16.6.2017 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti myönsi 64 arvonimeä. (VNK osastopäällikkö Janne Kerkelä 0295 160 381)
Myönnetyt arvonimet

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 16.6.2017 seuraavat nimitysasiat:

Asianajaja Mika Kostinpoika Ilveskero korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan 1.9.2017 lukien. (OM kansliapäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)

Kansliapäällikkö, apulaisoikeuskanslerin sijainen Kimmo Hakonen valtioneuvoston apulaisoikeuskanslerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.7.-31.12.2017. (OM kansliapäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)
Tiedote

Määräaikainen apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipale valtioneuvoston oikeuskanslerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.7.-31.12.2017. (OM kansliapäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)
Tiedote

Hovioikeudenneuvos Sirpa Maarit Pulkkinen Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, oikeussihteeri Mia Johanna Ekman Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Anneli Kaarina Aura Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Ria Monica Savolainen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään virkaan, vakuutusoikeustuomari Mira Maren Koivumaa Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Sofia Kristiina Laaksonen Helsingin hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään virkaan ja käräjätuomari Caritha Beatrice Aspelin Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.7.2017 lukien sekä käräjätuomari Linda Johanna Harjutsalo Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan ja vanhempi tutkijainsinööri Timo Ilmari Laakso markkinaoikeuden markkinaoikeusinsinöörin virkaan 1.9.2017 lukien. (OM apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Käräjätuomari Anna-Maria Susanna Lindström Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Pia Kristina Hansson-Anttonen Espoon käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Hilppa-Liisa Piirtola Espoon käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan ja käräjätuomari Tuomo Rafael Kare Espoon käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan, hovioikeuden esittelijä Nina Kaarina Träskbäck Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, määräaikainen käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä Tea Marja Kangasniemi Hyvinkään käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan ja määräaikainen käräjätuomari Marjo Hannele Ikäheimonen Tuusulan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.7.2017 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaiselle virkavapauden myöntäminen 1.7.-31.12.2017. (OM hallitussihteeri Sinikka Vahvaselkä 0295 150 034)

Eversti Manu Petteri Tuomiselle puolustusasiamiehen tehtävään Ruotsissa asemapaikkana Tukholma annetun määräyksen peruuttaminen ja kommodori Rami Tapio Peltosen määrääminen puolustusasiamiehen tehtävään Ruotsiin asemapaikkana Tukholma, everstiluutnantti Karri Juhana Heikinheimolle puolustusasiamiehen tehtävään Ranskassa, Espanjassa, Sveitsissä, Italiassa ja Algeriassa asemapaikkana Pariisi annettujen määräysten peruuttaminen ja everstiluutnantti Teemu Severi Nurmelan määrääminen puolustusasiamiehen tehtävään Ranskaan, Espanjaan, Sveitsiin, Italiaan ja Algeriaan asemapaikkana Pariisi, komentaja Jussi Pärttyli Voutilaiselle puolustusasiamiehen tehtävään Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Georgiassa asemapaikkana Tallinna annettujen määräysten peruuttaminen ja everstiluutnantti Antti Edvard Hauvalan määrääminen puolustusasiamiehen tehtävään Virossa, Latviassa ja Liettuassa asemapaikkana Tallinna, everstiluutnantti Lars Niclas Christian von Bonsdorffille apulaispuolustusasiamiehen tehtävään Saksan Liittotasavallassa ja puolustusasiamiehen tehtävään Tšekin tasavallassa asemapaikkana Berliini annettujen määräysten peruuttaminen ja komentaja Arvi Ilkka Juhani Tavailalle puolustusasiamiehen tehtävään Saksan Liittotasavallassa, Itävallassa, Unkarissa ja Alankomaissa asemapaikkana Berliini annettujen määräysten peruuttaminen ja everstiluutnantti Lars Niclas Christian von Bonsdorffin määrääminen puolustusasiamiehen tehtävään Saksan Liittotasavallassa ja Alankomaissa asemapaikkana Berliini ja everstiluutnantti Ville-Pentti Poutun määrääminen puolustusasiamiehen tehtävään Itävaltaan asemapaikkana Wien 1.8.2017 lukien. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

Komentajakapteeni Anssi Henrik Hatakalle puolustusasiamiehen tehtävään Libanonissa ja Jordaniassa ja apulaispuolustusasiamiehen tehtävään Turkissa asemapaikkana Ankara annettujen määräysten peruuttaminen, komentaja Jyrki Jaakko Litmaselle puolustusasiamiehen tehtävään Israelissa ja Egyptissä asemapaikkana Ankara annettujen määräysten peruuttaminen ja majuri Olli Armas Ovaskan määrääminen puolustusasiamiehen tehtävään Israelissa ja Egyptissä asemapaikkana Tel Aviv ja komentajakapteeni Jukka-Pekka Antero Mustosen määrääminen puolustusasiamiehen tehtävään Kirgisiaan asemapaikkana Moskova 1.8.2017 lukien. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

Kenttäpiispa, teologian tohtori Pekka Juhani Särkiö kenttäpiispan virkaan 1.9.2017-31.1.2018. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)
Tiedote

 
Sivun alkuun